Poikien Talo tarjoaa tukea nuorille pojille ja miehille: "Poikien menestystarinat tuottavat iloa ja onnea"

Julkaisuajankohta 20.9.2022 9.03
Uutinen

Poikien Talo tarjoaa psykososiaalista tukea ja toimintaa 10–28-vuotiaille nuorille pojille ja miehille sukupuolen moninaisuus huomioon ottaen.

Poikien Talo toimii asiantuntijajäsenenä Tanen miesjaostossa. Esittelemme Tanen toimijoita juttusarjassamme #MeOlemmeTane. Vastaukset kysymyksiin antoi Loisto setlementin Veli-Pekka Kilpala (Työalajohtaja, sukupuolisensitiivinen poikatyö). Veli-Pekka Kilpala seisoo harmaan taustan edessä, katsoo kameraan ja hymyilee. Sukupuolisensitiivisen poikatyön työalajohtaja Veli-Pekka Kilpala (kuvassa) toimii Poikien Talon edustajana Tanen miesjaostossa. 

Mikä Poikien Talo on? 

Poikien Talo tarjoaa psykososiaalista tukea ja toimintaa 10–28-vuotiaille nuorille pojille ja miehille sukupuolen moninaisuus huomioon ottaen. Teemme nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä otteella, ja tarjoamme nuorten tarpeet ja lähtökohdat huomioivaa tukea ja toimintaa. Poikien Talolla on mahdollisuus saada yksilöllistä tukea ja osallistua yhteisölliseen ryhmätoimintaan esimerkiksi avoimen talotoiminnan, työpajojen, harrastusryhmien tai ryhmäkeskustelujen muodossa.

Mikä on Poikien Talon keskeisin tavoite?

Keskeisin tavoite on auttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia poikia. Poikien Talo on turvallinen tila, jossa jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Kiinnitämme erityistä huomiota yhteisöllisen ilmapiirin ja arvostavan sekä suvaitsevaisen kulttuurin luomiseen, mikä edesauttaa kaikkien toimeen tulemista ja kaverustumista. 

Poikien ja tyttöjen talot eivät ole tyypillisiä nuorisotaloja, vaan Poikien Talolla on aina saatavilla yhteisöllisen toiminnan lisäksi myös yksilöllistä keskusteluseuraa ja apua. Tavoitteena on se, että lasten ja nuorten huolet kuullaan ja mahdollisuuksien mukaan myös etsitään yhdessä ratkaisuja. Tämä tietysti edellyttää ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi laajoja sosiaalialan verkostoja: me emme voi tarjota ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, mutta sen sijaan voimme lempeästi ohjata nuorta avun tarjoajan äärelle. 

Mitä teette, että tavoitteenne toteutuisivat?

Menestyksekäs poikatyö edellyttää sitä, että nuoret ja nuorten läheiset ovat siitä ylipäätään tietoisia. Kolmannen sektorin toimijana tunnettuutta on haastavaa lähteä edistämään valtavin kampanjoin, mutta järjestämme paljon esimerkiksi kouluvierailuja. Teemme esimerkiksi seksuaalikasvatusta ja -neuvontaa usein yhteistyössä koulujen oppilashuollon kanssa.  

Lisäksi pyrimme tietenkin jatkuvasti kasvattamaan osaamistamme ja kehittymään sosiaalisen nuorisotyön ammattilaisina. Poikien Talon työntekijät valitsevat itse jatkokoulutuksensa, jotta henkilöstön osaaminen vastaisi tosiasiallisesti poikatyön kentältä kumpuaviin tarpeisiin.  

Millaisia erityisiä painopisteitä poikatyössä on?

Poikatyössä korostuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen. Esimerkiksi Vantaan Poikien Talolla toimii kolme väkivaltaryhmää, joissa opetellaan tunnetaitoja ja väkivallattomia tapoja purkaa vastoinkäymisten synnyttämiä tunteita. 

Millaisia haasteita kohtaatte työssänne? Entä mikä poikatyössä on parasta?

Keskeinen haaste liittyy rahoituksen turvaamiseen. Sosiaalialan järjestöjen rahoitusmallit ovat usein hankekohtaisia, mikä hankaloittaa pitkäjänteistä toimintaa ja vaikutusten arviointia. Jää nähtäväksi, millaisia muutoksia sote-uudistus tuo mukanaan järjestökentän rahoitukseen ja tavoitettavuuteen. Viime vuosina koronakriisi hankaloitti myös Poikien Talon työtä monella tavalla, eikä osallistumisprosenttimme ole vielä palautunut entiselleen.

Haavoittuvaisessa asemassa olevien lasten kanssa tehtävä työ on paitsi hyvin palkitsevaa myös ajoittain kuormittavaa. Erityisesti väkivaltapuolella työ on usein hyvinkin raastavaa, ja työntekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta. Työn kuormittavuutta pitäisi jotenkin pystyä kompensoimaan.

Tässä työssä on todella monia hyviä puolia, mutta parasta on ehdottomasti se, että pääsee todistamaan lasten ja nuorten voimaantumista. Poikien menestystarinat tuottavat iloa ja onnea, koska niiden mahdollistaminen on työmme perimmäisin tavoite. Meillä on myös tiivis työyhteisö ja arvostava ilmapiiri, mikä edesauttaa jaksamista vaikeiden ja raskaiden aiheiden kanssa. 

Miksi pidätte osallistumista Tanen miesjaoston toimintaan tärkeänä?

Tasa-arvon edistäminen on erittäin tärkeää kaikista näkökulmista katsottuna. Tyttöjen ja naisten oikeuksien parantamisen lisäksi tulee ottaa huomioon myös poikien ja miesten asema. Esimerkiksi koulussa poikien lähtökohdat ovat usein heikommat. Usein motorisesti levottomammat pojat leimautuvat herkästi häiriköiksi, mikä vaikuttaa negatiivisesti heidän itsetuntoonsa. Tästä syntyy usein huono kierre, jossa koulut sujuvat huonosti, eikä jatko-opintoihin ole motivaatiota hakea. 

On todella tärkeää, että pojat tulisivat nähdyksi ja että heidän vahvuutensa tunnistettaisiin. Pulpetissa istuminen voi olla joillekin oppilaille tuskaa. Koulupäiviin olisi hyvä sisällyttää aktiivisempia harjoituksia esimerkiksi ulkona tapahtuvan opetuksen muodossa. 

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja rasismia kokevien nuorten asemaa tulisi parantaa tasa-arvon näkökulmasta samalla kun edistetään miesten tilannetta perheoikeuksien suhteen. Tanen miesjaoston avulla pystytään vaikuttamaan näihin yhteiskunnassa vallitseviin epäkohtiin.

Millaiselta tasa-arvotilanne näyttää 10 vuoden päästä?

Uskon ja toivon, että sukupuolten tasa-arvo edistyy puolin ja toisin. Vaikka iso laiva kääntyykin hitaasti ja tasa-arvopolitiikkaa leimaa eriävien näkökulmien kirjo, niin luotan, että tahtotilaa tasa-arvoisempaan Suomeen on meillä jokaisella. 

Luulen, että kymmenen vuoden päästä yleinen keskustelukulttuuri on myös muuttunut avoimemmaksi siinä mielessä, että kipukohtia nostetaan rohkeammin tapetille. Keskusteleminen aroista ja vaikeista asioista usein auttaa. Tämä on perusperiaate myös Poikien Talolla. 

Kilpalaa haastatteli Tanen harjoittelija Tiina Helojärvi

Lisätietoja

Poikien Talo

#MeOlemmeTane Ajankohtaista