Sidan uppdateras

Vårt arbete

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) har som mål att främja jämställdhet mellan könen i samhället. Tane identifierar de faktorer som främjar jämställdhet och arbetar för att avlägsna diskriminering på grund av kön och för att bryta stereotypa könsnormer. Tane lyfter fram strukturer som upprätthåller ojämställdhet mellan könen och arbetar aktivt för att upplösa dem.  

Statsrådet tillsätter delegationen för jämställdhetsärenden för riksdagens mandattid. Den sittande delegationen tillsattes den 19 september 2019. 

Delegationen för jämställhetsärenden har tillsatt en sektion för köns-, ekonomi- och maktfrågor samt en manssektion. Sektionerna upprättar egna verksamhetsplaner. Utöver sektioner kan Tane även tillsätta arbetsgrupper.

Tanes sammansättning
Manssektionen
Sektionen för kön, ekonomi och makt
Arbetsgrupper och projekt

Viktiga teman 2019–2023

COVID-19 och kön Ekonomi och arbetsliv Utbildning och forskning
Könsrelaterat våld Intersektionalitet, diskriminering på flera grunder Mansperspektivet i jämställdhetsarbetet
Hållbar utveckling Jämställdhetsintegrering i de viktigaste reformerna under regeringsperioden  

Jämställdhetsintegrering i programmen 

Regeringen uppnår inte sina mål, såvida den inte integrerar jämställdhetsperspektivet i verkställandet av sina mål i processernas alla skeden. Exempelvis kan regeringens sysselsättnings- eller regionmål inte uppnås, såvida inte beslutens könskonsekvenser granskas under hela processen.

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) granskar följande regeringsprojekt ur ett jämställdhetsperspektiv:
Regeringsprojekt som Tane granskar Ansvarig minister
Regeringens jämställdhetsprogram  minister Blomqvist
Den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter  minister Henriksson
Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor minister Henriksson
Parlamentariska kommittén som reder ut utvecklandet av den allmänna värnplikten och fullgörandet av skyldigheten att försvara landet  minister Kaikkonen
Familjeledighetsreformen  minister Pekonen
Handlingsprogram mot rasism och diskriminering  minister Henriksson
Åtgärder för att främja lika lön minister Blomqvist
Social- och hälsovårdsreformen minister Kiuru och minister Pekonen
Den strategiska jämställdhetsredogörelsen som statsrådet kommer att avge till riksdagen före utgången av 2021 minister Blomqvist
Sysselsättningsförbättrande åtgärder  minister Haatainen

Viktiga lagprojekt för jämställdheten 

  • Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen med utgångspunkt i rätten till kroppslig integritet och sexuellt självbestämmande.
  • Lag om fastställande av könstillhörighet som respekterar självbestämmanderätten, kravet på sterilitet och uppnådd myndighetsålder slopas, medicinska behandlingar och vård åtskiljs från fastställandet av juridisk könstillhörighet.
  • Stärkande av interkönade barns självbestämmanderätt, kosmetiska, icke-medicinska kirurgiska ingrepp i könsorganen frångås på små barn
  • Separat lag som förbättrar ställningen för offer av människohandel i egenskap av servicetagare

Dessutom anser delegationen att följande ärenden är viktiga:

  • I lagstiftningsreformerna beaktas skilsmässofamiljernas ställning och möjligheterna till växelvist boende förbättras.
  • Könskonsekvensbedömningen införlivas som en del av lagberedningen och annan verksamhet i alla ministerier.
  • Det upprättas ett omfattande uppföljningssystem för jämställdhetsutvecklingen.

Valarbetet

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) kommer att behandla jämställdhetsfrågor mellan könen i de kommande valen (kommunalvalet 2021, välfärdsområdesval 2022 och riksdagsvalet 2023). Tane kan tillsätta valarbetsgrupper för att bereda valarbetet.

Arbetsgrupperna dryftar påverkningsmetoder, såsom genomförandet av kampanjen #jämställdhetsval samt ordnandet av valevenemang med fokus på jämställdhetsfrågor för partiordförandena eller t.ex. för partisekreterarna.

Delegationen kommer också att inverka på en jämställd kandidatuppställning och på att få med jämställdhetsteman och -frågor i valmaskinerna, bland de valteman som medierna behandlar och i valutfrågningarna. 

Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring 2020–2022

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) var en genomförande aktör av projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring under åren 2020–2022.

Jämställdhetsgärningar ger förändring

Internationellt samarbete

Delegationen för jämställdhetsärenden deltar aktivt bland annat i verksamheten vid FN:s kvinnokommission (CSW) genom att bland annat skicka en representant till CSW varje år. Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2021.

Ministermöten och andra möten

Det ankommer på alla ministerier och ministrar att främja jämställdheten. Tane träffar ministrar och bjuder in beslutsfattare till sina möten som kan föra målen med Tanes jämställdhetspolitik vidare.

Aktivt deltagande i aktuella jämställdhetspolitiska frågor

Tane anser att det är viktigt att kunna reagera på det sätt som delegationen anser bäst på nya, aktuella jämställdhetspolitiska frågor och situationer under mandattiden.

Ladda ner Tanes verksamhetsplan 2019–2023 (PDF)