#TasaArvoVaalit: Miten isien perhevapaiden käyttöä lisätään nykyisestä? Kysyimme työmarkkinajärjestöiltä

Julkaisuajankohta 19.3.2023 0.10
Uutinen

Perhevapaauudistus astui voimaan elokuussa 2022. Uudistuksen vaikutuksia isien käyttämien perhevapaiden määrään on tärkeää seurata lähivuosina. Kysyimme työmarkkinajärjestöjen johdolta, miten isien perhevapaiden käyttöä lisätään nykyisestä.

Perhevapaauudistus tulisi huomioida työehtosopimusten määräyksissä. Perhevapaiden käyttöä ja palkanmaksuvelvoitteita vapaiden ajalta tulisi kehittää vastaamaan paremmin uutta perhevapaajärjestelmää.” Antti Palola, STTK

Käytännön teot työpaikalla luovat luottamusta siihen, että työntekijä voi jäädä perhevapaalle.Jarkko Eloranta, SAK

Jos sukupuolten välistä tasa-arvoa halutaan oikeasti edistää siten, että isien osuus pidetystä perhevapaista kasvaisi, perhevapaauudistusta tulee korjata. Olennaisin korjauskeino on se, että vapaaoikeudet jaetaan aidosti tasan ja niiden siirto-oikeudesta isiltä äideille luovutaan.Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Vaikein, mutta tarpeellinen asia on yhteiskunnan asenteiden ja kulttuurin muokkaaminen perheystävällisemmäksi ja tasa-arvoiseksi.” Maria Löfgren, Akava

Lue työmarkkinajärjestöjen vastaukset kokonaisuudessaan

STTK, puheenjohtaja Antti Palola:

"Isien perhevapaiden käytön lisääminen nykyisestä on merkittävä tasa-arvotavoite, jota pitää tavoitella määrätietoisesti. Toteutuessaan se parantaisi naisten työmarkkina-asemaa, uralla etenemistä ja palkkatasa-arvoa, helpottaisi kummankin vanhemman työn ja perheen yhteensovittamista, vahvistaisi isien vanhemmuutta, lisäisi lasten ja perheiden hyvinvointia sekä toteuttaisi vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaisempaa jakautumista naisvaltaisten ja miesvaltaisten alojen kesken. 

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset isät ovat olleet häntäpäässä vanhempainvapaiden käytössä. Suomessa naiset ja miehet työskentelevät lähes yhtä paljon, mutta vanhastaan naiset ovat pitäneet valtaosan kaikista perhevapaista. Toivottavaa olisi, että uudistettu perhevapaajärjestelmä muuttaisi tilannetta. Tästä syystä pitääkin seurata, lisääntyykö isien perhevapaiden käyttö perhevapaajärjestelmän uudistuksen seurauksena ja samalla pyrkiä edistämään isien perhevapaiden käyttöä. 

Työelämän perheystävällisyys on merkittävässä roolissa, kun pyritään muokkaamaan olemassa olevaa kulttuuria perhevapaiden käytössä. Isien perhevapaista pitäisi muodostua normaali osa työelämää. Työpaikoilla tulisi aktiivisesti kannustaa miehiä käyttämään perhevapaita. 

Toivottavasti asennemuutos näkyisi myös työehtosopimuksissa. Perhevapaauudistus tulisi huomioida työehtosopimusten määräyksissä. Perhevapaiden käyttöä ja palkanmaksuvelvoitteita vapaiden ajalta tulisi kehittää vastaamaan paremmin uutta perhevapaajärjestelmää. Perhevapaauudistuksen huomioiminen neuvottelujärjestelmän piirissä on kuitenkin edennyt valitettavan hitaasti, vaikka jäsenliittomme ovat pyrkineet sitä aktiivisin toimin edistämään neuvotteluissa.

Käytännössä isien perhevapaiden käytön lisääminen voi vaatia myös lainsäädännöllisiä keinoja. Esimerkiksi sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä tulisi pyrkiä edistämään vapaiden tasa-arvoisempaa jakautumista vanhempien kesken huomioiden samalla perheiden tarpeet. 
Isien mahdollisuuksien paranemisesta perhevapaiden käyttöön tulisi tiedottaa aktiivisesti. Perheillä tulisi olla saatavilla selkeää tietoa siitä, miten perhevapaiden erilainen käyttö vaikuttaa perheen talouteen. Esimerkiksi hyvin usein perhe menettää tuloja, jos isä jättää käyttämättä omat ei-siirrettävät vanhempainvapaapäivänsä ja samalla äiti on kotihoidontuella."

Palola istuu rennosti ikkunalaudalla katsoen kameraan. Taustalla kaupunkimaisema.

Antti Palola, STTK. Kuva: Nousussa

 

SAK, puheenjohtaja Jarkko Eloranta:

"Perhevapaauudistus on askel tasa-arvoisempaan hoivavastuun jakautumiseen. Toiselle vanhemmalle kiintiöidyt vanhempainvapaapäivät ohjaavat siihen, että yhä useampi isä pitäisi pidempiä perhevapaita. Uudistus antaa myös mahdollisuuden käyttää vapaita joustavammin, mikä tuo lisää valinnanvapautta perheille ja isille vanhempainvapaiden pitämiseen. 
Isien perhevapaiden lisääminen edellyttää asennemuutosta perheissä ja työpaikoilla. Muutos on hidasta, mutta myönteisempi suhtautuminen isien perhevapaiden käyttöön on jo nyt nähtävissä. Ensisijaista on tiedottaa perhevapaiden käytön mahdollisuuksista, lisätä avoimuutta ja näyttää esimerkkiä myös työpaikoilla. Esimiesten, johtajien ja työkaverien asenteet ja toiminta ovat tärkeässä asemassa. 

Käytännön teot työpaikalla luovat luottamusta siihen, että työntekijä voi jäädä perhevapaalle. Työpaikalla on hyvä olla toimivat sijais- ja työjärjestelyt sekä selkeä suunnitelma toimintatavoista ennen perhevapaita, niiden aikana ja sen jälkeen, kun työntekijä palaa töihin. Työntekijän paluuta voidaan tukea esimerkiksi osa-aikaisin työjärjestelyin. Työpaikan käytännöt kannattaa kirjata avoimesti kaikkien saataville. 

Joustava työnantaja edistää isien perhevapaiden käyttöä. Työpaikalla voidaan esimerkiksi sopia useammasta kuin työsopimuslain rajoittamasta neljästä vanhempainvapaajakson käyttämisestä. Myös palkallisten vanhempainpäivärahojen lisääminen toimii hyvänä kannustimena isille pitää perhevapaita. Tämä lisää työelämän tasa-arvoa ja on osoitus työpaikan perheystävällisyydestä. Työpaikalla kannattaa ottaa oletusarvoksi se, että myös isät jäävät pidemmille perhevapaille."

Jarkko Eloranta, SAK

 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

"Vastikään voimaan tulleella perhevapaauudistuksella oli hyvät tavoitteet. Valitettavasti uudistus toteutettiin kuitenkin siten, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei tule sanottavasti paranemaan. Tämä näkyy jo nyt siinä, että isien osuus pidetyistä perhevapaapäivistä on ennallaan uudistuksesta huolimatta. 

Perhevapaauudistusta ei rohjettu toteuttaa aidosti tasa-arvoisesti siten, että lapsen molemmilla vanhemmilla olisi yhtäläiset oikeudet. Äidin mahdollisuuksiin pitää aikaisemman järjestelmän mukaisia vapaita ei haluttu tai uskallettu puuttua.

Jos sukupuolten välistä tasa-arvoa halutaan oikeasti edistää siten, että isien osuus pidetystä perhevapaista kasvaisi, perhevapaauudistusta tulee korjata. Olennaisin korjauskeino on se, että vapaaoikeudet jaetaan aidosti tasan ja niiden siirto-oikeudesta isiltä äideille luovutaan." 

Häkämies istuu nojatuolissa nojaten käsivarsillaan polviinsa ja katsoo kameraan.
Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto. Kuva: Robert Örthén

 

Akava, puheenjohtaja Maria Löfgren:

"Elokuussa voimaan tullut perhevapaalainsäädännön uudistus lisää aidosti erilaisten perheiden mahdollisuuksia järjestää perhevapaansa aikaisempaa joustavammin ja tasaisemmin. Käytännön tasolla isien perhevapaiden lisääminen edellyttää lisää tietoa niin työpaikoille kuin perheille, työpaikkatason tasa-arvotyötä ja miesvaltaisten alojen työehtosopimusten uudistamista. Tasa-arvon toteutumista jarruttavien rakenteiden, kuten hoitovapaajärjestelmän uudistamista tulee jatkaa.

  • On lisättävä tietoa ja infokanavia uudesta perhevapaajärjestelmästä niin, että perheiden on mahdollista vertailla perhevapaiden jakamisen vaikutuksia myös Kelan etuuksiin. Taloudellinen näkökulma on erityisen tärkeä nyt, kun inflaatio jyllää. Isien perhevapaiden käytön talousvaikutuksiin liittyy edelleen virheellisiä käsityksiä. Akavan tekemän mikrosimuloinnin tulokset osoittivat, että perhevapaiden tasainen jako on perheille useimmiten myös taloudellisesti edullisin ratkaisu, mikäli molemmat vanhemmat ovat työllisiä eikä vanhempien välinen ansiotulojen ero ole erityisen suuri.
  • Työpaikoilla on huolehdittava, että vanhemmilla on yhtäläiset oikeudet perhevapaiden käyttöön ja vanhempainvapaan palkallisuus ei ole kytköksissä sukupuoleen. Henkilöstöedustajien asiantuntemus ja yhteistyö työnantajan ja henkilöstön kesken on tehokas tapa vaikuttaa työpaikan piileviin asenteisiin.
  • Työehtosopimuksissa vanhemmilla on oltava yhtäläiset oikeudet ja etuudet. Vanhempainvapaan palkallisuus ei voi olla sidoksissa sukupuoleen. Erityisesti miesvaltaisilla yksityisen sektorin toimialoilla on paljon parannettavaa. Julkissektorilla vanhempainvapaan palkallisuus parani vuoden 2022 työehtosopimusneuvotteluissa huimasti. 
  • Vaikein, mutta tarpeellinen asia on yhteiskunnan asenteiden ja kulttuurin muokkaaminen perheystävällisemmäksi ja tasa-arvoiseksi. Tämä vaatii perhevastuun ja tasa-arvoisen vanhemmuuden edistämistä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja palveluissa sekä etuuksissa. Rakenteiden uudistamista tulee jatkaa erityisesti hoitovapaa- ja kotihoidontukijärjestelmän kautta." 
Löfgren seisoo vaalean taustan edessä ja katsoo kameraan hymyillen hieman.
Maria Löfgren, Akava
 
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisee vieraskyniä ja haastatteluja sivuillaan. Nämä eivät edusta Tanen virallista kantaa. 

Lue lisää

Perhevapaiden tasaisempi jako isien ja äitien välillä ei etene itsestään | Tane

Eduskuntavaalit | Tane

Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027 | Tane

Sarjakuvatyyliin piirretyssä kuvassa kaksi henkilöä kantaa vauvoja. Toinen henkilö on mies, toisen lasta pitelevän aikuisen sukupuoli ei ole määritettävissä. Taustalla äiti saapuu töistä kotiin.

 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista