Eriarvoistavatko lastenhoidon tuet tai varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut? Tätä selvitetään CHILDCARE-hankkeessa

Julkaisuajankohta 14.5.2020 9.15
Uutinen
CHILDCARE-hankkeen logo.

Monimenetelmäinen seurantatutkimus selvittää lastenhoidon tukijärjestelmän ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen mahdollisia eriarvoistavia mekanismeja niin aikuisten kuin lasten näkökulmasta.

CHILDCARE-hanke on edustettuna tasa-arvoasian neuvottelukunnan sukupuoli, talous ja valta -jaostossa. Esittelemme TANEn toimijoita sarjassamme #MeOlemmeTANE (Twitter).

Mikä hankkeenne tavoite on?

CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan pienten lasten hoitoratkaisuihin liittyviä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä. Tavoitteena on selvittää, sisältyykö kansallisesti säädeltyihin lastenhoidon tukiin ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluihin eriarvoistavia mekanismeja ja miten paikallisesti vaihtelevat tuet ja palvelut näitä mekanismeja muuntavat.

Tasa-arvokysymyksiä tarkastellaan sekä aikuisten että lasten näkökulmasta niin sukupuolen, sosioekonomisen aseman kuin alueellisen eriarvoistumisen kannalta.

Mitä teette tavoitteen saavuttamiseksi?

Hankkeessa toteutetaan monimenetelmäinen seurantatutkimus kymmenessä kunnassa eri puolilla Suomea. Pienten lasten vanhemmilta on kerätty kysely- ja haastatteluaineistoa lasten ollessa yhden vuoden ja neljän vuoden ikäisiä.

Viidessä kunnassa myös varhaiskasvatuksen ja neuvolan henkilöstöltä on kerätty kyselyvastauksia.

Kunnissa on haastateltu lastenhoitopolitiikasta vastaavia virkahenkilöitä ja päättäjiä sekä analysoitu dokumentteja.

Tutkimukseen liittyy yhteistyö tutkimuskuntien ja useiden kansallisten yhteistyötahojen kanssa. Kunnat ovat saaneet käyttöönsä kuntakohtaisia raportteja ja tutkimustuloksia on esitelty lautakuntien ym. kokouksissa.

Mikä on suurin haaste työssänne?

Kuten kaikissa tutkimushankkeissa, aineiston keruu ei välttämättä tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia. Tällöin kuva tasa-arvon tilasta ja mekanismeista ei ole täysin kattava. Eri aineistot kuitenkin täydentävät toisiaan.

Mitä odotatte työskentelyltä sukupuoli talous ja valta -jaostossa?

Olemme mielellämme mukana pohtimassa lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen kysymysten paikkaa laajemmassa sukupuolen, talouden ja vallan kontekstissa. Tuomme tutkimuksemme tuloksia keskusteluun ja toivomme, että keskustelun kautta hahmottuu myös uusia tutkimuskysymyksiä.

Mikä tasa-arvoon liittyvä asia olisi hankkeenne kannalta erityisen olennainen?

Hankkeen kannalta olennainen tasa-arvokysymys on perhevapaauudistus, joka voi merkittävästi muuttaa lastenhoidon valintoja ohjaavia rakenteita. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluissa on tapahtumassa merkittäviä rakenteellisia muutoksia, kuten palvelujen lisääntyvä yksityistäminen, joita on tärkeää seurata tasa-arvon näkökulmasta.

#MeOlemmeTANE (Linkki vie Twitteriin, avaa uuden ikkunan)

Lisätietoja CHILDCARE-hankkeesta

Tutkimushanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Vastaukset antanut osahankkeen johtaja Johanna Lammi-Taskula (THL)

Ajankohtaista