TANEn lausuntosyksy on käynnistynyt vauhdilla

Julkaisuajankohta 22.10.2020 10.02
Uutinen

Syyskuussa TANE (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta) lausui hallituksen esityksestä rikoslain muut-tamiseksi, työryhmämietinnöstä seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksesta ja hallituksen esitysluon-noksesta sote-uudistuksesta sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta ja maakuntien perus-tamista koskevasta lainsäädännöstä.

Sukupuoleen perustuvan vihan huomioiminen rikoslaissa

Hallituksen esityksessä rikoslain muuttamiseksi tavoitellaan sukupuoleen perustuvan vihan ja naisiin kohdistuvan vihapuheen huomioimista rikoslaissa. Hallitusohjelmassa on kirjattu, että järjestelmälliseen häirintään ja uhkailuun tulisi puuttua. Esitysluonnoksessa mainitaan myös, että näiden rikoslain säännösten tulee olla sukupuolineutraaleja. 

TANE pitää näitä tavoitteita ja kirjauksia hyvinä. Samalla kuitenkin neuvottelukunta muistuttaa, että vihapuheen kohdalla on tärkeä puhua naisten ja miesten tasa-arvon edistämisestä. 

Lainsäädännöllä voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa, kun huomioidaan, että vaikutukset eri sukupuolille voivat poiketa toisistaan. 

Vihapuhe on sukupuolittunut ilmiö ja osa sukupuolistunutta väkivaltaa. Kuten tasa-arvovaltuutettukin on todennut, lainsäädäntö tulisi nähdä osana väkivaltaan puuttumisen keinovalikoimaa. Vihapuhe on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa eikä sen haitallisuutta usein tunnisteta, vaikka se sukupuolittuneena ilmiönä kaventaa naisten yhteiskunnallisia ja poliittisia osallistumis-mahdollisuuksia, ilmaisun- ja sananvapautta ja heikentää naisten asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa.

Erityinen huomio tuleekin kiinnittää yhteiskunnallisessa keskustelussa aktiivisesti toimiviin naisiin (naispoliitikot, toimittajat ja tutkijat) vihapuheen kohteina, etenkin kun on kyse vähemmistöihin kuuluvista naisista. TANE pitää tärkeänä, että vihapuhetta tarkastellaan demokratian esteenä.

TANE kannattaa esitysluonnoksen ehdotusta, jonka mukaan rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta.

Lausunto hallituksen esityksestä rikoslain muuttamiseksi pdf 452kB  

Seksuaalirikoslain kokonaisuudistus

Seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksen osalta tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa ehdotusta säätää vapaaehtoisuudenpuute seksuaalirikosten keskeiseksi tunnusmerkistötekijäksi. Tämä olisi linjassa Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden, kuten Istanbulin sopimuksen kanssa. 
TANE kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että vapaaehtoisuutta ei ole mietinnön perusteluissa määritelty. Ilman selkeää määritelmää vaarana voi olla, että laintulkinta muodostuu sekavaksi ja epäyhtenäiseksi. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa, että kyseisissä säännöksissä tulisi ottaa huomioon myös rikoksentekijän valta-aseman käyttäminen. Mahdollisuus valta-aseman väärinkäyttöön tarkoittaa sitä, ettei tekijän välttämättä tarvitse turvautua esimerkiksi väkivaltaan tai pelkotilan hyväksikäyttämiseen. 

Kun seksuaalirikoslainsäädäntöä uudistetaan suostumusperustaiseksi, tulisi laissa tunnistaa myös valta-aseman väärinkäyttöön perustuvat teot niin, ettei uhri ole välttämättä voinut tilanteessa muodostaa vapaasti tahtoaan.

Lausunto työryhmämietinnöstä seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksesta pdf 571kB

Maakunta- ja soteuudistuksen lainsäädäntö

TANE esittää, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet otetaan osaksi sote-maakuntastrategiaa. Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on saatava osaksi maakunnan kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa ja edistämistavoitteiden tulee koskea kaikkia maakunnassa: asukkaita, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.

Neuvotteluissa ministeriöiden ja maakuntien välillä olisi myös syytä huomioida yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen ja edistyminen suhteessa maakunnan omiin ja valtioneuvoston strategisiin tavoitteisiin.

TANE korostaa, että sukupuolivaikutusten arviointi ja seuranta on välttämätöntä sote- ja maakuntauudistuksen kaikissa vaiheissa. Arvioinneista saatuja johtopäätöksiä tulee seurata tarvittavat toimenpiteet, jotta tasa-arvo toteutuu.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden parantaminen on tärkeä tavoite, jonka saavuttamisessa tärkeässä roolissa on ennakoiva, asukkaille suunnattu viestintä. Kun muutoksista palveluketjuissa viestitään, on viestinnän oltava moni- ja selkokielistä.

Lausunto sote-uudistuksesta sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta ja maakuntien perus-tamista koskevasta lainsäädännöstä pdf 571kB

Tutustu TANEn aikaisempiin lausuntoihin

Ajankohtaista