Seminaari 27.10.2011: Tasa-arvoa päiväkoteihin ja kouluihin

Julkaisuajankohta 27.10.2011 15.23
Tiedote

Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa -seminaari 27.10.2011

Päiväkodeissa sukupuolieroa tuotetaan esimerkiksi leluilla ja leikeillä. Perusopetuksen sukupuolittuneisuus tulee esille poikien ja tyttöjen ainevalinnoissa. Myös oppimateriaalit saattavat tuottaa tyttöjen ja poikien sukupuolieroa tavalla, joka vahvistaa sukupuolistereotypioita. Sukupuolistuneet käytännöt rajoittavat sekä lasten että aikuisten toimintaa päiväkodeissa ja kouluissa.

Koulujen ja päiväkotien sukupuolistuneet käytännöt ja roolimallit tulee tehdä näkyviksi, jotta ammattikasvattajat, lapset ja nuoret saadaan pohtimaan tasa-arvokysymyksiä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan järjestämässä seminaarissa tuodaan esiin sukupuolitietoista varhaiskasvatusta ja perusopetusta käsittelevien raporttien ja tutkimusten tuloksia. Niiden pohjalta hahmotetaan konkreettisia keinoja edistää tyttöjen ja poikien tasa-arvoa.

Tasa-arvolaissa on säännös, jonka mukaan opetuksen ja oppiaineiston tulee tukea tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Opetus ja oppimateriaalit eivät siis saa tuottaa sukupuolisidonnaisia mielikuvia ja näin luoda tai ylläpitää opiskeluun tai ammattiin hakeutuvien työelämää koskevia ennakkoluuloja tai kaavamaisia sukupuolistereotypioita.

Yksi konkreettinen keino tasa-arvon edistämiseksi on toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun laajentaminen koskemaan myös varhaiskasvatusta sekä perusopetusta.

Lisäksi opettajien, rehtorien, päiväkotien johtajien ja muun ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa on otettava huomioon sukupuolijärjestelmän vaikutukset sekä annettava riittävät taidot sukupuolistereotypioiden purkamiseen.

Opinto-ohjausta on kehitettävä sukupuolitietoisemmaksi, jotta pystymme rohkaisemaan tyttöjä ja poikia tekemään omaehtoisia ja sukupuolistereotypioista vapaita valintoja. Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat avainasemassa suomalaisten työmarkkinoiden vahvan segregaation purkamisessa.

Lisätietoja:

TANE:n pääsihteeri Hannele Varsa, [email protected], 050 545 3435
Tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvonen, Opetushallitus, [email protected], 040 348 7652

Ajankohtaista