Ilmastokriisin yhteydessä on puhuttava myös sukupuolten tasa-arvosta

Julkaisuajankohta 29.3.2022 11.42
Uutinen

Viime viikolla päättyi YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 66. istunto. Istunnon pääteemana oli tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaantuminen ilmastonmuutoksen ja ympäristö- ja katastrofiriskien kontekstissa. Hyväksytyissä loppupäätelmissä korostetaan tarvetta vahvistaa tyttöjen ja naisten johtajuutta työkaluna ilmastonmuutoksen sekä ympäristö- ja katastrofiriskien vähentämisessä kaikille. Tanen edustajina Suomen valtuuskunnassa toimivat Hannu Kokki, Hannele Varsa ja Nina Järviö.

CSW:n aikana huomio kiinnittyi siihen, miten moninaisia vaikutuksia käynnissä olevalla ilmastokriisillä ja luontokadolla on sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta eri puolilla maailmaa. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi alkuperäiskansoihin ja rodullistettuihin ihmisiin. Osassa maailmaa valmistaudutaan siihen, etteivät nykyiset asuinalueet jatkossa ole elinkelpoisia. Toisaalla joudutaan miettimään esimerkiksi ruoalle ja energialle vaihtoehtoisia tuotantotapoja sekä työn uudelleenorganisoitumista.

Ilmastokriisi vaikuttaa kaikkialla ja kaikkiin – mutta ei samalla tavalla

Sukupuolittuneiden yhteiskuntarakenteiden ja sukupuoliroolien vuoksi ilmastokriisi on myös sukupuolikysymys. Taloudellisesti heikkomassa olevien ihmisten on epätodennäköisempää päästä karkuun luonnon ääri-ilmiöitä. Luonnonkatastrofeissa, kuten tulvissa, naisilla ja lapsilla on jopa 14 kertaa miehiä suurempi riski kuolla. 

Haavoittuvuuden tiedetään kasautuvan ja sukupuolten sisällä on myös suuria keskinäisiä eroja. Esimerkiksi kansallisuus, ikä, vammaisuus tai koulutustausta nousevat merkittävään asemaan sukupuolen lisäksi.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa ilmastokriisin ja sukupuolten tasa-arvon yhteyttä on pohdittu viime vuosikymmeneltä saakka. Nyt istuvan neuvottelukunnan aikana Tane on painottanut esimerkiksi YK:n Agenda2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden sukupuolitietoista tarkastelua niin globaalisti kuin paikallisesti. 

Keskustelua tarvitaan kaikilla tasoilla, jotta tarvittavia poliittisia toimia osataan kohdistaa oikein. Sään ääri-ilmiöt vaikeuttavat naisten vedenhakua kuivuudesta kärsivillä alueilla, samalla kun tarve muuttaa energian lähteitä vaikuttaa esimerkiksi miesenemmistöiseen turvealaan. 

Myös mahdollisia kompensaatioita suunnitellessa tarvitaan sukupuolitietoisuutta. On helpompaa kompensoida sellaista, minkä pystymme aistimaan ja jonka arvon pystymme laskemaan rahassa. Miten korvaamme aineettomat menetykset? Omistaminen on sukupuolittunutta, joten miten tämä tulisi ottaa huomioon menetyksiä arvioitaessa?

Kaikki sukupuolet päättämään yhteisestä tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos vaikuttaa eri sukupuoliin eri tavoin, mutta eri sukupuolet vaikuttavat myös ilmastonmuutokseen eri tavoin. Sukupuolen tiedetään linkittyvän vahvasti esimerkiksi elintapoihin ja kulutukseen. Hiilijalanjälkemme kietoutuu sukupuolen lisäksi esimerkiksi ikäämme, sosioekonomiseen taustamme ja kansallisuuteemme.

Kuten tässä vaiheessa jokainen tietää, on käytännön teoilla ja päätöksillä kiire. 
Päätöksentekijöissä on oltava sukupuolten tasainen edustus, jotta erilaiset näkökulmat ja osaaminen hyödynnetään. Maailman johtajia tarkasteltaessa kuitenkin tiedetään, että tilanne on kaukana tästä. 

Naiset osallistuvat aktiivisesti ilmastokriisistä käytyyn keskusteluun aktivisteina, tutkijoina ja asiantuntijoina. Kuten YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan loppupäätelmissäkin todetaan, täytyy tytöt ja naiset kaikessa moninaisuudessaan kuitenkin saada päätöksenteon keskiöön. Päätöksiä tekemässä on oltava mukana ja siinä on huomioitava myös sateenkaari-ihmiset, sillä vain näin voidaan turvata erityisten lhbtiq-näkökulmien linkittyminen käynnissä olevaan kriisiin.

Tasa-arvosta ja ilmastokriisistä puhutaan SuomiAreenassa kesällä

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta järjestää yhdessä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kanssa keskustelun sukupuolten tasa-arvon tulevaisuudesta SuomiAreenassa 15.7.2022 kello 10.00. Yhtenä keskusteluaiheena on ilmastokriisin sukupuolittuneisuus. 

Tilaisuus on osa Tanen 50-vuotisjuhlavuotta.

Lisätietoja

Mikä uhkaa tasa-arvoa Suomessa? Ilmastokriisistä äärikonservatiivisuuteen / SuomiAreena 15.7.2022

Tiedote (26.3.2022, YK) UN Commission on the Status of Women reaffirms women's and girls’ leadership as key to address climate change, environmental and disaster risk reduction for all

Kirjoittaja

Kirjoittaja Nina Järviö toimii asiantuntijana tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa

Juttua on päivitetty lisäämällä linkkejä 15.7.2022 järjestettävään SuomiAreena-kesksuteluun Mikä uhkaa tasa-arvoa Suomessa?

Ajankohtaista