#JämställdhetsVal: För att jämställdhet ska uppnås inom småbarnspedagogiken krävs det information och verktyg

Utgivningsdatum 16.2.2023 10.41 | Publicerad på svenska 16.2.2023 kl. 10.54
Nyhet

Främjande av jämställdhet är en lagstadgad skyldighet inom småbarnspedagogiken. Grunderna för planen för småbarnspedagogik, som är förpliktande för verksamheten, kräver att småbarnspedagogiken är genussensitivt. Av personen krävs förståelse om stereotypier och förmåga att uppmuntra barnen att göra sina val oberoende av könsbundna uppfattningar.

Från och med den 1 juni 2023 förpliktar även den funktionella jämställdhetsplaneringen småbarnspedagogiken. Den funktionella jämställdhetsplaneringen kräver förmåga att i verksamheten identifiera praxis som hindrar jämställdheten och att utveckla verksamheten så att den blir jämställd.
 

Projektchef Nea Alasaari träffar småbarnspedagoger runt Finland i sitt jobb. Bild: Sapfograf Oy.


Inom ramen för projektet genusperpektiv inom småbarnspedagogik, ledd av Kvinnosaksförbundet Unionen, får personalen inom småbarnspedagogiken fortbildning om hur man iakttar och främjar jämställdhet i verksamheten. Även om medvetenheten och kunnandet har ökat drastiskt under de senaste åren, syns på fältet fortfarande också en attityd där verksamheten anses vara automatiskt jämställt och man tror att man inte längre får prata om flickor och pojkar. Nyutexaminerade småbarnspedagoger som vi träffar genom vårt projekt berättar att behandlingen av jämställdhetsfrågor varierar i grundstudierna. 

En önskan som upprepas i responsen på den kompletterande utbildningen som vi erbjuder är att denna utbildning borde vara obligatorisk för alla. De småbarnspedagoger som har intresse och förmåga att främja jämställdhet i sitt arbete upplever det tungt att även ha som sitt ansvar att utmana kollegernas tankar. De förstår hur svårt det är att förändra arbetskulturen på arbetsplatsen om inte hela personalen förbundit sig till det.

Utmaningen med de frivilliga utbildningarna är att nå alla, inte bara dem som redan är intresserade av ämnet

På fältet för småbarnspedagogik finns det ett behov av att stärka personalens kompetens att främja jämställdheten och den funktionella jämställdhetsplaneringen. Det finns fortbildning i ämnet, men under den här skolningen syns att en stor del av deltagarna redan är intresserade av temat. 

I småbarnspedagogernas grundstudier syns temat varierande och ofta som en del av frivilliga kurser. Når informationen och verktygen de småbarnspedagoger eller studerande som inte på förhand är intresserade av jämställdhet? Att främja jämställdhet är en skyldighet för alla som arbetar med småbarnspedagogik och alla borde ha en förståelse av till vad genusmedvetenhet innebär och hur jämställdhet främjas.

I sina mål för regeringsprogrammet kräver Delegationen för jämställhetärenden (Tane) att genusmedveten undervisning etableras genom att inkludera obligatoriska kurser som behandlar jämställdhet i småbarnspedagogiken och i lärarnas grundutbildning och fortbildning. Detta krav motsvarar just det behov som uppstår på fältet. Personalen inom småbarnspedagogiken behöver konkreta verktyg och information om hur man främjar jämställdhet i vardagen – och informationen borde nå hela personalen inom småbarnspedagogiken.

Författare

Nea Alasaari arbetar som projektchef för projektet genusperspektiv inom småbarnspedagogik vid Kvinnosaksförbundet unionen.

Läs mera

#JämställdhetsVal: Köns- och jämställdhetsmedvetande som del av lärarnas yrkeskompetens | Tane

Delegationen för jämställdhetsärenden publicerar gästskribenter och intervjuer på sina sidor. Dessa företräder inte Tanes officiella ståndpunkt. 
Ajankohtaista