Lausunnot

Lausuntoarkisto on koottu vasempaan sivupalkkiin vuosittain.

5.4.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

5.4.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

15.3.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi (TANEn vastaukset sähköiseen lausuntokyselyyn)

6.3.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

26.2.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto OKM:n mietinnöstä Monikielisyys vahvuudeksi – Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi.

26.1.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportista

30.11.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta (TANEn vastaukset sähköiseen lausuntokyselyyn)

15.11.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (TANEn vastaukset sähköiseen lausuntokyselyyn)

10.10.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

2.10.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa: Komission tiedonanto lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä

18.9.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä

13.7.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

18.5.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018 - 2021

26.4.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

5.4.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa:  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

28.3.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

28.3.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

20.3.2017 Asiantuntijalausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta

20.2.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alkoholilain kokonaisuudistukseksi

9.11.2016 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (sähköinen kysely).

30.9.2016 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaa 2017 varten.

29.9.2016 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta.

23.9.2016 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta.

23.9.2016 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean (CEDAW) naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan yleissuosituksen uudistamisesta.

15.9.2016 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

29.6.2016 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutetun yhdistämisestä.

20.4.2016 Lausunto luonnoksesta tasa-arvolain (sovintomenettely) ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

23.2.2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi.