TANEn hallitusohjelmatavoitteet 2019 - 2023

Hallituksen tasa-arvopolitiikan suuret linjat  

Hallitus sitoutuu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä reformeissa.

Seuraavan hallituskauden aikana laaditaan uusi tasa-arvoselonteko.

Hallitus laatii tasa-arvo-ohjelman. 

Tavoitteet 

Perhevapaauudistus

 • Perhevapaajärjestelmä uudistetaan 6 + 6 + 6 -mallin pohjalta.

 • Uudistuksessa on lisättävä isälle korvamerkittyä ansiosidonnaista vapaata.

 • Perhevapaaoikeuksien määrittelyssä huomioidaan moninaiset vanhemmuuden muodot.

Koulutus ja työurat

 • Ennaltaehkäistään ja puretaan sukupuolen mukaista segregaatiota kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä. 

 • Edistetään varhaista puuttumista sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja häirintään kouluissa.

 • Vakiinnutetaan sukupuolitietoinen opetus varhaiskasvatuksesta alkaen kaikille koulutusasteille keinona purkaa sukupuolistereotypioita. Sisällytetään opettajankoulutukseen pakollisia sukupuolten tasa-arvoa käsitteleviä kursseja.

 • Kavennetaan sukupuolten välisiä oppimiseroja.

Sukupuolittunut väkivalta

 • Rikoslaki uudistetaan siten, että raiskaus määritellään Istanbulin sopimuksen mukaisesti suostumuksen puutteen kautta.

 • Budjettikehyksessä varataan resurssit väkivallan uhrien palveluihin, ml. turvakodit ja seksuaalirikosten uhrien tukikeskukset.

 • Budjettikehyksessä varataan korvamerkittyä rahoitusta ihmiskaupan uhrien turvalliseen ja tuettuun majoitukseen.

 • Ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin kytköstä heikennetään siten, että lainsäädäntö ja sen soveltaminen ovat nykyistä paremmin sopusoinnussa Suomea sitovan kansainvälisen ja EU-oikeuden kanssa. 

Palkkatasa-arvo

 • Poistetaan sukupuolten välisiä palkkaeroja mm. lisäämällä työntekijöiden ja työpaikan luottamushenkilöiden oikeutta saada palkkatietoja palkkojen vertaamiseksi.

 • Samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan ja tehostetaan. 

Lainsäädännön muutostarpeita

 • Seksuaalirikoslainsäädäntö (rikoslain 20 luku) tarkistetaan ja uudistetaan perusteellisesti.

 • Toteutetaan translain kokonaisuudistus siten, että sukupuolen korjaushoidot erotetaan sukupuolen juridisesta vahvistamisesta. Vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja täysi-ikäisyydestä poistetaan.

 • Kielletään intersukupuolisten lasten kiireetön, lääketieteellisesti ei-välttämätön sukupuolta muokkaava hoito.

 • Säädetään erillislaki, joka parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa palveluiden saajina.

 • Asumistukea ja muuta perheiden sosiaaliturvaa uudistettaessa lainsäädännössä huomioidaan eroperheiden asema ja vahvistetaan vuoroasumisen mahdollisuuksia.

 • Sukupuolivaikutukset arvioidaan kaikkien ministeriöiden lainsäädäntövalmistelussa.

Lataa Tanen hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 (PDF)