Miesjaosto

Tasa-arvosta ja ahtaiden sukupuoliroolien purkamisesta hyötyvät kaikki sukupuolet. Tanen Miesjaosto käsittelee erityisesti poikiin ja miehiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä. Jaosto toimii asiantuntijoiden kohtaamis- ja yhteistyöfoorumina. Jaoston keskeisinä tehtävinä ovat: 

 • toimia miespoliittisen keskustelun herättäjänä
 • toimia aloitteentekijänä 
 • kehittää yhteistyötä miesten ja poikien parissa toimivien tahojen kanssa
 • seurata ajankohtaista pojista, miehistä ja maskuliinisuuksista tehtyä tutkimusta.

Miesjaosto on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1988. 

Miesjaoston historia

Kahdestoista miesjaosto (2023–2027)

Jäsenet

 • Puheenjohtaja: Tuomas Kurttila (SDP)
 • Varapuheenjohtaja: Ukko Bamberg (PS)
 • Jussi Junni (Vihr.)
 • Henri Kontkin (Kok.)
 • Lauri Nikula (Kesk.)

Pysyvät asiantuntijat

Varajäsenet merkitty sulkuihin.

 • Ensi- ja turvakotien liitto ry: Jussi Pullin (Aki Siltaniemi)
 • Miehet – Män – Men ry: Ville Savonlahti (Jürgen Ross)
 • Miesjärjestöjen keskusliitto ry: Antti Alén (Markku Forsström)
 • Miessakit ry: Tomi Timperi (Timo Syrjälä)
 • Monimuotoiset perheet -verkosto: Tiina-Emilia Kaunisto (Emma Kolu)
 • Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete, Nytkis ry: Mervi Mäki-Neste (Mira Karjalainen)
 • Poikien Talo: Veli-Pekka Kilpala (Kimmo Saastamoinen)
 • Seta ry: Niilo Ciriaco (Pekka Rantala)
 • Suomen Miestutkimuksen Seura ry: Jiri Nieminen (Henri Hyvönen)
 • Väestöliitto / Poikien Puhelin: Antti Lahtinen (Anders Huldén)

Päivitetty 12.2.2024

Toiminnan painopisteet kaudella 2019-2023

Tietoja päivitetään

Jaoston temaattiset painopisteet kuluvalla toimintakaudella ovat:

Perhe, vapaa-aika ja työelämä

 • perhevapaauudistus, isien käyttämien perhevapaiden lisääminen
 • asevelvollisuus ja maanpuolustus (aktiivinen osallistuminen erityisesti parlamentaarisen komitean käymään keskusteluun)
 • eroperheiden vuoroasuminen ja tukimuodot
 • miehet ja internet

Koulutus ja tutkimus 

 • sukupuolen mukainen segregaatio koulutus- ja ammattialoilla
 • sukupuolittuneet oppimiserot 
 • miestutkimuksen asema vahvistaminen Suomessa

Sukupuolistunut väkivalta

 • miesten toimijuus väkivallan ehkäisytyössä
 • miehet väkivallan uhreina

Moninainen miehuus

 • miehet ja terveys
 • poikien asema ja lapsen oikeuksien sopimuksen toteutuminen Suomessa
 • erityisesti heikossa asemassa olevien miesten ja muiden väestöryhmien tasa-arvo-ongelmat (moni-perusteinen syrjintä)

Jaosto pyrkii edistämään miesnäkökulmaisen tasa-arvotyön valtavirtaistamista laajemmin muuhun järjestökenttään ja vaikuttamaan yhteistyössä neuvottelukunnan ja sidosryhmien kanssa siihen, että hallitus edistää poikien ja miesten tasa-arvoa miestyöryhmän suositusten pohjalta. 

Jaosto seuraa keskeisten reformien valmistelua sukupuolinäkökulmasta ja esittää tarvittaessa Tanelle muun muassa tapahtumia ja työryhmiä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin liittyen.  

Jaoston kaikessa toiminnassa huomioidaan risteävät erot ja moniperustainen syrjintä.

Miesjaoston historia

Tane perusti vuonna 1986 miestutkimusryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa Suomessa tehtyä miestutkimusta sekä pohtia, mitä Suomessa tulisi miehen asemaan, rooleihin ja mieskuvaan liittyen tutkia ja mitä teemoja tähän liittyen voitaisiin nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Ensimmäinen Miesjaosto perustettiin vuonna 1988 miestutkimusryhmän työn jatkajaksi.

Miesjaostojen käsittelemiä keskeisiä teemoja ovat olleet sukupuolten tasa-arvo, isyys, työelämä, miestutkimus ja väkivalta.

Miesjaosto on tiettävästi kansainvälisesti vertailtaessa pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut, tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta käsittelevä asiantuntijataho. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miestyön historia 1988-2006 (PDF), TANE-monisteita 7/2006

Miesjaoston puheenjohtajat

 • Jorma Hentilä 1988–1989
 • Antero Honkasalo 1988–1992
 • Tapani Kaakkuriniemi  1992–1995
 • Jorma Kukkonen 1996–1998
 • Anders Brunberg  1999–2001
 • Tapio Pekkola 2002–2003
 • Tapio Pekkola 2004–2007 (Mies- ja mediajaosto)
 • Kari Uotila 2007–2011, 2011–2015
 • Jirka Hakala 2015–2019
 • Matias Mäkynen 2019–2023
 • Tuomas Kurttila 2023–