Tasa-arvoasiain neuvottelukunta tasa-arvon edistäjänä

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on yksi Suomen kolmesta tasa-arvoviranomaisesta. Se on pysyväluonteinen, parlamentaarinen neuvottelukunta. TANE on perustettu vuonna 1972.

TANE edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. Se on tasa-arvopoliittinen toimija, joka tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi. Neuvottelukunta järjestää myös erilaisia tilaisuuksia ja seminaareja ja tuottaa julkaisuja. TANElla on valtionhallinnossa neuvoa-antava rooli.

TANE voi perustaa jaostoja ja työryhmiä toimintansa tueksi. Jaostot ja työryhmät toimivat aihepiiriensä asiantuntijoina ja valmistelevat neuvottelukunnan päätöksiä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:
  • seurata ja edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi
  • edistää viranomaisten, järjestöjen ja tutkijoiden yhteistyötä
  • edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä
  • seurata alan kansainvälistä kehitystä.

Tehtävät määritellään asetuksessa 389/2001

TANE toimii kansalaisjärjestöjen äänitorvena päättäjien suuntaan ja on aktiivisesti yhteydessä alan tutkijoihin. TANE täydentää omalla selkeästi erillisellä roolillaan tasa-arvopolitiikan suunnittelua ja toteuttamista.

TANE parlamentaarisena neuvottelukuntana

TANE on parlamentaarinen neuvottelukunta - eduskuntapuolueet ovat edustettuina sen jäsenistössä eduskuntavaalien tuloksen mukaisessa suhteessa. Laaja-alaisen puoluepoliittisen edustuksensa ansiosta TANEn kannanotoilla on painoarvoa tasa-arvopoliittisia linjauksia laadittaessa.

TANE tasa-arvoviranomaisena

TANEssa poliitikot, virkamiehet, järjestöjen edustajat sekä tutkijat luovat yhdessä uusia tasa-arvopolitiikan linjoja. Monipuolisten ja vahvojen verkostojensa ansiosta neuvottelukunnalla on laaja-alainen asiantuntemus sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä.

TANE lainsäädäntövalmistelun asiantuntijana

TANElle on muodostunut merkittävä rooli lainsäädäntövalmistelun asiantuntijana. TANElta pyydetään mm. lausuntoja ministeriöiden asettamien työryhmien mietinnöistä. Myös eduskunnan valiokunnat pyytävät neuvottelukunnan asiantuntijoita säännöllisesti kuultavikseen.

TANE aloitteentekijänä ja valtionhallinnon neuvoa-antavana toimijana

TANEn tasa-arvopoliittiset aloitteet ja keskustelunavaukset ovat olleet uraauurtavia. TANE on toimintansa aikana vaatinut monia uudistuksia, joiden toteuttaminen on edellyttänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua sukupuolten tasa-arvosta - ja samalla haastanut myös  poliitikot tarkastelemaan omia asenteitaan. Monista aloitteista onkin alkanut yhteiskunnallinen kehitysprosessi. TANE esitti mm. isyysvapaata kymmenen vuotta ennen sen toteutumista.

TANElla on valtionhallinnossa neuvoa-antava rooli. TANE on myös laatinut mm. omat hallitusohjelmatavoitteensa vuosille 2011 - 2015 ja 2015 - 2019.

TANEn yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa

TANEssa ja sen jaostoissa on asiantuntijajäseniä alan kansalaisjärjestöistä ja neuvottelukunta tekee aktiivista yhteistyötä järjestökentän kanssa.

TANE tasa-arvopolitiikan ja sukupuolentutkimuksen yhdistäjänä

Sukupuolentutkijoiden ja poliitikkojen yhteistyö TANEssa ja sen jaostoissa on kansainvälisestikin arvioiden ainutlaatuista. Toimintamallinsa ansiosta TANEa voidaan pitää edelläkävijänä tasa-arvopolitiikan ja sukupuolentutkimuksen yhdistämisessä.

TANElla on ollut keskeinen asema kehitettäessä suomalaista sukupuolentutkimukseen pohjautuvaa tasa-arvopolitiikkaa. Neuvottelukunta on tarjonnut merkittävän valtakunnallisen foorumin, jossa sukupuolentutkijat eri puolilta Suomea ovat voineet kokoontua edistämään sukupuolten tasa-arvoa yhdessä virkamiesten ja poliitikkojen kanssa.

TANEn jaostot

TANEn jaostot valmistelevat neuvottelukunnan toimintaa, eivätkä tee itsenäisiä päätöksiä. Jaostot tuovat neuvottelukunnan valmistelutyöhön laaja-alaista sukupuolten tasa-arvon huippuasiantuntijuutta. Kaudella 2016 - 2019 TANEssa toimivat Sukupuoli, talous ja valta -jaosto sekä Miesjaosto. Lisäksi neuvottelukunta perustaa tarpeen mukaan erilaisia työryhmiä.

TANE miehet ja tasa-arvo -teeman edelläkävijänä

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan vuonna 1988 perustama Miesjaosto on tiettävästi kansainvälisestikin vertailtaessa pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut, tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta käsittelevä asiantuntijataho. Miesjaosto on tehnyt miehiin ja maskuliinisuuteen liittyviä tasa-arvokysymyksiä tunnetuksi ja ennen kaikkea yhteiskunnallisesti hyväksytyksi. Jaosto on herätellyt yhteiskunnallista miespoliittista keskustelua ja nostanut esiin miesnäkökulmia suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa.

TANE kansainvälisenä tasa-arvovaikuttajana

TANE edistää aktiivisesti kansainvälistä, erityisesti pohjoismaista tasa-arvotyötä. Kiinteintä yhteistyö on ollut Ruotsin ja Viron tasa-arvoviranomaisten, järjestöjen ja tutkijoiden kanssa. TANE osallistuu myös vuosittain järjestettävän YK:n naisten asema -toimikunnan (CSW) työskentelyyn.