Manssektionen

Personer av alla kön gynnas av jämställdhet och av att snäva könsroller upphävs. Tanes manssektion behandlar särskilt jämställhetsfrågor som ansluter sig till pojkar och män. Sektionen fungerar som ett mötes- och samarbetsforum för experter.

Sektionens viktigaste uppgifter är att: 

 • väcka en manspolitisk diskussion
 • fungera som initiativtagare 
 • utveckla samarbetet med aktörer som arbetar med män och pojkar

Manssektionen har fungerat oavbrutet sedan 1988. Manssektionen som arbetar under perioden 2019–2023 är den elfte manssektionen vid delegationen för jämställdhetsärenden.

Manssektionens historia

Den elfte manssektionen (2019–2023)

Sammansättning

 • Ordförande: Matias Mäkynen (SDP)
 • Vice ordförande: Juha Järä (Sannf)
 • Mira Karjalainen
 • Sakris Kupila
 • Jouni Sirén
 • Henrik Wikström 

Samt de bestående expertorganisationerna

 • Förbundet för mödra- och skyddshem rf Jussi Pulli (Veli-Matti Toikka)
 • Miehet – Män – Men ry: Janne Salakka (Totti Brunila)
 • Mansorganisationernas centralförbund rf: Antti Alén (Markku Forsström)
 • Nätverket för stjärnfamiljer: Anna Moring (Tiina-Emilia Kaunisto)
 • Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete, Nytkis ry: Mervi Mäki-Neste (Laura Keskinen) 
 • Pojkarnas hus: Veli-Pekka Kilpala (Kimmo Saastamoinen)
 • Seta rf: Petri Janhunen (Krister Karttunen)
 • Sällskapet för Mansforskning i Finland ry: Petteri Eerola (Toni Kosonen)
 • Befolkningsförbundet: Anders Huldén (Anna Kokko)

Uppdaterad 24.5.2022

Verksamhetens tyngdpunkter

Sektionens tematiska tyngdpunkter under innevarande verksamhetsperiod:

Familj, fritid och arbetsliv

 • familjeledighetsreformen, utökande av andelen pappor som är familjelediga
 • värnplikt och försvar av landet (aktivt deltagande särskilt i den parlamentariska kommitténs diskussion)
 • växelvist boende och stödformer för skilsmässofamiljer
 • män och internet

Utbildning och forskning 

 • könssegregering inom utbildning och på arbetsmarknaden
 • könsrelaterade inlärningsskillnader 
 • stärkandet av mansforskningens ställning i Finland

Könsrelaterat våld

 • männen i det våldsförebyggande arbetet
 • män som våldsoffer

Manlig mångfald

 • män och hälsa
 • pojkarnas ställning och genomförandet av konventionen om barnets rättigheter i Finland
 • jämställdhetsproblem som särskilt gäller män och andra befolkningsgrupper som är i svag ställning (diskriminering på flera grunder)

Sektionen strävar efter att integrera jämställdhetsarbetet ur ett mansperspektiv mer omfattande till det övriga organisationsfältet och att i samarbete med delegationen och intressegrupperna påverka främjandet av pojkars och mäns jämställdhet utifrån mansarbetsgruppens rekommendationer. 

Sektionen följer beredningen av viktiga reformer ur jämställdhetsperspektiv och föreslår vid behov bland annat evenemang och arbetsgrupper för delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) i anslutning till aktuella samhälleliga reformer.

I sektionens all verksamhet beaktas intersektionalitet och diskriminering på flera grunder.

Manssektionens historia

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) grundade år 1986 en mansforskningsgrupp med målet att kartlägga mansforskningen i Finland samt att dryfta forskningsteman i anslutning till mannens ställning, roll och mansbild i Finland. Gruppen hade också som uppgift att identifiera vilka teman som det skulle löna sig att lyfta fram i den samhälleliga debatten.

Den första manssektionen tillsattes 1988 som en fortsättning på mansforskningsgruppen. Centrala teman som manssektionen behandlar är jämställdhet mellan könen, faderskap, arbetslivet, mansforskning och våld.

Manssektionen är i internationell jämförelse veterligen den sakkunniginstansen som längst behandlat temat män och jämställdhet.  

Mansarbetets historia vid delegationen för jämställdhetsärenden 1988–2006 (pdf), Tanes kompendier 7/2006 (på finska)

Manssektionens ordförande

Jorma Hentilä 1988–1989
Antero Honkasalo 1988–1992
Tapani Kaakkuriniemi 1992–1995
Jorma Kukkonen 1996–1998
Anders Brunberg 1999–2001
Tapio Pekkola 2002–2003
Tapio Pekkola 2004–2007 (Mans- och mediasektionen)
Kari Uotila 2007–2011, 2011–2015
Jirka Hakala 2015–2019
Matias Mäkynen 2019–