Om Tane

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) inrättades år 1972 och är en av de tre jämställdhetsmyndigheterna i Finland. Det är fråga om en permanent delegation som är representerad av riksdagspartierna i det förhållande som resultatet av riksdagsvalet utvisar. Tack vare sin breda partipolitiska representation har delegationens ställningstaganden betydelse då jämställdhetspolitiska riktlinjer dras upp.

Tanes historia

Tanes uppgifter

Tane främjar samhällelig jämställdhet mellan könen. Delegationen är en jämställdhetspolitisk aktör som tar initiativ och ger utlåtanden i syfte att utveckla lagstiftningen och andra åtgärder som förbättrar jämställdheten. Delegationen ordnar också olika evenemang och seminarier och ger ut publikationer. Tane har en rådgivande roll inom statsförvaltningen.

Tane kan tillsätta sektioner och arbetsgrupper som stöd för sin verksamhet. Sektionerna och arbetsgrupperna fungerar som sakkunniga inom sina områden och bereder delegationens beslut.

Delegationen för jämställdhetsärenden har i uppgift att:

  • följa och främja förverkligandet av jämställdhet i samhället
  • ta initiativ och göra framställningar till samt avgiva utlåtanden om utvecklande av lagstiftning och andra åtgärder som återverkar på jämställdheten
  • främja samarbetet mellan myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och andra sammanslutningar
  • främja forskningen i jämställdhetsfrågor och utnyttjandet av forskningsresultaten
  • följa den internationella utvecklingen på området.

Förordning om delegationen för jämlikhetsärenden 22.8.1986/638

Sektioner och arbetsgrupper

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) kan bland sig tillsätta sektioner och med social- och hälsovårdsministeriets samtycke bjuda in permanenta experter till sina sektioner. Delegationen grundar därtill olika arbetsgrupper efter behov.

Sektionerna kan bland annat föreslå diskussionsanföranden för delegationen i anslutning till sektionens ämnesområde samt evenemang, tillsättande av arbetsgrupper och andra åtgärder som delegationen för jämställdhetsärenden beslutar om. Sektionerna strävar efter att främja forskningen om jämställdhets-ärenden och utnyttjandet av forskningsresultaten.

Delegationen fastställer arbetsgruppernas arbetsuppgifter. Arbetsgruppen kan t.ex. ha i uppgift att följa en viss lagstiftningsreform eller att bereda delegationens valarbete. Arbetsgruppernas mandattid varierar efter behov. 

Tane 50 år

Tanes jämställdhetspolitiska initiativ och diskussionsanföranden har varit banbrytande. Många av de initiativ som Tane drivit har lett till en samhällelig utvecklingsprocess. Tane föreslog bland annat faderskapsledighet flera år innan den blev verklighet. Bekämpning av våld mot kvinnor och människohandel har också varit på Tanes agenda i decennier.

Samarbetet mellan de genusforskare som bedriver jämställdhetsforskning och politiker i Tane och dess sektioner är unikt ur ett internationellt perspektiv. Tack vare sin verksamhetsmodell kan delegationen anses vara en föregångare då det gäller att förena jämställdhetspolitik och genusvetenskap.

Männens jämställdhet är en central del av Tanes arbete. Manssektionen som delegationen för jämställdhetsärenden inrättade 1988 är i internationell jämförelse veterligen den sakkunniginstans som längst behandlat temat män och jämställdhet.

Tane har aktivt främjat det internationella, och särskilt det nordiska jämställdhetsarbetet. Delegationen har under åren haft ett nära samarbete med Sveriges och Estlands jämställdhetsmyndigheter, organisationer och forskare. Tane har varit med och organiserat flera internationella evenemang, t.ex. ett nordiskt seminarium om våldsförebyggande arbete (1990), den första jämställdhetskonferensen för universiteten i Europa (1998), en internationell konferens för romarkvinnor (2013) samt en internationell konferens om män och maskuliniteter (2022)

Tane genom tiderna. Delegationen för jämställdhetsärenden 40 år (PDF), Tanes publikationer 14/2012 (på finska)

Ordförandena för delegationen för jämställdhetsärenden

Meeri Kalavainen 1972–1981
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 1981–1987
Aila Jokinen 1987–1989
Liisa Jaakonsaari 1989–1992
Tuula Kuittinen 1992–1995
Tuula Haatainen 1995–2003
Sirkka-Liisa Anttila 2003–2007
Heidi Hautala 2007–2011
Jukka Relander 2011–2015
Sari Raassina 2015–2019
Jirka Hakala 2019–2023
Karoliina Partanen 2023–