Miesjärjestöjen keskusliitto haluaa tuoda tasa-arvokeskusteluun uudenlaisia tapoja katsoa mieheyttä

Julkaisuajankohta 24.9.2020 11.09
Uutinen

Miesjärjestöjen keskusliitto edistää hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista miesnäkökulmasta. Miesjärjestöjen keskusliitto on erilaiset miesjärjestöt yhteen kokoava kattojärjestö ja liittotason toimija. Liitto perustettiin vuonna 2011 ja sillä on kuusi jäsenjärjestöä.

Miesjärjestöjen keskusliitto on jäsenenä TANEn Miesjaostossa ja Sukupuoli, talous ja valta -jaostossa. Esittelemme TANEn toimijoita #MeOlemmeTane (Twitter) -juttusarjassa.

Mitä miesjärjestöjen keskusliitto tekee?

Järjestö on pääasiassa koordinoiva ja jäsenjärjestöjä yhteen kokoava taho. Olemme mukana vaikuttamassa TANEssa, TANEn miesjaostossa sekä sukupuoli, talous ja valta -jaostossa ja teemme yhteistyötä niin THL:n kuin muidenkin liittotasolla toimivien tahojen kanssa. Roolimme on ensisijaisesti hoitaa koordinaatiota eri tasojen välillä ja tuoda jäsenjärjestöjemme asiaa kuuluviin isommissa pöydissä. 

Lisäksi kirjoitamme runsaasti lausuntoja ja olemme mukana monenlaisessa muussa vaikuttamistyössä. Olemme myös järjestäneet keskusteluseminaareja ja muita yhteisiä tilaisuuksia kentän jär-jestöjen kanssa yhteistyössä. 

Mikä on miesjärjestöjen keskusliiton keskeisin tavoite?

Liitolla on tavoitteellisesti kolme pääpainopistettä, jotka ovat:

  1. vanhemmuus
  2. poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen  
  3. hyvinvointi- ja tasa-arvotyön symmetrisyys sukupuolten suhteen

Haluamme, että tasa-arvokeskusteluissa otetaan huomioon myös miesten näkökulma ja esimerkiksi palvelutasolla huomioitaisiin isyyteen liittyvät erityiskysymykset sekä poikien ja nuorten mies-ten laajasti huolestuttava tilanne niin syrjäytymisen kuin koulutuksenkin suhteen. 

Teksti jatkuu kuvan alla.

MJKL, Miesjärjestöjen keskusliitton logo.

Miesjärjestöjen keskusliiton logo

Mitä pitää tehdä, jotta tavoite toteutuisi?

Edustamme useita järjestöjä, joiden edustajilla on suuri liuta asioita ja toimenpiteitä, joita tulisi toteuttaa. Viime vuosina olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti tasa-arvotyön ja sen tukemisen symmetrisyyteen ja olemme vedonneet, että esimerkiksi valtion avun tulisi olla kohdistettu sekä mies- että naisjärjestöille. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota siihen, ettei lainsäädännön tasolla tulisi asettaa sukupuolia hierarkiaan suhteessa toisiinsa, vaan käsittelyn lain tasolla tulisi olla tasaarvoista. 

Millaisia haasteita olette kohdanneet järjestön työssä?

Kuten varmasti monilla järjestötason toimijoilla niin ainainen resurssipula vaivaa myös meitä. Jos toimintamme olisi paremmin resursoitua voisimme palkata henkilökuntaa ja kenties siirtyä koordinoivasta tahosta vahvemmin vielä operatiivisen arjen tasolle. 

Olemme vielä kohtuullisen nuori järjestö, joten haemme meille yhteisiä aiheita jäsenjärjestöjemme kanssa, joihin vaikuttaa laajemminkin yhteiskunnassa.

Mihin tasa-arvokysymykseen haluaisitte erityisesti vaikuttaa?

Miehet tulisi ottaa täysimääräisesti mukaan tasa-arvotyöhön. Siinä työssä tulisi huomioida myös mieserityiset tasa-arvo-ongelmat. Miesten äänen tulisi olla selkeästi kuuluvissa tasaarvokeskusteluissa ja miesnäkökulmat olisi hyvä kirjata myös politiikkadokumentteihin kuten hal-litusohjelmaan. 

Miksi pidätte osallistumista TANEn toimintaan tärkeänä?

Olemme jäseninä sekä miesjaostossa, sukupuoli, talous ja valta -jaostossa että TANEssa. Toimintamme tarkoitus on osallistua tasa-arvokeskusteluun ja -työhön valtakunnallisella tasolla ja nämä ovat keskeisiä paikkoja siihen.

Haluamme olla aktiivinen miesjärjestöllinen toimija, joka tuo keskusteluun mukaan uudenlaisia tapoja katsoa mieheyttä. Haluamme laventaa keskustelua ja ymmärrystä miehistä ja mieheydestä. 

Miesjaoston toiminta on tärkeä vaikuttamisen areena ja mahdollisuus vuoropuheluun eri toimijoiden kanssa. 

Vastaukset kysymyksiin antoi järjestön varapuheenjohtaja Antti Alén 

Lisätietoja 

Miesjärjestöjen keskusliiton verkkosivut

Miesjärjestöjen keskusliiton Twitter-tili

#MeOlemmeTane Ajankohtaista