Työmme

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on ratkaisukeskeinen tasa-arvotyön edelläkävijä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tuo yhteen eri tahojen edustajat ja on yhteiskunnan muutoksissa ja ajassa kiinni. Tanen tehtävänä on nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä käytänteitä ja toimia aktiivisesti niiden poistamiseksi, sekä toimia keskustelunavaajana ja suunnannäyttäjänä tasa-arvoasioissa.

Tane työskentelee poliittisten ja yhteiskunnallisten ratkaisujen löytämiseksi tasa-arvoisen yhteiskunnan edistämiseksi, stereotyyppisten sukupuolinormien purkamiseksi, heikommassa asemassa olevien naisten ja miesten sekä sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi ja naisten oikeuksien edistämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Tane lähestyy kaikkia tasa-arvokysymyksiä, ihmisiä, ihmisryhmiä ja toimijoita yhdenvertaisesti toiminnassaan, viestinnässään ja linjauksissaan.

Valtioneuvosto asettaa tasa-arvoasian neuvottelukunnan eduskunnan toimikaudeksi. Nykyinen Tane asetettiin 19.10.2023.

Tane on asettanut sukupuoli, talous ja valta -jaoston sekä miesjaoston. Jaostot laativat omat toimintasuunnitelmansa. Jaostojen lisäksi Tane voi perustaa työryhmiä.

Tanen toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelma 2023-2027 (tulossa)
Tanen kokoonpano
Miesjaosto
Sukupuoli, talous ja valta -jaosto
Työryhmät ja hankkeet

Toiminnan painopisteet 2023–2027

Strategiset painopisteet ovat Tanen toimikautta läpileikkaavia teemoja. Tane asettaa tavoitteita painopistealueiden osalta ja seuraa niiden toteutumista toimikauden aikana. Painopisteiden valintaa ohjaavat valittujen teemojen ajankohtaisuus ja merkittävyys sekä myös pyrkimys uusien ja vähemmän tarkasteltujen tasa-arvonäkökulmien esiin tuomiseen.

Valitsemiensa strategisten painopisteiden lisäksi Tane osallistuu laajasti ajankohtaiseen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun ja toteuttaa asetuksen mukaista tehtäväänsä.

Painopiste 1: Digitalisoituva maailma ja sukupuolten tasa-arvo

Digitalisaatio vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen jäseniin merkittävästi. Suomi on pitkään edistänyt digitalisaatiota yhteiskunnan eri sektoreilla ja vuonna 2023 Suomi nousi kärkeen vuosittaisessa digitalisaation hyödyntämistä mittaavassa maavertailussa. 

Ilmiön vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ovat moninaiset. Digitaalinen murros tarjoaa mahdollisuuksia, jotka voivat edistää sukupuolten tasa-arvoa. Digitalisaatioon liittyy myös riskejä sukupuolten tasa-arvolle.

On tärkeää varmistaa, että digitalisaatio etenee tasapuolisesti ja sen kehityksessä huomioidaan sukupuolten tasa-arvon eri näkökulmat, jotta kaikki voivat hyötyä sen tuomista mahdollisuuksista.

Painopiste 2: Tasa-arvonäkökohtia turvallisuuteen

Kansainvälisessä ja kansallisessa toimintaympäristössämme on viime vuosina tapahtunut kehitystä, joka on vaikuttanut monin tavoin niin kansalliseen turvallisuuteen kuin myös turvallisuuden kokemukseen ja tunteeseen.

Vaikka turvallisuutta lähestytään yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa yleensä ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden näkökulmista, ne eivät ole erillisiä saarekkeita, vaan kiinteästi toisiinsa limittyneitä. 

Kansainvälistä ja kansallista turvallisuusympäristön muutosta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tulee osallistua myös tasa-arvonäkökulmasta. 

Toimintasuunnitelma 2023-2027

Lataa toimintasuunnitelma 2023-2027 (PDF)