Mitä on tasa-arvo?

Yhteiskunnalliset tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikkia sukupuolesta riippumatta, jolloin jokaisella yksilöllä on mahdollisuus toteuttaa itseään ilman, että hänelle asetetaan esteitä sukupuolensa perusteella.

Miksi on tärkeää puhua tasa-arvosta?

Tasa-arvoinen kohtelu ja tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat jokaisen ihmisen perusoikeuksia. Perusoikeudet eivät kuitenkaan toteudu itsestään. Sukupuolten välinen eriarvoisuus juontuu rakenteista, joissa yksi sukupuoli on etuoikeutetussa asemassa. Tasa-arvokysymykset koskevat kaikkia yhteiskuntaelämän alueita. Poliittisilla ja taloudellisilla päätöksillä on tasa-arvovaikutuksia, jotka ilmenevät erilaisten ihmisten konkreettisissa elämäntilanteissa.

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. Tasa-arvon perusteet on kirjattu tasa-arvolakiin, joka kieltää syrjimästä ketään sukupuolen perusteella. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Laki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän lähes kaikilla elämänaloilla ja kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tasa-arvolaki on pakottavaa oikeutta; sen säännöksistä ei saa poiketa sopimuksella sen osapuolen vahingoksi, jota syrjintäkielloilla suojataan.

Tasa-arvon edistäminen on viranomaisen virkavelvollisuus, joka on kirjattu tasa-arvolakiin. Velvoite koskee kaikkia viranomaisia, niin valtion kuin kuntienkin palveluksessa olevia, ja pätee kaikilla toimialoilla. Hallintoa on kehitettävä niin, että tasa-arvon huomioon ottamista varten luodaan ja vakiinnutetaan tarpeelliset menettelyt ja käytännöt. Tätä kutsutaan tasa-arvon edistämisen valtavirtaistamiseksi, joka merkitsee sitä, että tasa-arvon edistämispyrkimys otetaan huomioon esimerkiksi asioiden valmistelussa, toimeenpanossa, seurannassa ja arvioinnissa, lainvalmistelussa, tulosohjauksessa ja talousarvioissa.

Tasa-arvoinen yhteiskunta edellyttää jatkuvaa, tietoista työtä tasa-arvon edistämiseksi. On tunnistettava epäkohdat ja löydettävä niiden syyt. Tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan sukupuolten eriarvoisuuteen johtavat epäkohdat.

Kuinka tasa-arvoa edistetään?

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

Tärkeimpiä strategioita, joilla tasa-arvoa pyritään edistämään, on sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Sillä tarkoitetaan tasa-arvonäkökulman sisällyttämistä kaikkeen päätöksentekoon ja tasa-arvon edistämistä kaikilla toiminnan tasoilla.

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen edellyttää päätösten ja toiminnan sukupuolivaikutusten arviointia (suvaus). Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ihmisten toimintamahdollisuudet ja velvollisuudet - mm. opiskelu, työssäkäynti, kodinhoito, lastenhoito, omaishoito, liikkuminen, vapaa-ajan harrastukset - jakautuvat tasapuolisesti ilman sukupuolittuneita eroja. Tasapuolisella jakautumisella tarkoitetaan sitä, että oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikkia sukupuolesta riippumatta. Jokaisella yksilöllä tulee olla mahdollisuus toteuttaa itseään ilman, että hänelle asetetaan rajoitteita sukupuolensa perusteella. Toistaiseksi sukupuolten välillä on kuitenkin löydettävissä eroja monilla elämänaloilla, kuten terveydessä, hoivavastuissa, syrjäytymisessä ja harrastuksissa.

Stereotypioiden torjuminen

Sukupuolivaikutusten arviointi ei yksin riitä tasa-arvon edistämiseksi. Yhtä tärkeää on se, että kaikessa toiminnassa pyritään tunnistamaan ja purkamaan stereotyyppisiä sukupuolinormeja. Erityisen tärkeää tämä on kasvatus- ja opetustyössä. Todellinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että ihmisen valintoja eivät ohjaa sukupuolen perusteella häneen kohdistetut odotukset, vaatimukset tai toiveet, vaan hän saa valita kiinnostuksen kohteensa, koulutusalansa, ammattinsa ja harrastuksensa omien kykyjensä, mieltymystensä ja taitojensa mukaan.

Demokratia

Tasa-arvoinen ja demokraattinen päätöksenteko edellyttää, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon eri sektoreilla. Sukupuolten tasapuolinen edustus päätöksenteossa on keskeinen osa demokratian toteutumista. Tasa-arvoisen ja demokraattisen päätöksenteon takaamiseksi on tärkeää varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu myös ministereitä, pörssiyhtiöiden hallitusten jäseniä ja johtavissa asemissa olevia henkilöitä valittaessa.