Manssektionen

Personer av alla kön gynnas av jämställdhet och av att snäva könsroller upphävs. Tanes manssektion behandlar särskilt jämställhetsfrågor som ansluter sig till pojkar och män. Sektionen fungerar som ett mötes- och samarbetsforum för experter.

Sektionens viktigaste uppgifter är att: 

 • väcka en manspolitisk diskussion
 • fungera som initiativtagare 
 • utveckla samarbetet med aktörer som arbetar med män och pojkar
 • följa aktuell forskning om pojkar, män och maskuliniteter.

Manssektionen har fungerat oavbrutet sedan 1988. 

Manssektionens historia

Den tolfte manssektionen (2023–2027)

Sammansättning

 • Puheenjohtaja: Tuomas Kurttila (SDP)
 • Varapuheenjohtaja: Ukko Bamberg (Sannf)
 • Jussi Junni (De Gröna)
 • Henri Kontkin (Saml)
 • Lauri Nikula (C)

Permanenta sakkunniga

 • Förbundet för mödra- och skyddshem: Jussi Pullin (Aki Siltaniemi)
 • Miehet – Män – Men ry: Ville Savonlahti (Jürgen Ross)
 • Mansorganisationernas centralförbund: Antti Alén (Markku Forsström)
 • Miessakit rf: Tomi Timperi (Timo Syrjälä)
 • Monimuotoiset perheet -verkosto - Nätverket för familjers diversitet: Tiina-Emilia Kaunisto (Emma Kolu)
 • Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS: Mervi Mäki-Neste (Mira Karjalainen)
 • Poikien Talo: Veli-Pekka Kilpala (Kimmo Saastamoinen)
 • Seta ry: Niilo Ciriaco (Pekka Rantala)
 • Sällskapet för Mansforskning i Finland: Jiri Nieminen (Henri Hyvönen)
 • Befolkningsförbundet i Finland /  Pojkarnas telefon: Antti Lahtinen (Anders Huldén)

Uppdaterad 12.2.2024

Verksamhetens tyngdpunkter 2019-2023

OBS! Uppdateras

Sektionens tematiska tyngdpunkter under innevarande verksamhetsperiod:

Familj, fritid och arbetsliv

 • familjeledighetsreformen, utökande av andelen pappor som är familjelediga
 • värnplikt och försvar av landet (aktivt deltagande särskilt i den parlamentariska kommitténs diskussion)
 • växelvist boende och stödformer för skilsmässofamiljer
 • män och internet

Utbildning och forskning 

 • könssegregering inom utbildning och på arbetsmarknaden
 • könsrelaterade inlärningsskillnader 
 • stärkandet av mansforskningens ställning i Finland

Könsrelaterat våld

 • männen i det våldsförebyggande arbetet
 • män som våldsoffer

Manlig mångfald

 • män och hälsa
 • pojkarnas ställning och genomförandet av konventionen om barnets rättigheter i Finland
 • jämställdhetsproblem som särskilt gäller män och andra befolkningsgrupper som är i svag ställning (diskriminering på flera grunder)

Sektionen strävar efter att integrera jämställdhetsarbetet ur ett mansperspektiv mer omfattande till det övriga organisationsfältet och att i samarbete med delegationen och intressegrupperna påverka främjandet av pojkars och mäns jämställdhet utifrån mansarbetsgruppens rekommendationer. 

Sektionen följer beredningen av viktiga reformer ur jämställdhetsperspektiv och föreslår vid behov bland annat evenemang och arbetsgrupper för delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) i anslutning till aktuella samhälleliga reformer.

I sektionens all verksamhet beaktas intersektionalitet och diskriminering på flera grunder.

Manssektionens historia

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) grundade år 1986 en mansforskningsgrupp med målet att kartlägga mansforskningen i Finland samt att dryfta forskningsteman i anslutning till mannens ställning, roll och mansbild i Finland. Gruppen hade också som uppgift att identifiera vilka teman som det skulle löna sig att lyfta fram i den samhälleliga debatten.

Den första manssektionen tillsattes 1988 som en fortsättning på mansforskningsgruppen. Centrala teman som manssektionen behandlar är jämställdhet mellan könen, faderskap, arbetslivet, mansforskning och våld.

Manssektionen är i internationell jämförelse veterligen den sakkunniginstansen som längst behandlat temat män och jämställdhet.  

Mansarbetets historia vid delegationen för jämställdhetsärenden 1988–2006 (pdf), Tanes kompendier 7/2006 (på finska)

Manssektionens ordförande

 • Jorma Hentilä 1988–1989
 • Antero Honkasalo 1988–1992
 • Tapani Kaakkuriniemi 1992–1995
 • Jorma Kukkonen 1996–1998
 • Anders Brunberg 1999–2001
 • Tapio Pekkola 2002–2003
 • Tapio Pekkola 2004–2007 (Mans- och mediasektionen)
 • Kari Uotila 2007–2011, 2011–2015
 • Jirka Hakala 2015–2019
 • Matias Mäkynen 2019–2023
 • Tuomas Kurttila 2023–