Mitä on tasa-arvo?

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan sekä eri sukupuolten tasapuolisia oikeuksia ja mahdollisuuksia että lopputulosten tasa-arvoa, kuten päätösten tekemistä kaikkien sukupuolten kannalta mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla.

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella.

Tasa-arvolaki eli laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella lähes kaikilla elämänaloilla.

Tasa-arvoon liittyvää sääntelyä sisältyy myös EU-lainsäädäntöön sekä useisiin kansainvälisiin sopimuksiin kuten YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen (CEDAW) ja Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus).

Kuka vastaa tasa-arvon edistämisestä?

Tasa-arvolaki velvoittaa monia toimijoita edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Viranomaisten lakisääteinen edistämisvelvollisuus koskee kaikkia viranomaisia kaikilla toimialoilla. Tasa-arvolaki sisältää velvoitteita myös työnantajille ja opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille.

Hallituksen tasa-arvopolitiikkaa koordinoi tasa-arvoyksikkö. Eduskunnan valtasuhteet huomioivalla tasa-arvoasiain neuvottelukunnalla (Tane) on valtionhallinnossa neuvoa-antava asema. Tasa-arvolain noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu.

Tietoa Tanesta

Lakiin ja tasa-arvopoliittisiin ohjelmiin kirjattujen toimenpiteiden lisäksi sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnassa laajasti esimerkiksi päätöksenteon, hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi.

Tasa-arvotyötä tekevät muun muassa:

  • viranomaiset
  • yritykset
  • tiedeyhteisö
  • erilaiset kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Vaikuttavinta tasa-arvotyötä tehdään sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Tane toimii puolueiden, tutkijoiden ja järjestöjen yhteistyöfoorumina ja tekee uusia avauksia myös niillä yhteiskunnan osa-alueilla, joilla tasa-arvotyö on vasta alussa.

Tanen työ tasa-arvon eteen

Miten tasa-arvoa edistetään?

Tasa-arvotyön keskiössä on epätasa-arvoisten rakenteiden tunnistaminen ja purkaminen. Tasa-arvon edistämistä on myös hyvien, tasa-arvoa edistävien käytäntöjen jakaminen. Tasa-arvoa voidaan edistää kohdennetuilla toimilla, jotka keskittyvät tiettyyn näkökulmaan, aihealueeseen tai kohderyhmään.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa eri näkökulmiin syvennytään jaostoissa, työryhmissä ja hankkeissa. 

Miesjaosto

Sukupuoli, talous ja valta -jaosto

Työryhmät ja hankkeet

Erillisten toimenpiteiden lisäksi tasa-arvon edistäminen on tärkeää sisällyttää tavoitteeksi kaikkeen toimintaan. Tätä kutsutaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi.  

Valtavirtaistaminen edellyttää sukupuolinäkökulman huomioimista esimerkiksi asioiden valmistelussa, toimeenpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. Tasa-arvoa edistetään myös lukuisten kansalaisjärjestöjen työn kautta.

Lisää tietoa tasa-arvosta ja sen edistämisestä

Tutkimukseen perustuvaa tietoa tasa-arvosta ja sen edistämisestä löytyy Tanen julkaisuista. Ajankohtaisia tasa-arvokysymyksiä käsitellään Tanen tiedotteissa, uutisissa ja lausunnoissa.

Julkaisut

Tiedotteet ja uutiset

Lausunnot

Valtionhallinnon tasa-arvotoimijoita: