Vad är jämställdhet?

Med jämställdhet mellan könen avses såväl att personer av olika kön har jämlika rättigheter och möjligheter som jämlika slutresultat, dvs. att beslut fattas så rättvist som möjligt oberoende av kön.

Enligt Finlands grundlag får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön.

Jämställdhetslagen, dvs. lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck inom nästan alla levnadsområden.

Bestämmelser om jämställdhet finns också i EU-lagstiftningen samt i flera internationella konventioner, t.ex. FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen).

Vem ansvarar för att främja jämställdheten?

Jämställdhetslagen förpliktar många aktörer att målinriktat och systematiskt främja jämställdheten mellan könen. Myndigheternas lagstadgade skyldighet att främja jämställdheten gäller alla myndigheter inom alla områden. Jämställdhetslagen innehåller även skyldigheter för arbetsgivare, undervisnings- och utbildningsanordnaren samt anordnaren av småbarnsfostran.

Regeringens jämställdhetspolitik koordineras av jämställdhetsenheten (TASY). Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) beaktar riksdagens styrkeförhållanden och har en rådgivande ställning i statsförvaltningen. Jämställdhetsombudsmannen övervakar att jämställdhetslagen iakttas.

Om Tane

Utöver de åtgärder som intagits i lagar och jämställdhetspolitiska program främjas jämställdheten även omfattande i samhället t.ex. i syfte att förbättra beslutsfattandet, välfärden och säkerheten.

Jämställdhetsarbetet utförs av t.ex.

  • myndigheter
  • företag
  • vetenskapssamfund
  • medborgarsamhället.

Det effektivaste jämställdhetsarbetet görs i form av ett sektorövergripande samarbete. Tane fungerar som ett samarbetsforum för partier, forskare och organisationer och öppnar diskussionen även inom de samhälleliga delområden där jämställdhetsarbetet är i barnskorna.

Tanes arbete för jämställdhet

Hur kan jämställdheten förbättras?

Jämställdhetsarbetet fokuserar på att identifiera och upphäva de strukturer som upprätthåller ojämställdhet. Jämställdhet är också att dela god praxis som främjar jämställdheten. Jämställdheten kan förbättras med riktade åtgärder som koncentrerar sig på en viss synvinkel, ämnesområde eller målgrupp. I delegationen för jämställdhetsärenden fördjupar man sig i olika synvinklar i sektioner, arbetsgrupper och projekt. 

Manssektionen
Sektionen för kön, ekonomi och makt
Arbetsgrupper och projekt

Utöver enskilda åtgärder är det viktigt att ta in arbetet för att främja jämställdheten som ett mål i all verksamhet. Detta kallas för jämställdhetsintegrering.  Jämställdhetsintegrering förutsätter att könsperspektivet beaktas t.ex. i beredningen, verkställandet, uppföljningen och bedömningen av olika ärenden. Jämställdhet främjas även av flera olika medborgarorganisationer.

Mer information om jämställdhet och främjandet av den

Forskningsinformation om jämställdhet och hur man främjar den finns i Tanes publikationer. 

Publikationer

Jämställdhetsaktörer inom statsförvaltningen

Jämställdhetsenheten (SHM) - Om jämställdhetsarbete vid social- och hälsovårdsministeriet
Jämställdhetsombudsmannen 
Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (JM)
Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Centret för jämställdhetsinformation (THL)