Sunnuntaina päätetään siitä, kuka rakentaa tasa-arvoa kunnissa seuraavat neljä vuotta!

Julkaisuajankohta 7.6.2021 7.00
Uutinen

Jaostojen puheenjohtajien keskustelu päättää Tanen kuntavaalikampanjan asiantuntijoiden kirjoitusten sarjan.

Kysyimme Tanen sukupuoli- talous ja valta jaoston puheenjohtaja Silla Kakkolalta ja miesjaoston puheenjohtajalta Matias Mäkyseltä, mitä he ajattelevat tasa-arvosta kunnissa.

Millainen tehtävä kunnilla on tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa? 

Silla Kakkola: Näen kuntien keskeisimpinä kysymyksinä tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa panostukset niin perusasteen kuin toisen asteen koulutukseen sekä varhaiskasvatukseen. Koulutus ja varhaiskasvatus ovat sukupuolittuneiden rakenteiden purkamisen keskiössä.

Matias Mäkynen: Kunnat vaikuttavat monella tavalla suoraan siihen, miten tasa-arvoinen yhteiskunta meillä on.

Kaikista vaikuttavinta tasa-arvotyötä on laadukas koulutus. Esimerkiksi myös päätökset päiväkotien paikoista tai ilta- ja yöhoidon saamisesta vaikuttavat eri alueiden vanhempien mahdollisuuksiin työskennellä. Liikuntapaikkarakentaminen määrittää, mitä lajeja ylipäätään on mahdollista harrastaa ja kunnan rekrytointikäytännöt vaikuttavat siihen, miten moninainen joukko ihmisiä kunnassa toimii. Kaikilla näillä asioilla on laajat vaikutukset tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Silla Kakkola: Juuri niin! Koulutuksen lisäksi kunnat ovat keskeisessä roolissa myös työnantajana, kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistajana sekä kaikille saavutettavien palveluiden tuottajana. Nämä kokonaisuudet luovat perustan tasa-arvoiselle yhteiskunnalle.

Haastattelu jatkuu kuvan jälkeen.

Sukupuoli, talous ja valta -jaoston puheenjohtaja Silla Kakkola katsoo kameraan. Miesjaoston puheenjohtaja Matias Mäkynen katsoo kameraan ja hymyilee.

Silla Kakkola (vasemmalla) ja Matias Mäkynen toimivat puheenjohtajina Tanen jaostoissa kaudella 2019 - 2023. Kuva: Mari Waegelein

Millainen on tulevaisuuden tasa-arvoinen kunta?

Matias Mäkynen: Eri kunnissa on aktiivisesti mietittävä, miten tasa-arvoa edistetään tehokkaimmin juuri siinä kunnassa. Tätä varten on oltava tietoinen tasa-arvon tilasta omassa kunnassa. Hyvään alkuun tasa-arvokehityksen tarkastelussa pääsee jo sukupuolten välisiä tilastollisia eroja tarkastelemalla. Kun tuntee tilanteen, on helpompi valita vaikuttavat toimet. Kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat tärkeitä työkaluja, joita pitää kehittää yhä konkreettisempiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin tähtääviksi. 

Silla Kakkola: Ajattelen myös, että kuntien tulee tulevaisuudessa olla suunnannäyttäjiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehittäjinä ja toteuttajina.

Tulevaisuuden kunnissa on entistäkin vahvemmin kiinnitettävä huomiota koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvovaikutuksiin ja laatuun ja siihen, että jokaisen kuntalaisen mahdollisuudet tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kuntalaisuuteen vahvistuvat nykyisestään.

Mikä tasa-arvokysymys on jaostosi näkökulmasta erityisen tärkeä näissä vaaleissa?

Silla Kakkola: Pandemian aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaaminen tulevalla kuntakaudella on yksi keskeisimpiä teemoja, johon toivon tulevien päättäjien tarttuvan ensimmäisenä.

Matias Mäkynen: Syrjäytymisen ehkäisy on teema, joka on pandemian myötä noussut jopa aiempaa tärkeämmäksi. Kaikkien tasa-arvoiset koulutus-, mutta myös harrastusmahdollisuudet, oikea-aikainen ja oikein mitoitettu tuki ja hoito sekä jokaisen nuoren pääsy kiinni työelämään ovat ydinasioita syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi.

Silla Kakkola: Lisäksi pandemia on lisännyt entisestään tarvetta vahvistaa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttuvia rakenteita ja palveluita.

Mitä odotat jaostosi näkökulmasta seuraavalta valtuustokaudelta kunnissa tapahtuvaksi?

Matias Mäkynen: Tulevalla kaudella koulutus nousee kuntien suurimmaksi toimialaksi, joten odotan, että koulutuksen tasa-arvonäkökulmat nousevat entistä enemmän esiin. Poikien lukeminen ja koulumenestys, mutta myös tasa-arvokäsitys ja mieskuva ovat suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, joissa koulu on keskeisin toimija.

Silla Kakkola: Odotan yleisellä tasolla eniten sitä, että kunnissa tehdään tavoitteellista, tuloksellista ja suunnitelmallista työtä sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi kaikilla tasoilla. Sen lisäksi odotan näkeväni nykyistä useammassa kunnassa sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotteja, joka on yksi keskeinen työkalu sukupuolten tasa-arvon vahvistamisessa laaja-alaisesti.

Mikä on ensimmäinen asia, johon kunnissa tulisi puuttua tai lähteä ajamaan uuden valtuuston voimin?

Silla Kakkola: Jotta kuntien ja kaupunkien valtuustot voivat tulevan kauden tehdä vaikuttavia ja tasa-arvoa lisääviä päätöksiä ja käydä rakentavaa keskustelua, näen keskeisenä toimenpiteenä aloittaa valtuustokausi rakentamalla yhteiset arvostavan vuorovaikutuksen periaatteet ja toimintamalli koko kunnan luottamushenkilöorganisaatioon. Näin varmistetaan se, että jokaisella on mahdollisuus kuntapolitiikan tekemiseen ilman pelkoa vihapuheesta ja häirinnästä. 

Matias Mäkynen: Valtuustokauden alussa on sitouduttava pandemian jälkeiseen jälleenrakennukseen, joka tulee viemään aikaa. Tasa-arvon ja miesjaoston näkökulmasta jälleenrakennuksen ytimessä on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen riittävä henkilöstö ja rahoitus. Jokaisen on saatava tarvitsemansa tuki oppimiseen ja kasvamiseen. Lasten lisäksi on kyettävä tukemaan myös perheitä.


Älä missaa näitä!

Lue aiemmin julkaistut #tasaarvovaalit-teemaiset tekstit:

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista