• Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa.

  • TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavien toimenpiteiden ja lainsäädännön kehittämiseksi.

  • TANE edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja -tulosten hyödyntämistä käytännössä.

TANE edistää sukupuolten tasa-arvoa

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) tavoitteena on sukupuolten välinen tasa-arvo yhteiskunnassa. TANE:n tehtävänä on nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja toimia aktiivisesti niiden poistamiseksi. TANE työskentelee sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi, naisten aseman parantamiseksi ja stereotyyppisten sukupuolinormien purkamiseksi. 

 

TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden tasa-arvoon vaikuttavien toimenpiteiden kehittämiseksi, tekee yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa, edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä seuraa tasa-arvoasioita kansainvälisesti.

 

TANE on parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa eduskunnan toimikaudeksi. TANElla on neuvoa-antava rooli valtionhallinnossa. Neuvottelukunnan jäsenet ovat eduskuntapuolueiden nimeämiä. Lisäksi Miesjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry ja Seta ry nimeävät neuvottelukuntaan asiantuntijajäsenet.

Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Tasa-arvo kasvatuksessa - Opiskelupaketti tasa-arvoisemman ja sukupuolitietoisemman oppimisympäristön rakentamiseenJämställdhet i lärande: Ett studiepaket kring könsperspektiv i lärande inom skola och småbarnsfostran