Miesjaoston tehtävänä on toimia miespoliittisen keskustelun herättäjänä ja aloitteentekijänä sekä kehittää yhteistyötä erilaisten miesten ja poikien parissa toimivien tahojen kanssa.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Matias Mäkynen (SDP)
Varapuheenjohtaja: Juha Järä (PS)

Jaoston jäsenet

Mira Karjalainen
Sakris Kupila
Jussi Saramo  
Henrik Wikström 

Pysyvät asiantuntijatahot

Ensi- ja turvakotien liitto ry: Jussi Pulli (Veli-Matti Toikka)
Miehet – Män – Men ry: Janne Salakka (Totti Brunila)
Miesjärjestöjen keskusliitto ry: Antti Alén (Markku Forsström)
Monimuotoiset perheet -verkosto: Anna Moring (Sara Mäkäräinen)
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete, Nytkis ry: Mervi Mäki-Neste (Katariina Hyvärinen) 
Poikien talo: Kalle Laanterä (Kimmo Saastamoinen)
Seta ry: Petri Janhunen (Krister Karttunen)
Suomen Miestutkimuksen Seura ry: Petteri Eerola (Toni Kosonen)
Väestöliitto : Anders Huldén (Anna Kokko)

Päivitetty 27.8.2020

Miesjaoston toimintasuunnitelma, kausi 2019 – 2023 

Tausta ja tehtävä

Tasa-arvoasian neuvottelukunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja ja kutsua sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella jaostoihin pysyviä asiantuntijoita. Eduskunnan toimikaudeksi 2019–2023 asetettu TANE on asettanut miesjaoston.

Jaosto voi muun muassa esittää tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle jaoston aihealueeseen liittyviä keskustelunavauksia, tilaisuuksia, työryhmien perustamista ja muita toimenpiteitä, joista TANE tekee päätökset. Jaosto pyrkii edistämään tasa-arvoon liittyvän tutkimustoiminnan ja tutkimuksen hyödyntämistä. 

Miesjaosto on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1988. Kaudella 2019–2023 toimiva miesjaosto on tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhdestoista miesjaosto.

Jaoston toiminta

Jaosto kokoontuu tarvittaessa. Kokouksia pyritään pitämään vähintään neljä kertaa vuodessa.

Jaoston puheenjohtaja ja TANEn asiantuntija valmistelevat kokoukset ja toimittavat kokousasiakirjat jaoston jäsenille. Kokouksia voidaan pitää joko kasvotusten tai etäkokouksina. Jaosto voi myös päättää, että kasvotusten järjestettävissä kokouksissa sallitaan etäosallistuminen. Kokousten välillä työskentelyä on mahdollista jatkaa erilaisia sähköisiä välineitä hyödyntäen.

Jaosto käyttää työskentelyssään yhteistä Tiimeri-työtilaa. 

Jaoston kokousten alkuun kutsutaan asiantuntijoita alustamaan ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä ja tuoreista sukupuolta ja tasa-arvoa käsittelevistä tutkimustuloksista erityisesti miesten ja poikien tasa-arvon näkökulmasta.

Jaoston kaikessa toiminnassa huolehditaan siitä, ettei ketään syrjitä sukupuolen tai sukupuolen ilmaisun, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

Toiminnan painopisteet 2019–2023 

Jaoston temaattiset painopisteet toimintakaudella ovat:

 • Perhe, vapaa-aika ja työelämä
  • perhevapaauudistus, isien käyttämien perhevapaiden lisääminen
  • asevelvollisuus ja maanpuolustus (aktiivinen osallistuminen erityisesti parlamentaarisen komitean käymään keskusteluun)
  • eroperheiden vuoroasuminen ja tukimuodot
  • miehet ja internet
 • Koulutus ja tutkimus 
  • sukupuolen mukainen segregaatio koulutus- ja ammattialoilla
  • sukupuolittuneet oppimiserot 
  • miestutkimuksen asema vahvistaminen Suomessa
 • Sukupuolistunut väkivalta
  • miesten toimijuus väkivallan ehkäisytyössä
  • miehet väkivallan uhreina
 • Moninainen miehuus
  • miehet ja terveys
  • poikien asema ja lapsen oikeuksien sopimuksen toteutuminen Suomessa
  • erityisesti heikossa asemassa olevien miesten ja muiden väestöryhmien tasa-arvo-ongelmat (moni-perusteinen syrjintä)

Jaosto pyrkii edistämään miesnäkökulmaisen tasa-arvotyön valtavirtaistamista laajemmin muuhun järjestökenttään ja vaikuttamaan yhteistyössä neuvottelukunnan ja sidosryhmien kanssa siihen, että hallitus edistää poikien ja miesten tasa-arvoa miestyöryhmän suositusten pohjalta. 

Jaosto seuraa keskeisten reformien valmistelua sukupuolinäkökulmasta ja esittää tarvittaessa TANElle muun muassa tapahtumia ja työryhmiä ajankohtaisiin yhteiskunnallisisiin uudistuksiin liittyen.  

Jaoston kaikessa toiminnassa huomioidaan risteävät erot ja moniperustainen syrjintä.