Välfärdsområdena kan främja jämställdheten inom räddningsväsendet

Utgivningsdatum 15.12.2021 8.30
Nyhet

Med tanke på jämställdheten är de branscher som övergår till välfärdsområdena mycket olika: bland dem finns den kvinnodominerade social- och hälsovården och det mansdominerade räddningsväsendet. Av dem som arbetar inom räddningsväsendet på heltid med full lön är 13 procent kvinnor och av dem som söker in för att utbilda sig till räddningstjänstpersonal är mindre än 1 procent kvinnor. Ledningsuppgifterna inom räddningsväsendet är särskilt könssegregerade. Räddningsbranschen fick i november 2021 en ny handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor som innehåller sex mål och 38 konkreta åtgärder. De kommande välfärdsområdena har en betydande roll då det gäller verkställandet av handlingsplanen.

Mira Leinonen ser in i kameran och bär en namnskylt med sitt namn samt texten Räddningsöverinspektör på finska.

Räddningsöverinspektör Mira Leinonen koordinerar jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom räddnings­väsendet.

Inom räddningsbranschen tillsattes en jämställdhets- och likabehandlingsarbetsgrupp år 2020, vilken hade i uppgift att kartlägga nuläget inom branschen och att utifrån det ställa upp mål för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom branschen. För utredningen av nuläget genomfördes flera enkäter och uppgiftsbegäran och utifrån dem framgick det att det finns brister i planeringen och främjandet av jämställdheten inom branschen och att man bör fästa uppmärksamhet vid detta. Inom räddningsbranschen har det under den senaste tiden även förekommit nyheter om sexuella trakasserier inom branschen. För att motarbeta sexuella trakasserier har man inom räddningsbranschen vidtagit åtgärder i anknytning till anmälningskanaler,  utbildning och uppföljning. Arbetet har inletts och det finns mycket att göra under de kommande åren.        

Ledningen har en viktig roll då det gäller att främja jämställdhet och likabehandling

Det är viktigt att räddningsverken inom de kommande välfärdsområdena har egna jämställdhets och likabehandlingsplaner med hjälp av vilka räddningsverket genuint kan främja såväl den personalpolitiska som den operativa jämställdheten och likabehandlingen, då fastställda åtgärder uttryckligen tar hänsyn till de särskilda egenskaper som observerats i de enskilda räddningsverken. Även det faktum att välfärdsområdets uppgifter är kraftigt segregerade i kvinno och mansdomi­nerade branscher stöder utarbetandet av branschspecifika planer så att de fastställda utvecklings­åtgärderna tar hänsyn till rätt saker i rätt proportion. 

I förankringen av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska ledningen fungera som exempel. De beslut som välfärdsområdesfullmäktige tar verkställs av räddningsverkens ledning: för att främjandet av jämställdheten genuint ska tas i beaktande i all verksamhet, ska det i rekryteringen av personer till ledande poster fästas uppmärksamhet vid att de valda har kunskaper i jämställdhets- och likabehandlingsärenden. Det är viktigt att genast från början beakta behovet hos invånarna i välfärdsområdet, dvs. hos räddningsverkets kunder att det ordnas jämställda och likvärdiga tjänster inom välfärdsområdet. I denna uppgift har välfärdsområdesfullmäktige ett stort övervakningsansvar, då de fastställer de tjänster som ingår i räddningsväsendets servicenivåbeslut.

Jämställdhet och likabehandling är viktiga i rekryteringen inom räddningsbranschen

Enligt de sex målen i handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen ska man inom räddningsväsendet stärka ledarskapet och kompetensen i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor genom att som stöd använda aktuell information som bygger på kunskap och forskning. Därtill ska ingen diskrimineras eller trakasseras inom räddningsbranschen. Då det gäller arbetsförhållanden, löner och utbildning har det fastställts flera åtgärder och dessutom ska det fästas uppmärksamhet vid det språkval som används inom kommuni­kationen och i produktionen av tjänster inom räddningsbranschen. Räddningsväsendet är en sällsynt säkerhetsmyndighet i det avseende att verksamheten i stor utsträckning grundar sig på avtalsbrandkårar och frivilligverksamhet, och därför innehåller handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor även ett eget avsnitt för ungdomsarbetet inom brandkåren. I ungdoms­arbetet inom brandkåren utbildas barn och unga i livsviktiga medborgarfärdigheter, men förutom det fungerar ungdomsavdelningarna även som en viktig rekryteringskanal för räddningsbranschen.

Jämställdhet uppstår inte av sig själv, utan kräver handlingar!

Under de närmaste åren kommer det att uppstå brist på arbetskraft inom räddningsbranschen, då det före år 2030 bör rekryteras totalt 2 500 nya räddningstjänstemän på grund av ändringar i arbets­tidsreglerna i samband med beredskap samt ett stort antal pensioneringar. För att kunna utbilda och rekrytera ett så pass stort antal arbetstagare till de olika välfärdsområdena krävs stora insatser av hela räddningsbranschen och arbetsgivarimagen är här av stor betydelse. I denna kontext kan jämställdhets- och likabehandlingsaspekterna inte underskattas, utan de har en betydande roll även med tanke på hela räddningsbranschens image och arbetsgivarbilden. Välfärds­områdesfullmäktige kan i detta arbete fungera som lokomotiv för räddningsverkets ledning för att säkerställa att jämställdhetsaspekten beaktas i utbildningen och rekryteringen. Familjeledighetsreformen kommer säkert att inverka på räddningsväsendet inom de närmaste åren, då vården av barnen fördelas jämnare mellan föräldrarna och har särskilt stor inverkan i mansdominerade branscher. 

Jämställdheten är inte något som ska granskas endast i samband med jubileumsdagar, utan den ska vara ett led i allt beslutsfattande, eftersom den i sista ändan inverkar på invånarnas välbefinnande inom hela välfärdsområdet. Vi kan inverka på jämställdheten genom konkreta åtgärder i vardagen och handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen har utarbetats för detta ändamål – jämställdhet uppstår inte av sig själv, utan kräver handlingar!

Skribent

Skribenten Mira Leinonen arbetar som räddningsöverinspektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, där hon koordinerar jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom räddnings­väsendet.

Delegationen för jämställdhetsärende publicerar artiklar som skrivits av gästskribenter på sin webbplats. Gästskribenterna representerar inte delegationens officiella ståndpunkt. 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista