#TasaArvoVaalit: Sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuus opettajien ammattitaidon osana

Julkaisuajankohta 16.2.2023 9.26
Uutinen

Opettajilta vaaditaan nykyisin tasa-arvo-osaamista. Sukupuolitietoisuus ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen mainitaan muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Myös lukion opetussuunnitelman ja ammatillisten tutkintojen perusteissa sitoudutaan tasa-arvon edistämiseen.

Tasa-arvovaltuutettu on selvittänyt opettajankoulutusyksiköiltä 2020, miten sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuus näkyy opettajankoulutuksessa. Selvityksen mukaan opettajankoulutusyksiköissä on ymmärretty sukupuolten tasa-arvon edistämisen tärkeys. 

Edistysaskeleista huolimatta on aiheellista kysyä, tarjoaako opettajankoulutus kaikille opettajaksi opiskeleville riittävästi eväitä sen varmistamiseksi, että valmistuvilla opettajilla on työelämään siirtyessään riittävä osaaminen sukupuoli- ja tasa-arvotietoisesta opetuksesta.

Pirkko Janas katsoo kameraan ja hymyilee. Taustalla talvinen kaupunkimaisema.
Pirkko Janas toimii erityisasiantuntijana tasa-arvovaltuutetun toimistossa.

Tulevat opettajat toivovat tasa-arvoon liittyvien kysymysten kattavampaa käsittelyä osana koulutustaan

Opettajankoulutus saattaa sisältää tiedostamattomia eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita ja käsityksiä. Pakolliset sukupuolten tasa-arvoa käsittelevät kurssit ovat harvinaisia. Suuri osa opettajankoulutusyksiköissä tarjolla olevista tasa-arvoa käsittelevistä kursseista on opiskelijoille valinnaisia, jolloin opettajaksi valmistuvien valmius itse tarjota sukupuoli- ja tasa-arvotietoista opetusta jää henkilökohtaisen kiinnostuneisuuden varaan. 

Tämä on valitettavaa, sillä opettajaksi opiskelevat toivovat sukupuolten tasa-arvoon ja sen edistämiseen liittyvien kysymysten kattavampaa käsittelyä opettajankoulutuksessa.* Onkin syytä pohtia, miksi opettajankoulutus ei vastaa opiskelijoiden toiveisiin ja seuraa aikaansa, vaan laahaa perässä. Sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuus on keskeinen osa opettajan ammattitaitoa.

Miko Lempinen toimii ylitarkastajana tasa-arvovaltuutetun toimistossa.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tasa-arvo-osaaminen on kirjavaa

Tasa-arvovaltuutettu on eduskunnalle luovuttamissaan kertomuksissaan painottanut, että opettajankoulutuksen tulisi olla tasa-arvoasioissa aikaansa edellä. Tasa-arvovaltuutettu on suositellut, että opettajankoulutuksessa on lisättävä sukupuoli- ja tasa-arvotietoista opetusta. Vain näin opettajaksi valmistuvalla on työelämään siirtyessään riittävät tiedot ja taidot tarjota sukupuoli- ja tasa-arvotietoista opetusta sekä edistää tasa-arvoa opetussuunnitelman perusteiden ja vaatimusten mukaisesti. 

Asia ei ole uusi. Jo tasa-arvokokeilutoimikunta totesi mietinnössään vuonna 1988, että ”opettajien peruskoulutuksessa on annettava tuleville opettajille valmiudet edistää työssään sukupuolten välistä tasa-arvoa”.**

On tärkeää, että lapsen sukupuoli- ja tasa-arvotietoinen kohtaaminen vakiintuu myös osaksi varhaiskasvatusta. Sukupuoli- ja tasa-arvotietoinen varhaiskasvatus edellyttää varhaiskasvatuksen järjestäjien, palveluntuottajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävää osaamista. Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien tasa-arvo-osaaminen on varsin kirjavaa johtuen muun muassa henkilöstön erilaisista koulutustaustoista. Sukupuoli- ja tasa-arvotietoinen varhaiskasvatus tulee sisällyttää myös kaikkien varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien perus- ja täydennyskoulutukseen.

Kirjoittajat

Pirkko Janas toimii erityisasiantuntijana tasa-arvovaltuutetun toimistossa. Miko Lempinen toimii ylitarkastajana tasa-arvovaltuutetun toimistossa. 

Lue lisää

#TasaArvoVaalit: Tasa-arvon toteutuminen varhaiskasvatuksessa vaatii tietoa ja työkaluja | Tane


* Brunila, K. & Kallioniemi, A. (2018) Equality work in teacher education in Finland. Policy Futures in Education, vol. 16, nr 5, pp. 539-552.

** KOM 1988:17. Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietintö. Opetusministeriö, sivu 108.

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisee vieraskyniä ja haastatteluja sivuillaan. Nämä eivät edusta Tanen virallista kantaa. 

Kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ennaltaehkäistä työelämän eriytymistä sukupuolen mukaan. Tekstin taustalla näkyy piirrettyjä lapsia, jotka ovat pukeutuneet eri ammattialojen vaatteisiin.

 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista