Sukupuoli, talous ja valta -jaosto 2019-2023

Sukupuoli, talous ja valta -jaosto käsittelee monipuolisesti erilaisia tasa-arvokysymyksiä, kuten työelämän ja koulutuksen tasa-arvoa, sukupuolittunutta väkivaltaa ja talouden tasa-arvokysymyksiä. Jaostolla on myös tärkeä rooli sukupuolentutkimuksen aseman vahvistamisessa ja tutkimustiedon tunnetuksi tekemisessä.

Kokoonpano:

Puheenjohtaja: Silla Kakkola (Vas.)

Varapuheenjohtaja: Mikko Wikstedt (PS)

Jäsenet

Bella Forsgrén 

Elina Havu 

Johanna Pakkanen 

Roosa Pöyhönen 

Sara Sundell 

Anniina Vainio 

Juhana Vartiainen 

Pysyvät asiantuntijatahot:

CHILDCARE-hanke: Johanna Lammi-Taskula (Katja Repo)

EUGenDem-hanke: Johanna Kantola (Anna Elomäki)

Miehet – Män – Men ry: Juho Pylvänäinen  (Elina Nikulainen)

Miesjärjestöjen keskusliitto ry: Ahti Hurmalainen (Kari Immonen)

Monika-Naiset liitto ry: Bahar Mozaffari (Jenni Tuominen)

Naisasialiitto Unioni ry: Milla Pyykkönen (Fatim Diarra)

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry: Maria Mailasalo (Helena Aaltonen)

Seta ry: Kiti Kalliomäki (Janette Grönfors)

Sosiaalipoliittinen yhdistys ry: Paula Saikkonen (Helena Hirvonen)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tasa-arvotiedon keskus / Sukupuolella väliä? -hanke: Reetta Siukola (Mia Teräsaho)

Sukupuolentutkimuksen seura ry: Paula Koskinen Sandberg (Kattis Honkanen)

Suomen Miestutkimuksen Seura ry: Isto Turpeinen (Timo Aho)

Tilastokeskus / Tasa-arvotilastot: Marjut Pietiläinen (Sampo Pehkonen)

WeAll-hanke: Marjut Jyrkinen (Jukka Lehtonen)

Päivitetty 9.4.2020


Sukupuoli, talous ja valta -jaosto toimintasuunnitelma 2019 - 2023

Tausta ja tehtävä

Tasa-arvoasian neuvottelukunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja ja kutsua sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella jaostoihin pysyviä asiantuntijoita. Eduskunnan toimikaudeksi 2019–2023 asetettu TANE on asettanut sukupuoli, talous ja valta -jaoston.

Sukupuoli, talous ja valta -jaosto voi muun muassa esittää tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle jaoston aihealueeseen liittyviä keskustelunavauksia, tilaisuuksia, työryhmien perustamista ja muita toimenpiteitä, joista TANE tekee päätökset. Jaosto pyrkii edistämään tasa-arvoon liittyvän tutkimustoiminnan ja tutkimuksen hyödyntämistä. 

Jaosto on jatkoa vuonna 1981–2006 TANEssa toimineelle tutkimusjaostolle ja vuosina 2006–2015 toimineelle sukupuoli ja valta -jaostolle. Ensimmäinen sukupuoli, talous ja valta -jaosto toimi TANEn kaudelle 2015–2019.

Jaoston toiminta

Jaosto kokoontuu tarvittaessa. Kokouksia pyritään pitämään vähintään neljä kertaa vuodessa.

Jaoston puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat kokoukset ja toimittavat kokousasiakirjat jaoston jäsenille. Kokouksia voidaan pitää joko kasvotusten tai etäkokouksina. Jaosto voi myös päättää, että kasvotusten järjestettävissä kokouksissa sallitaan etäosallistuminen. Kokousten välillä työskentelyä on mahdollista jatkaa erilaisia sähköisiä välineitä hyödyntäen.

Jaosto käyttää työskentelyssään yhteistä Tiimeri-työtilaa. 

Jaoston jokaisen kokouksen alkuun kutsutaan asiantuntija alustamaan ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä ja tuoreista sukupuolta ja tasa-arvoa käsittelevistä tutkimustuloksista.

Jaoston kaikessa toiminnassa huolehditaan siitä, ettei ketään syrjitä sukupuolen tai sukupuolen ilmaisun, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Toiminnan painopisteet 2019–2023 

Jaoston kaikessa toiminnassa huomioidaan risteävät erot, moniperustainen syrjintä ja sukupuolen moninaisuus. 

Jaoston temaattiset painopisteet toimintakaudella ovat:

 • Koronakriisin sukupuolivaikutukset, kuten:
  • kriisin vaikutukset julkiseen talouteen (ml. kuntien talous ja kuntavaalit 2021)
  • kriisin vaikutukset työelämään
  • kriisin vaikutukset sukupuolistuneeseen väkivaltaan
  • kriisin vaikutukset tasa-arvopolitiikkaan ja tasa-arvopoliittisiin uudistuksiin (ml. hallitusohjelma)
  • kriisin vaikutukset palkattomaan hoivaan
  • kriisin vaikutukset maahanmuuttajanaisten asemaan
 • Talous ja työelämä
  • Alustatalouden sukupuolittuneet vaikutukset
  • Digitalisaation vaikutukset yhteiskunnan eriarvoisuuteen ja työelämän tasa-arvoon
  • Katkokset työelämässä (ml. perhevapaat ja asevelvollisuus)
  • Ammatillisen hoiva-alan ja naisenemmistöisen julkisen sektorin työn yhteiskunnallinen arvos-tus ja palkkaus 
  • Hyvinvointitalous ja tasa-arvo
  • Julkisen talouden resurssit ja sukupuolivaikutukset
 • Koulutus ja tutkimus
  • Jatkuvan oppimisen työryhmän seuraaminen
  • Tasa-arvoon liittyvän tutkimustiedon hyödyntämisen edistämisen
 • Sukupuolistunut väkivalta

Jaosto seuraa keskeisten reformien valmistelua sukupuolinäkökulmasta ja esittää tarvittaessa TANElle muun muassa tapahtumia ja työryhmiä ajankohtaisiin yhteiskunnallisisiin uudistuksiin liittyen.  Jaosto reagoi uusiin tasa-arvopoliittisiin kysymyksiin parhaalla katsomallaan tavalla.