Tanes mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) har ställt upp mål för regeringsprogrammet och följer hur målen framskrider under hela sin mandattid.

De stora linjerna i regeringens jämställdhetspolitik   

 • Regeringen förbinder sig att främja jämställdhet mellan könen i regeringsprogrammet, budgetprocessen och i samtliga centrala reformer.
 • Under nästa regeringsperiod görs en ny jämställdhetspolitisk redogörelse.
 • Regeringen upprättar ett jämställdhetsprogram. 

Mål för regeringsprogrammet

Reform av familjeledigheter

 • Systemet för föräldraledighet förnyas enligt modellen 6 + 6 + 6.

 • Reformen bör innebära en ökning av den inkomstrelaterade föräldraledighet som är öronmärkt för pappan.

 • Vid definitionen av rätten till familjeledighet beaktas olika former av föräldraskap. 

Utbildning och arbetsliv

 • Könssegregation inom fostran, utbildning och arbetsliv förebyggs och upplöses. 

 • Tidigt ingripande mot könsrelaterat våld och trakasserier i skolor främjas.

 • Könsmedveten undervisning etableras på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogik uppåt som ett sätt att motarbeta könsstereotypier. Obligatoriska kurser som tar upp jämställdhet inkluderas i lärarutbildningen.

 • Inlärningsskillnader mellan könen minskas.

Könsrelaterat våld

 • Strafflagen förnyas så att våldtäkt definieras genom brist på samtycke i enlighet med Istanbulkonventionen.

 • I budgetramen reserveras resurser för tjänster för våldsoffer, inklusive skyddshem och stödcentraler för offer för sexualbrott.

 • Öronmärkt finansiering reserveras i budgetramen för trygg inkvartering och stöd för offer för människohandel.

 • Kopplingen mellan hjälp till offer för människohandel och brottsprocessen luckras upp så att lagstiftningen och tillämpningen bättre än i nuläget överensstämmer med den internationella rätt och EU-rätt som är bindande för Finland. 

Jämställda löner

 • Löneskillnader mellan könen avlägsnas bland annat genom att öka de anställdas och förtroendevaldas rätt till information om löner för att möjliggöra lönejämförelser.

 • Likalönsprogrammet förlängs och effektiveras. 

Behov av ändring inom lagstiftningen

 • Sexualbrottslagstiftningen (strafflagens 20 kapitel) ses noggrant över och förnyas.

 • Translagen förnyas helt så att könsbekräftande vård och behandling åtskiljs från definitionen av juridisk könstillhörighet. Kraven på sterilitet och myndighetsålder slopas.

 • Icke-brådskande, medicinskt icke-nödvändiga könsoperationer av interkönade barn förbjuds.

 • Det stiftas en särskild lag för att förbättra tillgången till tjänster för offer för människohandel.

 • Skilsmässofamiljernas situation och möjligheterna till växelvist boende beaktas i revideringen av lagstiftningen om bostadsbidrag och annan social trygghet för familjer.

 • Könskonsekvensbedömning införs i lagberedningen i samtliga ministerier.