Välfärdsområdesvalet 2022

Finlands första välfärdsområdesval ordnas i januari 2022. Tane lyfter fram jämställdhetsteman kring valen som en del av vår valkampanj #JämställdhetsVal

Våld i nära relationer: Välfärdsområdesvalet påverkar framtida tjänster för våldsoffer 

Lika lön: Jämställdhet mellan könen och lika lön i välfärdsområdena 

Rådgivning: Rådgivningarna stöder papporna i familjeledighetsreformen 

Räddningsväsendet: Välfärdsområdena kan främja jämställdheten inom räddningsväsendet 

Delegationen för jämställdhetsärenden har följande mål i välfärdsområdesvalet 2022
                        

Mål 1: Jämställdheten mellan könen främjas i välfärdsområdesfullmäktige

Partierna beaktar en jämn representation av könen i kandidatnomineringen och fördelningen av förtroendeposter. 
Information om jämställdhet delas ut till fullmäktigekandidaterna. 
I introduktionen till samtliga ledamöter som väljs till fullmäktige ingår information om främjande av jämställdheten mellan könen.


Mål 2: Jämställdhet mellan könen utgör en genomgående del av välfärdsområdesstrategierna

Främjandet av jämställdheten mellan könen integreras på ett övergripande sätt i välfärdsområdesstrategin. Könskonsekvensbedömningar genomförs och budgeteringen är könsmedveten. Jämställdhetsarbetet följs aktivt och nödvändiga åtgärder vidtas. Detta gäller bland annat hur tjänster ordnas och invånarnas välbefinnande främjas.


Mål 3: Beslut som gäller personalen fattas könsmedvetet 

Jämställdheten mellan könen främjas i alla beslut och åtgärder som gäller personalen. I beslut som gäller anställda tas hänsyn till att social- och hälsovården och räddningsväsendet är kraftigt kvinno- respektive mansdominerade branscher. Chefer och direktörer förutsätts ha jämställdhetskompetens.