Lausunnot 2014

 • 16.12.2014, lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä / yleinen osa (pdf, 129,0 kB)
 • 10.11.2014, lausunto hallituksen esityksestä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns. Istanbulin sopimus) hyväksymiseksi sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta (HE 155/2014 vp) (pdf, 328,0 kB)
 • 15.10.2014, lausunto luonnoksesta perusopetuksen opetussuunnitelman  perusteista (pdf, 395,10 kB)
 • 2.10.2014, lausunto hallituksen esityksestä isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 91/2014 vp) (pdf, 175,0 kB)
 • 25.8.2014, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kirjalliset kommentit hallituksen  tasa-arvo-ohjelman mukaisesta arviosta sukupuolten tasapuolisemman edustuksen  toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa (pdf, 308,0 kB)
 • 21.5.2014, lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen) (pdf, 215,0 kB)
 • 21.5.2014, lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän raportista (pdf, 370,0 kB)
 • 13.5.2014, lausunto hallituksen esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf, 418,0 kB)
 • 23.4.2014, lausunto kansalaisaloitteesta avioliitolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (pdf 60.0 kB)
 • 17.4.2014, lausunto YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografian tehdyn valinnaisen pöytäkirjan määräaikaisraportista (pdf  190,0 kB)
 • 2.4.2014, lausunto Vuoden 2015 jälkeisestä kehitysagendasta: Suomen näkemyksiä (pdf 82,0 kB)
 • 7.3.2014, lausunto YK:n Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon 20-vuotisarvioinnin Suomen kansallisesta arviointiraportista (pdf 78,0 kB)
 • 4.3.2014, lausunto Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraportista (pdf 61,0 kB)
 • 6.2.2014, lausunto lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (pdf, 107,0 kB)
 • 15.1.2014, lausunto mietinnöstä isyyslainsäädännön uudistamiseksi (pdf, 59,0 kB)