#JämställdhetsVal: Jämställda löner

Utgivningsdatum 6.2.2023 10.27 | Publicerad på svenska 6.2.2023 kl. 10.40
Nyhet

Mål: För lika och likvärdigt arbete betalas samma lön oberoende av kön. Könsrelaterade skillnader i pensionsnivån minskas med åtgärder för att uppnå lika löner.

Sarjakuvatyyliin piirretynä eläkkeellejäämisjuhlat. Kaksi työntekijää jäämässä eläkkeelle samaan aikaan. Eläkkeelle jäävä nainen pitää kädessään eläkelaskelmaansa, joka on 1601 euroa. Vieressä oleva eläkkeelle jäävä mies pitää eläkelaskelmaansa, joka on 2006 euroa.

Visste du att medelpensionen för kvinnor var 1 601 euro och för män 2 006 euro i månaden år 2021? Skillnaderna i arbetspensionerna är ännu större. Enligt Pensionsskyddscentralen var kvinnors arbetspension i slutet av 2021 i genomsnitt 600 euro lägre än mäns arbetspension.

Regionala skillnader finns men det har inte skett några betydande förändringar i de genomsnittliga pensionsskillnaderna mellan könen under de senaste åren. För närvarande finns det inte tillgång till statistik över könsminoriteters pensionsnivåer.

Pensionen tjänas in på basis av inkomsterna, så könsskillnaden i inkomstnivån har en stor inverkan på pensionsskillnaden mellan könen. Frågor som gäller t.ex. jämställda löner, fördelning av familjeledigheter, karriärutveckling och segregationen av utbildningen enligt kön spelar därför en central roll. Under nästa regeringsperiod är det viktig att:

  • Familjeledighetsreformens inverkan på hur pappor tar ut ledigheter och på mammornas ställning på arbetsmarknaden följs upp. 
  • Arbetet för att främja en öppen lönepolitik fortsätter med beaktande av EU-kommissionens förslag till direktiv om löneinsyn.
  •  Det systematiska och målinriktade trepartssamarbetet fortsätter i syfte att främja lika löner med beaktande av förändringen i omvärlden. 
  • Kvinnornas karriärutvecklingar stöds och det säkerställs att det görs en icke-diskriminerande bedömning av arbetets svårighetsgrad i likvärdiga arbetsuppgifter
  • Pojkar och män sporras att utbilda sig i kvinnodominerade branscher. Flickor och kvinnor sporras att utbilda sig i mansdominerade branscher.
  • Det skapas en bestående regional struktur för att avveckla segregation i skolan och i arbetslivet.

Läs mera om våra mål för regeringsprogrammet 2023-2027 och följ diskussionen om jämställdhet och det kommande riksdagsvalet under hashtagen #JämställdhetsVal.

Läs mera

Medelpension - Pensionsskyddscentralen (etk.fi)

Utredning: Kvinnors pensioner i genomsnitt en femtedel lägre än mäns pensioner – inkomstskillnader och ojämn fördelning av familjeledigheter bakomliggande orsaker - Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi)

"Gender-equal pensions in the Nordics" (norden.org) (på engelska)

Ajankohtaista