#JämställdhetsVal: Hur fås papporna att ta ut familjeledighet i större utsträckning än idag? - Vi frågade arbetsmarknadsorganisationerna

Utgivningsdatum 19.3.2023 0.10
Nyhet

Familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti 2022. Det är viktigt att följa upp hur reformen påverkar pappornas användning av familjeledigheter under de närmaste åren. Vi frågade arbetsmarknadsorganisationernas ledning hur papporna ska fås att ta ut familjeledigheter i större utsträckning än idag.

Familjeledighetsreformen bör beaktas i kollektivavtalsbestämmelserna. Användningen av familjeledigheter och skyldigheten att betala lön under ledigheten bör utvecklas så att de bättre motsvarar det nya familjeledighetssystemet.Antti Palola, STTK

Praktiska handlingar på arbetsplatsen skapar förtroende för att den anställda kan ta ut familjeledighet.Jarkko Eloranta, FFC

Om man verkligen vill förbättra jämställdheten så att andelen pappor som tar ut familjeledighet ökar bör man se över familjeledighetsreformen. Den viktigaste ändringen vore att genuint dela rättigheterna till ledighet jämnt och slopa rättigheten att överlåta ledighet från pappan till mamman.Jyri Häkämies, Finlands näringsliv EK

Det svåraste är att förändra attityderna och kulturen i samhället så att familjevänligheten och jämställdheten ökar – och samtidigt är det helt nödvändigt.Maria Löfgren, Akava

Lue työmarkkinajärjestöjen vastaukset kokonaisuudessaan

STTK, ordförande Antti Palola:

"Att få papporna att ta ut familjeledigheter i större utsträckning än idag är ett viktigt jämställdhetsmål som vi bör jobba målmedvetet för att uppnå. Om målet uppnås förbättrar det kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och deras möjligheter att avancera i karriären, främjar lönejämställdhet, underlättar samordningen av arbete och familj för båda föräldrarna, stärker pappornas föräldraskap, ökar barnens och fa-miljernas välbefinnande och leder till en jämnare fördelning av kostnaderna för föräldraskap mellan kvinno- och mansdominerade branscher. 

I en nordisk jämförelse är de finländska papporna sämst på att ta ut föräldraledighet. I Finland jobbar kvinnor och män nästan lika mycket, men kvinnorna har sedan gammalt tagit ut största delen av familjeledigheterna. Det nya familjeledighetssystemet leder förhoppningsvis till en förändring. Därför är det viktigt att följa upp om reformen av familjeledighetssystemet leder till att papporna tar ut familjeledighet i större utsträckning samtidigt som man främjar pappornas användning av familjeledigheter. 

Familjevänligheten i arbetslivet spelar en viktig roll när det gäller att förändra den rådande kulturen vid användningen av familjeledigheter. Att papporna tar ut familjeledighet bör bli en normal del av arbetslivet. På arbetsplatserna bör män aktivt uppmuntras till att ta ut familjeledighet.

Förhoppningsvis återspeglar sig de ändrade attityderna även på kollektivavtalen. Familjeledighetsreformen bör beaktas i kollektivavtalsbestämmelserna. Användningen av familjeledigheter och skyldigheten att betala lön under ledigheten bör utvecklas så att de bättre motsvarar det nya familjeledighetssystemet. Beaktandet av familjeledighetsreformen i förhandlingssystemet har dock framskridit beklagligt långsamt, trots att våra medlemsförbund har strävat efter att aktivt främja den i förhandlingarna.

I praktiken kan det även krävas lagstiftningsåtgärder för att få papporna att ta ut familjeledighet i större utsträckning. Till exempel i samband med den sociala trygghetsreformen bör man sträva efter att främja en jämnare fördelning av ledigheter mellan föräldrarna samtidigt som man beaktar familjernas behov. 

Det gäller att informera aktivt om pappornas bättre möjligheter att ta ut familjeledighet. Familjerna bör ha tillgång till tydlig information om hur familjens ekonomi påverkas av de olika sätten att ta ut familjeledighet. Till exempel går familjen i många fall miste om inkomster om pappan låter bli att använda sina egna föräldraledighetsdagar som inte kan överlåtas samtidigt som mamman tar ut hemvårdsstöd."

Palola istuu rennosti ikkunalaudalla katsoen kameraan. Taustalla kaupunkimaisema.

Antti Palola, STTK. Bild: Nousussa

 

FFC, ordförande Jarkko Eloranta:

"Reformen av familjeledigheterna är ett steg mot en jämställdare fördelning av omsorgsansvaret. Att föräldraledighetsdagar kvoteras för den ena föräldern styr allt fler pappor till att ta ut längre familjeledigheter. Reformen ger också möjlighet att använda ledigheterna på ett flexiblare sätt, vilket ökar valfriheten för familjerna och papporna när det gäller att ta ut föräldraledighet. 

För att öka pappornas användning av familjeledigheter krävs en attitydförändring i familjerna och på arbetsplatserna. Det är en långsam förändring, men förhållningssättet till pappornas användning av familjeledigheter har redan blivit positivare. Det är ytterst viktigt att informera om möjligheterna att ta ut familjeledigheter, att öka öppenheten och att föregå med gott exempel även på arbetsplatserna. Chefernas, ledarnas och arbetskamraternas attityder och agerande spelar en viktig roll. 

Praktiska handlingar på arbetsplatsen skapar förtroende för att den anställda kan ta ut familjeledighet. Det bör finnas fungerande vikarie- och arbetsarrangemang på arbetsplatsen och en tydlig plan för hur man går till väga före familjeledigheten, under den och efteråt när den anställda återvänder till arbetet. Man kan stödja den anställda till exempel med deltidsarrangemang när hen återvänder. Arbetsplatsens tillvägagångssätt bör finnas öppet tillgängliga för alla. 

En flexibel arbetsgivare gör det lättare för papporna att ta ut familjeledighet. Man kan till exempel komma överens om att på arbetsplatsen använda fler än de fyra föräldraledighetsperioder som fastställs i arbetsavtalslagen. Att öka antalet föräldraledighetsdagar med lön är även det ett bra incitament för att papporna ska ta ut familjeledighet. Det ökar jämställdheten i arbetslivet och visar att arbetsplatsen är familjevänlig. Arbetsgivaren kan med fördel utgå från att också papporna tar ut längre familjeledigheter."

Jarkko Eloranta, FFC

 

Finlands näringsliv EK, vd Jyri Häkämies:

"Målen för familjeledighetsreformen som trädde i kraft nyligen var bra, men tyvärr genomfördes reformen så att jämställdheten mellan kvinnor och män inte kommer att förbättras i någon nämnvärd grad. Det yttrar sig redan nu i att andelen familjeledighetsdagar som tas ut av papporna inte har förändrats trots reformen.  

Man vågade inte genomföra familjeledighetsreformen på ett i grunden jämställt sätt så att barnets båda föräldrar skulle ha samma rättigheter. Man ville eller vågade inte ingripa i mammans möjligheter att ta ut samma ledighet som i det tidigare systemet.

Om man verkligen vill förbättra jämställdheten så att andelen pappor som tar ut familjeledighet ökar bör man se över familjeledighetsreformen. Den viktigaste ändringen vore att genuint dela rättigheterna till ledighet jämnt och slopa rättigheten att överlåta ledighet från pappan till mamman." 

Häkämies istuu nojatuolissa nojaten käsivarsillaan polviinsa ja katsoo kameraan.
Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto. Kuva: Robert Örthén

 

Akava, puheenjohtaja Maria Löfgren:

"Reformen av lagstiftningen om familjeledigheter som trädde i kraft i augusti 2022 ökar rent konkret olika familjers möjligheter att ordna sina familjeledigheter på ett smidigare och jämlikare sätt än tidigare. I praktiken krävs för att öka pappornas användning av familjeledigheter mer information såväl för arbetsgivarna som för familjerna samt jämställdhetsarbete på arbetsplatserna och uppdatering av kollektivavtalen i mansdominerade branscher. Det är viktigt att fortsätta reformera de strukturer som förhindrar jämställdheten, såsom vårdledighetssystemet.

  • Det gäller att öka informationen och informationskanalerna om det nya familjeledighetssystemet så att familjerna kan jämföra effekterna av att dela familjeledigheterna även i förhållande till FPA:s förmåner. Det ekonomiska perspektivet är särskilt viktigt nu när inflationen rusar. Det finns fortfarande felaktiga uppfattningar om de ekonomiska konsekvenserna av att papporna tar ut familjeledighet. Resultaten av Akavas mikrosimulering visar att en jämn fördelning av familjeledigheter oftast även är den mest ekonomiska lösningen för familjerna om båda föräldrarna jobbar och skillnaderna i föräldrarnas löneinkomster inte är så stora.
  • Arbetsgivarna måste se till att föräldrarna har lika rättigheter att använda familjeledigheter och att föräldraledigheten med lön inte är beroende av kön. Personalrepresentanternas sakkunskap och arbetsgivarens och personalens samarbete är effektiva sätt att påverka dolda attityder på arbetsplatsen.
  • I kollektivavtalen måste föräldrarna ha lika rättigheter och förmåner. Föräldraledigheten med lön får inte vara beroende av kön. I synnerhet i mansdominerade branscher i den privata sektorn finns en hel del rum för förbättring. I den offentliga sektorn förbättrades föräldraledigheten med lön avsevärt i kollektivavtalsförhandlingarna 2022. 
  • Det svåraste är att förändra attityderna och kulturen i samhället så att familjevänligheten och jämställdheten ökar – och samtidigt är det helt nödvändigt. Det innebär att familjeansvaret och ett jämställt föräldraskap måste främjas i alla samhällssektorer samt i tjänsterna och förmånerna. Strukturomvandlingen bör fortsätta i synnerhet inom vårdledighets- och hemvårdsstödssystemet" 
Löfgren seisoo vaalean taustan edessä ja katsoo kameraan hymyillen hieman.
Maria Löfgren, Akava
 

Delegationen för jämställdhetsärenden publicerar gästskribenter och intervjuer på sina sidor. Dessa företräder inte Tanes officiella ståndpunkt. 

Läs mera

En jämnare fördelning av familjeledigheterna mellan pappor och mammor framskrider dock inte av sig själv

Riksdagsval 2023 | Tane

Mål för regeringsprogrammet 2023-2027 | Tane

En tecknad bild där män tar hand om små barn och en kvinna kommer hem från jobbet.

 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista