Miesjaosto

Tasa-arvosta ja ahtaiden sukupuoliroolien purkamisesta hyötyvät kaikki sukupuolet. Tanen Miesjaosto käsittelee erityisesti poikiin ja miehiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä. Jaosto toimii asiantuntijoiden kohtaamis- ja yhteistyöfoorumina. Jaoston keskeisinä tehtävinä ovat: 

 • toimia miespoliittisen keskustelun herättäjänä
 • toimia aloitteentekijänä 
 • kehittää yhteistyötä miesten ja poikien parissa toimivien tahojen kanssa.

Miesjaosto on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1988. Kaudella 2019–2023 toimiva miesjaosto on tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhdestoista miesjaosto. 

Miesjaoston historia

Yhdestoista miesjaosto (2019–2023)

Kokoonpano

 • Puheenjohtaja: Matias Mäkynen (SDP)
 • Varapuheenjohtaja: Juha Järä (PS)
 • Mira Karjalainen
 • Sakris Kupila
 • Jouni Sirén
 • Henrik Wikström 

Sekä pysyvät asiantuntijatahot

 • Ensi- ja turvakotien liitto ry: Jussi Pulli (Veli-Matti Toikka)
 • Miehet – Män – Men ry: Janne Salakka (Totti Brunila)
 • Miesjärjestöjen keskusliitto ry: Antti Alén (Markku Forsström)
 • Monimuotoiset perheet -verkosto: Anna Moring (Tiina-Emilia Kaunisto)
 • Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete, Nytkis ry: Mervi Mäki-Neste (Laura Keskinen) 
 • Poikien talo: Veli-Pekka Kilpala (Kimmo Saastamoinen)
 • Seta ry: Petri Janhunen (Krister Karttunen)
 • Suomen Miestutkimuksen Seura ry: Petteri Eerola (Toni Kosonen)
 • Väestöliitto : Anders Huldén (Anna Kokko)

Päivitetty 24.5.2022

Toiminnan painopisteet

Jaoston temaattiset painopisteet kuluvalla toimintakaudella ovat:

Perhe, vapaa-aika ja työelämä

 • perhevapaauudistus, isien käyttämien perhevapaiden lisääminen
 • asevelvollisuus ja maanpuolustus (aktiivinen osallistuminen erityisesti parlamentaarisen komitean käymään keskusteluun)
 • eroperheiden vuoroasuminen ja tukimuodot
 • miehet ja internet

Koulutus ja tutkimus 

 • sukupuolen mukainen segregaatio koulutus- ja ammattialoilla
 • sukupuolittuneet oppimiserot 
 • miestutkimuksen asema vahvistaminen Suomessa

Sukupuolistunut väkivalta

 • miesten toimijuus väkivallan ehkäisytyössä
 • miehet väkivallan uhreina

Moninainen miehuus

 • miehet ja terveys
 • poikien asema ja lapsen oikeuksien sopimuksen toteutuminen Suomessa
 • erityisesti heikossa asemassa olevien miesten ja muiden väestöryhmien tasa-arvo-ongelmat (moni-perusteinen syrjintä)

Jaosto pyrkii edistämään miesnäkökulmaisen tasa-arvotyön valtavirtaistamista laajemmin muuhun järjestökenttään ja vaikuttamaan yhteistyössä neuvottelukunnan ja sidosryhmien kanssa siihen, että hallitus edistää poikien ja miesten tasa-arvoa miestyöryhmän suositusten pohjalta. 

Jaosto seuraa keskeisten reformien valmistelua sukupuolinäkökulmasta ja esittää tarvittaessa Tanelle muun muassa tapahtumia ja työryhmiä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin liittyen.  

Jaoston kaikessa toiminnassa huomioidaan risteävät erot ja moniperustainen syrjintä.

Miesjaoston historia

Tane perusti vuonna 1986 miestutkimusryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa Suomessa tehtyä miestutkimusta sekä pohtia, mitä Suomessa tulisi miehen asemaan, rooleihin ja mieskuvaan liittyen tutkia ja mitä teemoja tähän liittyen voitaisiin nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Ensimmäinen Miesjaosto perustettiin vuonna 1988 miestutkimusryhmän työn jatkajaksi.

Miesjaostojen käsittelemiä keskeisiä teemoja ovat olleet sukupuolten tasa-arvo, isyys, työelämä, miestutkimus ja väkivalta.

Miesjaosto on tiettävästi kansainvälisesti vertailtaessa pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut, tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta käsittelevä asiantuntijataho. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miestyön historia 1988-2006 (PDF), TANE-monisteita 7/2006

Miesjaoston puheenjohtajat

Jorma Hentilä 1988–1989
Antero Honkasalo 1988–1992
Tapani Kaakkuriniemi  1992–1995
Jorma Kukkonen 1996–1998
Anders Brunberg  1999–2001
Tapio Pekkola 2002–2003
Tapio Pekkola 2004–2007 (Mies- ja mediajaosto)
Kari Uotila 2007–2011, 2011–2015
Jirka Hakala 2015–2019
Matias Mäkynen 2019–