Lausunnot 2012

  • 3.10.2012 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta (pdf, 362 kB)
  • 30.8.2012 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (pdf, 385 kB)
  • 28.6.2012 Lausunto oikeusministeriön arviomuistiosta Raiskausrikosten lainsäädännölliset muutostarpeet (pdf, 391 kB)
  • 9.2.2012 Lausunto tasa-arvo-ohjelmaluonnoksesta (pdf, 532 kB)
  • 21.2.2012 Lausunto ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (pdf, 380 kB)