Tasa-arvoasian neuvottelukunta kannattaa vanhemmuuslain säätämistä

Julkaisuajankohta 7.5.2021 13.59
Tiedote

Tasa-arvoasian neuvottelukunta (Tane) jätti 7.5.2021 lausuntonsa hallituksen esityksestä eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Tane kannattaa monia hallituksen esittämiä muutoksia ja tarkennuksia nykyiseen lainsäädäntöön

Lausunnossaan Tane muun muassa kannattaa luopumista 30 päivän varoajasta, joka liittyy isyyden tai äitiyden tunnustamiseen ennen lapsen syntymää. Tane katsoo, että varoaika nykyisessä muodossaan viivästyttää tarpeettomasti lapsen toisen vanhemman vahvistamista lapsen syntymän jälkeen.

Vanhemmuuden kumoamisen osalta Tane kannattaa esitystä siitä, että kantajalla olisi jatkossa vuosi aikaa päättää kanteen nostamisesta sen jälkeen, kun syy kanteen nostamiselle on tullut ilmi. Kuten esityksessä todetaan, saattaa epäily omasta vanhemmuudesta tulla järkytyksenä, jonka käsittelyyn tulisi varata riittävästi aikaa. Määräajan toimivuutta tulee seurata lain voimaantulon jälkeen, ja mikäli vuosi havaitaan liian lyhyeksi ajaksi, tulee laissa säädettyä määräaikaa pidentää.

Lisäksi Tane kannattaa sitä, että naispareilla olisi jatkossa jälleen mahdollisuus valita hedelmöityshoitojen yhteydessä alkion muodostamiseen myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen.

Tane esittää luopumista isyysolettamasta ja perheiden monimuotoisuuteen liittyvien tarpeiden selvittämistä

Lausunnossaan Tane esittää, että avioliittolakiin sisältyvästä isyysolettamasta luovutaan. Vanhemmuuslakiin esitetään kirjattavaksi, että ei-synnyttävän osapuolen vanhemmuus tunnustetaan jatkossa kaikissa riidattomissa tapauksissa neuvolassa.

Tunnustamiskäytännön laajentaminen kaikkiin isiin ja isyysolettamasta luopuminen asettaa kaikki perheet aiempaa yhdenvertaisempaan asemaan keskenään. Neuvolassa tapahtuva lapsen tunnustaminen tukee myös ajatusta siitä, että neuvolajärjestelmä on kaikkia vanhempia varten.

Lisäksi Tane esittää, että vanhemmuuslain laajempia vaikutuksia erilaisten perheiden elämään seurataan ja lainsäädäntöä päivitetään tarvittaessa. Esimerkiksi useamman kuin kahden juridisen vanhemman mahdollistamisen vaikutuksia tulisi selvittää. Lisäksi olisi syytä edistää sitä, että väestötietojärjestelmään mahdollistettaisiin myös sukupuolineutraali vanhemmuusmerkintä.

Lue Tanen lausunto vanhemmuuslaista

Ajankohtaista