#TasaArvoVaalit: Sosiaaliturvauudistus

Julkaisuajankohta 13.3.2023 0.10
Uutinen

Tavoite: Sosiaaliturvauudistuksella edistetään sukupuolten tasa-arvoa.

Tulevalla hallituskaudella jatketaan jo käynnissä olevaa sosiaaliturvauudistusta.

Sarjakuvatyyliin piirretty kuva, jossa yhdellä puolella kaksi iäkkäämpää henkilöä laskee rahojaan huolestuneen näköisenä. Toisella puolella kaksi nuorempaa henkilöä laskee rahojaan hieman huolestuneen näköisinä. Ikkunasta näkyy sekä suomalainen maalaismaisena ja kaupunki.

Nopeasti tapahtuvasta reformista sosiaaliturvauudistuksessa ei ole kyse. Työtä luotsaavan parlamentaarisen komitean toimikausi kestää vuodesta 2020 aina vuoteen 2027. Työ jakautuu kahdelle eduskuntakaudelle (2019–2023 ja 2023–2027). Tanen tavoitteena on, että tuleva hallitus edistää uudistuksella myös sukupuolten tasa-arvoa.

Sosiaaliturva koskettaa jokaista jossain elämänvaiheessa

Ympäröivän yhteiskunnan sukupuolittuneisuutta peilaten, sosiaaliturvan käytössä on sukupuolittuneita eroja. Mahdollisissa muutoksissa on tämän vuoksi tärkeää huomioida, miten ne vaikuttavat naisiin ja miehiin ja eritaustaisiin ihmisiin. Myös sukupuolivähemmistöt on tärkeää huomioida.

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisessa selonteossa todetaan, että universaali ja yksilöllinen sosiaaliturva sekä erillisverojärjestelmä ovat välttämättömiä sukupuolten taloudellisen tasa-arvon toteutumiselle.

Tasa-arvoselonteon mukaan taloudellisten päätösten vaikutukset ovat usein tuntuvampia sellaisten ihmisten asemaan ja elinoloihin, jotka ovat haavoittuvassa asemassa ja muita riippuvaisempia julkisista palveluista ja sosiaalietuuksista. Tutkimuksista tiedämme, että aiemmat taloudelliset ja sosiaalietuuksiin tehdyt toimenpiteet ovat kohdistuneet eri tavoin eri ihmisryhmiin riippuen muun muassa sukupuolesta sekä esimerkiksi iästä tai tulotasosta.

Tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassaan. Tämä koskee myös sosiaaliturvauudistusta. 

On tärkeää, että tulevalla hallituskaudella:

  • Sosiaaliturvauudistus toteutetaan ihmislähtöisesti. Sukupuolivaikutukset arvioidaan ja niiden tulokset huomioidaan uudistuksen kaikissa vaiheissa. 
  • Sosiaaliturvan yksilö- ja ruokakuntakohtaisuuden tarkastelussa arvioidaan vaihtoehtojen sukupuolittuneet vaikutukset. 
  • Perheiden sosiaaliturvaa ja asumistukea uudistettaessa vahvistetaan eroperheiden asemaa ja vuoroasumisen mahdollisuuksia. Vuoroasuvien lasten molempiin koteihin säädetään yhtäläinen

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiimme tarkemmin ja seuraa eduskuntavaalien alla käytävää keskustelua sukupuolten tasa-arvosta #TasaArvoVaalit-asiasanan kautta sosiaalisessa mediassa. 

Lähteet

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko - Valto

Korona ja sukupuoli - THL

Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi - Valto (valtioneuvosto.fi)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Lue lisää

Sosiaaliturvauudistus - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Naisten ja miesten eläke-eron takana ovat erot ansiotasoissa ja perhevapaiden jakautumisessa 

4 myyttiä palkka-avoimuudesta 

Sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuus opettajien ammattitaidon osana 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista