#TasaArvoVaalit: Palkkatasa-arvo

Julkaisuajankohta 6.2.2023 10.27
Uutinen

Tavoite: Samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Samapalkkatoimilla kavennetaan sukupuolittuneita eläke-eroja.

Sarjakuvatyyliin piirretynä eläkkeellejäämisjuhlat. Kaksi työntekijää jäämässä eläkkeelle samaan aikaan. Eläkkeelle jäävä nainen pitää kädessään eläkelaskelmaansa, joka on 1601 euroa. Vieressä oleva eläkkeelle jäävä mies pitää eläkelaskelmaansa, joka on 2006 euroa.

Tiesitkö, että vuonna 2021 naisten keskieläke oli 1 601 euroa ja miesten 2 006 euroa kuukaudessa? Työeläkkeissä ero on vielä suurempi. Vuoden 2021 lopussa naisten työeläke oli Eläketurvakeskuksen mukaan keskimäärin 600 euroa miesten työeläkettä pienempi.

Eroissa on havaittavissa alueellista vaihtelevuutta, mutta sukupuolten eläke-eroissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Tilastotietoa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden eläkekertymistä ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Eläke kertyy ansioiden perusteella, joten sukupuolten ero ansiotasossa vaikuttaa keskeisesti sukupuolten väliseen eläke-eroon. Esimerkiksi kysymykset palkkatasa-arvosta, perhevapaiden jakautumisesta, urakehityksestä ja koulutusalojen sukupuolittuneisuudesta ovat siksi keskeisessä asemassa.

On tärkeää, että tulevalla hallituskaudella:

  • Seurataan perhevapaauudistuksen vaikutuksia isien vapaiden käyttöön ja äitien työmarkkina-asemaan.
  • Jatketaan työtä palkka-avoimuuden edistämiseksi huomioiden vireillä oleva EU:n komission ehdotus palkka-avoimuusdirektiiviksi.
  • Jatketaan kolmikantaista suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä samapalkkaisuuden edistämiseksi, toimintaympäristön muutos huomioiden.
  • Tuetaan naisten urakehitystä ja varmistetaan työn vaativuuden arvioinnin syrjimättömyys samanarvoisissa työtehtävissä.
  • Kannustetaan poikia ja miehiä kouluttautumaan naisenemmistöisille aloille. Kannustetaan tyttöjä ja naisia kouluttautumaan miesenemmistöisille aloille.
  • Luodaan pysyvä alueellinen rakenne segregaation purkamiseksi koulutuksessa ja työelämässä.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiimme tarkemmin ja seuraa eduskuntavaalien alla käytävää keskustelua sukupuolten tasa-arvosta #TasaArvoVaalit-asiasanan kautta sosiaalisessa mediassa. 

Lue lisää

Suomessa erot miesten ja naisten eläkkeissä Pohjoismaiden toiseksi suurimmat - NYTKIS ry (25.1.2023)

Keskimääräiset eläkkeet - Eläketurvakeskus (etk.fi)

Keskieläke 1 784 euroa kuukaudessa - Eläketurvakeskus (etk.fi) (30.3.2022)

Selvitys: Naisten eläkkeet keskimäärin viidenneksen miesten eläkkeitä matalammat – taustalla ansioerot ja perhevapaiden epätasainen jakautuminen - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi) (12.11.2019)

Ajankohtaista