Dataskydd

På den här sidan finns dataskyddsbeskrivningar samt information om de kakor (cookies) som används på webbplatsen tane.fi.

Dataskyddsbeskrivningar

Tillgänglighetsrespons: dataskyddsbeskrivning

I vissa system är statsrådets kansli och social- och hälsovårdsministeriet gemensamt person-registeransvariga: dokumenthanteringssystemen Doktori och VAHVA, systemet för beredning och distribution av EU-ärenden EUTORI, statsrådets interna projekthanteringstjänst Projektportalen, statsrådets intranät Kampus, statsrådets elektroniska stödsystem för beslutsfattande PTJ, statsrådets interna system för servicehantering Virkku, statsrådets publikationsplattform YJA. 

Social- och hälsovårdsministeriet: dataskydd

Kakor (cookies)

Delegationen för jämställdhetsärenden använder kakor (cookies) i sina webbtjänster. I sin praxis för användningen av kakor iakttar delegationen för jämställdhetsärenden rekommendationerna från Cybersäkerhetscentret som är underställt Transport- och kommunikationsverket. Enligt rekom-mendationerna kan användaren ge sitt samtycke till att kakor lagras t.ex. med hjälp av webbläsarens eller någon annan applikations inställningar. Närmare information om bruksanvisningarna för enskilda webbläsare fås genom att läsa webbläsarens anvisningar.

Kakor på webbplatsen 

På webbplatsen används vissa tekniska kakor som är nödvändiga för att webbplatsen och dess distributionstjänst ska fungera och för dataskyddet, vilka alltid sätts oberoende av webbläsarens inställningar för kakor. Kakorna används endast för åtgärder som är nödvändiga för att webbplatsen och tjänsten ska fungera och de används inte för att samla in personuppgifter. 

Användaren kan kontrollera webbplatsens icke-nödvändiga kakor i webbläsarens inställningar. Blockering av kakor kan påverka besökarens layout av webbplatsen, men påverkar inte dess funktion. Exempel på sådana är: 

  1. Kakor för besökaruppföljning och kvalitetskontroll 
  2. Sessionskakor 
  3. En tredje parts kakor, t.ex. inbäddningar från sociala medier 

Kakor för besökaruppföljning och kvalitetskontroll 

På vår webbplats använder vi analysprogram som tillhandahålls av en tredje part. Webbplatsens besökaruppföljning samlar in allmänna statistikuppgifter om hur webbplatsen används och uppgifterna används för att utveckla webbtjänsten och för kvalitetskontroll. Sådana uppgifter är till exempel nedladdade sidor, tidpunkt samt webbläsare och operativsystem. Uppgifterna lagras på servrar i Finland. Uppföljningen samlar inte in uppgifter, på basis av vilka en enskild person skulle kunna identifieras. Användarnas IP-adresser anonymiseras, dvs. förenklas till allmän nivå innan de behandlas.  

Kakor för besökaruppföljning kan tillåtas eller blockeras för enskilda webbsidor i webbläsarens inställningar. Om kakor har blockerats, sparar besökaruppföljningen endast uppgifterna under besöket, och kakorna raderas när besöket avslutas. Uppföljningsuppgifterna överlåts normalt inte till tredje parter. Uppgifterna kan emellertid efter noggrant övervägande användas t.ex. för att utveckla webbplatsen.

Sessionskakor 

Sessionskakor, dvs. kakor som lagras bara under ett enskilt besök, förbättrar besökarens intryck av webbplatsen och de kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar. Närmare information om bruksanvisningarna för enskilda webbläsare fås genom att läsa webbläsarens anvisningar.

En tredje parts kakor 

Vissa av webbplatsens sidor innehåller en inbäddad tillämpning av en tredje part, t.ex. input från sociala medier, videor eller podcast. Dessa tillämpningar kan i samband med nedladdning av en sida ställa kakor i användarens webbläsare, vilka förmedlar uppgifter om nerladdningen och adressen till den tredje parten.

En tredje parts kakor kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar. Närmare information om hur kakorna fungerar finns i dataskyddsklausulerna för enskilda tjänster.