Digitalisaatio ja sukupuolten tasa-arvo: haasteet ja mahdollisuudet

Julkaisuajankohta 8.3.2024 7.33

Digitalisaatio mullistaa yhteiskuntaamme nopeasti, mutta miten se vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon ja naisten asemaan? Pääsihteerimme Taina Riski pohtii digitalisaation eri näkökohtia blogikirjoituksessaan kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2024.

Digitalisaatio näkyy työelämässä ja arkisessa elämässämme monin tavoin ja sen uskotaan ratkaisevan monia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita. Pääsevätkö kaikki hyötymään teknologisesta kehityksestä vai luoko digitalisaatio enneminkin uusia kompastuskiviä sukupuolten tasa-arvon edistämisen polulle? 

Taina Riski seisoo kädet eteensä ristittynä ja katsoo kameraan vakava ilme kasvoillaan.
Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta digitalisaatio ei ole yksiselitteisesti hyvä tai paha, toteaa Taina Riski.

 

Yhdenvertainen pääsy teknologiaan

Digitalisaatio voi edistää tasa-arvoa tarjoamalla yhdenvertaisemman pääsyn tietoon ja koulutukseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja moninaisiin palveluihin. 
Digitalisaatioon liitetty lupaus kaikkia hyödyttävästä kehityksestä toteutuu kuitenkin vain, jos kaikilla väestöryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää teknologiaa ja internetiä ja todellinen pääsy osallistua heidän tarpeitaan palvelevien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen.

Digitaalinen kuilu ja STEM-alat

Sukupuolten välinen digitaalinen kuilu on edelleen suuri. Maailmanlaajuisesti katsottuna naisten ja tyttöjen pääsy internetiin on noin 17 % alhaisempi kuin miehillä. Vuonna 2023 arvioitiin, että miehiä oli 260 miljoonaa enemmän ”online” kuin naisia.

Naiset ovat edelleen aliedustettuina myös STEM-aloilla (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka). Kansainvälisesti vain noin kolmannes STEM-ammattilaisista tai jopa sitä harvempi on naisia. Suomessa naisten osuus esimerkiksi tekniikan alan opiskelijoista on noussut, mutta pysyttelee edelleen noin kolmanneksessa kaikista alan opiskelijoista. Naisten vähäinen määrä STEM-aloilla on ongelma, koska se rajoittaa monipuolisen osaamisen ja innovaatioiden kehittymistä teknologiassa ja tieteessä.

Stereotypiat ja asenteet vaikuttavat

Tietotekniikkaan ja teknologiaan liittyvät stereotypiat ja yhteiskunnalliset asenteet voivat olla esteenä digitalisaation tasa-arvoiselle edistymiselle. Oletukset eri sukupuolten kiinnostuksen kohteista tai osaamisesta vaikuttavat tietotekniikan ja digitaalisten työkalujen käyttöön sekä näille aloille kouluttautumiseen. 

Euroopassa nuorilla naisilla ja miehillä on yhtäläiset digitaaliset taidot ja pääsy internetiin. Ero sukupuolten välillä näkyy kuitenkin luottamuksessa omaan digiosaamiseen. Tyttöjen vähäinen luottamus omiin digitaitoihinsa kulkee käsi kädessä vähäisempien pyrkimysten kanssa hakeutua alalle opiskelemaan. Eurostatin mukaan vuonna 2022 naisten osuus tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisista EU:ssa oli vain 18,9 prosenttia.

Myös työkulttuuri voi vaikuttaa alalle hakeutumiseen. Esimerkiksi tekniikan alalla naiset ja vähemmistöihin kuuluvat opiskelijat ovat kohdanneet muita enemmän häirintää ja epäasiallista kohtelua.

Työelämä murroksessa

Digitaalinen kehitys muokkaa työelämää monin tavoin ja vaikuttaa niin työn sisältöihin kuin sen järjestämiseen. Yhtäältä digitaaliset alustat ja etätyömahdollisuudet tarjoavat joustavampia työskentelyvaihtoehtoja, mikä voi helpottaa esimerkiksi työn ja yksityiselämän yhteensovittamista tietyillä aloilla. Toisaalta digitalisaation seurauksena ammatteja myös häviää ja niiden tilalle syntyy uusia ammatteja ja työn tekemisen tapoja. 

Työn murroksen ennakoinnissa on tärkeää tarkastella sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa koulutuksen ja työelämän tasa-arvoon. Vaikka digitalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia kaikille sukupuolille, digitaalisaatiokehitys voi tulevaisuudessa osaltaan myös lisätä epätasa-arvoa. Suomessa vaikutusten ennakkoarvioinnissa esimerkiksi alojen ja työtehtävien voimakas jakautuminen sukupuolen mukaan on tärkeää huomioida.

Digitaalinen väkivalta ja häirintä

Verkossa tapahtuva häirintä ja verkkoväkivalta ovat merkittäviä tasa-arvo-ongelmia ympäri maailman.

Suomessa asuvista joka neljäs on kohdannut verkossa väkivaltaa tai häirintää, naiset hieman miehiä useammin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluminen voi lisätä verkkohäirinnän riskiä.

Monet teknologiset innovaatiot mahdollistavat muun muassa digitaalisen vainon ja luovat uudenlaisia väyliä maalittamiselle. Digitaalinen väkivalta on nykyään usein myös osa pari- ja lähisuhdeväkivaltaa. Verkkohäirintä ja verkkoväkivalta ovat kasvavia ilmiöitä, joiden ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi tarvitaan uusia keinoja ja lisää osaamista.

Digitalisaatiokehityksessä on huomioitava sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta digitalisaatio ei ole yksiselitteisesti hyvä tai paha. Se heijastaa yhteiskunnassamme vallalla olevia normeja ja asenteita.

Digitalisaation kehittämisessä ja sen seurausten ennakoinnissa eri väestöryhmiin on tärkeää huomioida myös muut eroja tuottavat tekijät sukupuolen lisäksi. Esimerkiksi ikä ja sosioekonominen asema ovat yhteydessä digitaaliseen eriarvoisuuden kasvuun.

Suomella on ollut vahva rooli niin sukupuolten tasa-arvon kuin digitalisaatiokehityksen edistämisessä. Määrätietoisella työllä nämä kaksi voivatkin tukea toisiaan.

Taina Riski toimii pääsihteerinä tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa. Digitalisoituva maailma ja sukupuolten tasa-arvo on Tanen painopiste toimikaudella 2023–2027.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisee sivuillaan blogitekstejä. Blogit eivät edusta Tanen virallista kantaa. 

Ajankohtaista Blogi