Tuplamaisterikin kohtaa työllistymisen esteitä –  5 keinoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi rekrytoinnissa

Julkaisuajankohta 30.9.2021 9.06
Uutinen

Julkaisemme syksyllä asiantuntijoiden kirjoituksia työstä, taloudesta ja sosiaaliturvasta. Juttusarjan avaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Moninaisesti parempi -hankkeen kehittämispäällikkö Mia Teräsahon, projektitutkija Hülya Yükselin ja harjoittelija Gabriella Szilagyin teksti sukupuolitietoisesta ja monimuotoisuutta edistävästä rekrytoinnista.

”Minua ohjataan työnhaussa tarjoilijan ja lähihoitajan tehtäviin, vaikka minulla on sekä oikeustieteen että valtiotieteiden maisterin tutkinto, monipuolinen työkokemus ja erinomainen kielitaito.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Moninaisesti parempi -hankkeen harjoittelijan Gabriellan arkinen kokemus edeltävässä lainauksessa vastaa tutkimustietoa. Suomessa alat ja ammatit ovat vahvasti eriytyneet sukupuolen mukaan. Erityisesti ulkomaalaistaustaiset naiset eivät etene korkeaa koulutustaan vastaaviin ammatteihin.

Useampi kuin joka kolmas korkeasti koulutettu ulkomaalaistaustainen nainen on tilastollisesti tarkasteltuna ylikoulutettu nykyisiin työtehtäviinsä nähden, vaikka hänellä olisi Suomessa suoritettu tutkinto ja vähintään edistynyt kielitaito (ks. kuvio). Ulkomaalaistaustaisilla korkeasti koulutetuilla miehillä vastaavaa ilmiötä ei ole nähtävissä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
Useampi kuin joka kolmas korkeasti koulutettu ulkomaalaistaustainen nainen on ylikoulutettu nykyisiin työtehtäviinsä nähden.


Työterveyslaitoksen Moni osaa! -julkaisu osoittaa, että työtehtäviinsä nähden ylikoulutetuilla ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä on alhaisempi itse arvioitu elämänlaatu kuin heillä, joilla on koulutusta vastaava työpaikka. Lisäksi työtehtäviinsä nähden ylikoulutetuilla syrjintäkokemukset ovat merkittävästi yleisempiä kuin koulutustaan vastaavaa työtä tekevillä.

Ota viisi sukupuolitietoisuutta ja monimuotoisuutta edistävää keinoa talteen

Tutkimukset osoittavat, että monimuotoisuuteen panostavista organisaatioista tulee innovatiivisempia ja houkuttelevampia työpaikkoja.

Esittelemme viisi keinoa, joilla pääset alkuun monimuotoisuuden edistämisessä. Keinoja on kokeiltu ja arvioitu Moninaisesti parempi -hankkeen rekrytointikokeilussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL).

1. Monimuotoisuuslauseke

Monimuotoisuuslausekkeella työnantaja voi ilmaista arvojaan, myönteistä suhtautumistaan monimuotoisuuden edistämiseen ja kannustaa vähemmistöihin kuuluvia hakemaan avoinna oleviin tehtäviin.

Esimerkiksi Moninaisesti parempi -hankkeen rekrytointikokeilussa toivoimme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Hakijoille tehdyn kyselyn mukaan monimuotoisuuslauseke madalsi kynnystä hakea avoinna oleviin tehtäviin ja sillä oli myönteinen vaikutus näkemyksiin työnantajasta.

2. Edellytettävän kielitaidon kriittinen arviointi

THL:n FinMonik-tutkimuksen mukaan jopa puolet ulkomaalaistaustaisista arvioi kielitaidon puutteet työllistymisen esteeksi. Puutteellinen kielitaito vaikeuttaa työllistymistä, ja samalla työpaikan puuttuminen hidastaa kielitaidon kehittymistä.

Se, että rekrytointikokeilussamme tehtävässä edellytettävään kielitaitoon riitti suomen kielen perusteet, oli hakijoiden mukaan merkittävä tehtävään hakemista motivoiva tekijä. Hankkeemme palavereissa kielitietoisen työskentelyn hybridimalli, eli sekä suomen että englannin kielen käyttäminen joustavasti, mahdollistaa työskentelyn asiantuntijatyössä kehittyvällä suomen kielellä.

3. Anonyymi osaamisnäyte

Moninaisesti parempi -hankkeen rekrytointikokeilun ensimmäisessä vaiheessa hakijoiden osaamista arvioitiin anonyymisti. Anonyymi osaamisnäyte tarkoitti hakemukseen liitettyä nimetöntä yhden sivun tutkimusideaa, joka arvioitiin ennalta määriteltyjä arviointikriteerejä vasten. 

Tekstinäyte vaati hakijalta motivaatiota hakea paikkaa. Valtaosa hakijoista oli sitä mieltä, että anonyymissa tekstinäytteessä oli helppo osoittaa osaamisensa.

4. Verkostot ja viestintä

Monipuolinen eri verkostoissa ja kanavissa viestiminen tuotti rekrytoinnissamme sen, että 95 hakijan joukossa oli peräti 26 äidinkieltä. Kolmannes hakijoista oli huomannut ilmoituksen Facebookissa.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistää sukupuolitietoinen viestintä, kuten sukupuolineutraaleiden ammattinimikkeiden käyttäminen mies-päätteisten nimikkeiden sijaan, ja nais- tai mies-etuliitteen välttäminen.

Kuvituksessa on hyvä esiintyä sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, eri-ikäisiä ja erinäköisiä ihmisiä erilaisissa työtehtävissä. Kuvituksen avulla on mahdollista purkaa stereotypioita eri sukupuolille sopivista ammateista ja aloista.

5. Keinot osaksi työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa

Työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on hyödyllinen työkalu rekrytointikeinojen jalkauttamiseksi osaksi työpaikan toimintaa ja arkea. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite koskee myös organisaation rekrytointikäytäntöjen kehittämistä.

THL:lla monimuotoisuuslauseke on ollut käytössä uusissa rekrytoinneissa. Päälliköiden, rekrytoijien ja HR-asiantuntijoiden osaamista on vahvistettu tarjoamalla koulutusta sukupuolitietoisista ja monimuotoisuutta edistävistä henkilöstö- ja toimintakäytännöistä.

THL:lla panostetaan laitoksen arvojen mukaisesti yhdenvertaisempaan ja sukupuolitietoiseen viestintään. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on kirjattu esimerkiksi toimenpide, että THL:lla luovutaan sukupuolitetuista ammattinimikkeistä.

Tekstin alussa esiin nostettu Gabriellan kokemus on tuttu monelle korkeasti koulutetulle ulkomaalaistaustaiselle naiselle. Onko yhteiskunnassamme varaa jättää osaavaa työvoimaa huomiotta työmarkkinoilla?

Kirjoittajat

Mia Teräsaho toimii kehittämispäällikkönä, Hülya Yüksel projektitutkijana ja Gabriella Szilagyi harjoittelijana THL:lla Moninaisesti parempi -hankkeessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa Moninaisesti parempi -hanketta yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Moninaisesti parempi – Nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin

Aiheesta lisää

THL: Ammattialojen sukupuolen mukainen segregaatio (thl.fi)

THL: Kenen tarinaa valitsemasi kuva kertoo? (thl.fi)

THL: Lasikatot ja liimalattiat naisten urapolkujen esteenä – ratkaisuna monimuotoinen rekrytointi (thl.fi)

THL: Monimuotoisuutta edistävä rekrytointi: Moninaisesti parempi -hankkeen rekrytointikokeilun tuloksia (julkari.fi)

THL: Sukupuolella väliä kielessä? – THL luopuu sukupuolitetuista ammattinimikkeistä (thl.fi)

THL: Sukupuolitietoinen viestintä

THL: Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa: FinMonik-tutkimus 2018-2019 (julkari.fi)

THL: Tasa-arvosuunnittelu (thl.fi)

TTL: Moni osaa! : työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla (julkari.fi)

TTL: Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa? (ttl.fi)
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisee vieraskyniä sivuillaan. Vieraskynät eivät edusta Tanen virallista kantaa. 

Ajankohtaista