Sidan uppdateras

Delegationens vision, mission och värderingar 2019-2023

Vision

Delegationen för jämställdhetsärenden, Tane har som mål att få till stånd ett jämställt Finland och en jämställd värld där alla har samma rättigheter och möjligheter oberoende av könsidentitet, könsuttryck och genus. Utan att kränka andras rättigheter har varje individ möjlighet att vara sig själv utan rädsla för att bli diskriminerad.

Människorna förstår inverkan av kön i vardagen och i samhällets strukturer.

Mission

Tane är en lösningsorienterad föregångare inom jämställdhetsarbetet och en samhällspåverkare. Tane för samman representanter för olika aktörer och följer ändringarna i samhället och sin tid. Tane har i uppdrag att lyfta fram strukturer som upprätthåller ojämställdheten mellan könen och att agera aktivt för att eliminera sådana, samt att fungera som diskussionsöppnare och vägvisare i jämställdhetsfrågor. Tane arbetar för att finna politiska och samhälleliga lösningar för ett jämställt samhälle, för att avskaffa stereotypa könsnormer samt för att förbättra kvinnornas ställning och rättigheter både nationellt och internationellt.

Värderingar

Vägvisare

Tane gör modiga och fördomsfria diskussionsöppningar i jämställdhetsärenden, samt erbjuder konstruktiva och progressiva lösningar på utmaningarna inom jämställdhetsarbetet.

Sakkunskap

Tane är en känd jämställdhetsaktör, vars ställningstaganden och verksamhet grundar sig på forskningsdata. Tane samlar jämställdhetsaktörerna, verkar för ett sektorövergripande samarbete och producerar objektivt expertmaterial och utlåtanden som stöd för sitt arbete.

Rättvisa

Jämställdhet hör till de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Ingen får utsättas för diskriminering på grund av könsidentitet, könsuttryck eller könstillhörighet. Jämställdhet mellan könen är ett av kriterierna för ett rättvist samhälle.

Jämställdhet och likabehandling

Tane behandlar alla jämställdhetsfrågor, människor, människogrupper och aktörer jämlikt i sin verksamhet, sin kommunikation och sina riktlinjer.