TANE:n visio, missio ja arvot 2016 - 2019

Visio

Suomessa ja maailmassa ymmärretään sukupuolen merkitys ihmisten arkielämässä ja yhteiskunnan rakenteissa. Tähän kytkeytyy myös ymmärrys yksilöiden ja sukupuolen moninaisuudesta. Sukupuolten tosiasiallinen tasa-arvo toteutuu.

Missio

TANE on tärkeä poliittinen tasa-arvovaikuttaja ja sukupuolten tasa-arvon edistäjä kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla. TANE:n tehtävänä on nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja käytäntöjä ja toimia aktiivisesti niiden poistamiseksi. TANE työskentelee tavoitteellisesti sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi, naisten aseman parantamiseksi ja stereotyyppisten sukupuolinormien purkamiseksi.

Arvot

sukupuolten tasa-arvo
Jokaisella yksilöllä tulee olla mahdollisuus elää ja toteuttaa itseään ilman sukupuolen perusteella asetettuja esteitä. Tavoitteena on luoda sellainen yhteiskunta, jossa sukupuolen moninaisuus tunnustetaan. Yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet, tehtävät ja tuki koskevat yhtäläisesti kaikkia sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Toteutuva tasa-arvo tukee koko yhteiskunnan myönteistä kehitystä.

oikeudenmukaisuus
Sukupuolten tasa-arvo on perusoikeus ja ihmisoikeus. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen perusteella. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen on yksi oikeudenmukaisen yhteiskunnan tunnusmerkeistä.

asiantuntijuus
TANE:n toiminta perustuu laajoihin asiantuntijaverkostoihin, monialaiseen yhteistyöhön ja tasa-arvo- ja sukupuolentutkimuksen hyödyntämiseen.

edelläkävijyys
TANE on sukupuolten tasa-arvon edelläkävijä, joka tekee rohkeita ja oivaltavia avauksia, ennakoi yhteiskunnan muutoksia ja hyödyntää monipuolisia verkostoja.