Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (VNS 7/2010 vp) Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Julkaisuajankohta 26.1.2011 15.31
Tiedote

Hallitus hyväksyi selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta lokakuussa 2010. Selonteossa arvioidaan hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvopoliittisia toimia viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana. Keskeistä selonteossa ovat tasa-arvopolitiikan tulevaisuuden linjaukset vuoteen 2020 asti. Tasa-arvoselonteko on ensimmäinen Suomessa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu selonteko. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuulee laajasti eri tahoja. Tane antoi selonteosta lausuntonsa eduskunnan valiokunnalle 18.1.2011.

Selonteossa käsitellään laaja-alaisesti tasa-arvopolitiikan eri alueita kuten päätöksentekoa, koulutusta ja tutkimusta, työelämää ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, miehiin ja tasa-arvoon sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi selonteossa tarkastellaan tasa-arvolainsäädäntöä ja tasa-arvopolitiikan keinoja sekä Suomen toimintaa kansainvälisessä tasa-arvopolitiikassa.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta pitää selontekoa kattavana ja monilta osin ansiokkaana. Naisten aseman parantamiseksi päätöksenteossa TANE pitää ensiarvoisen tärkeänä sukupuolten tasa-arvon turvaamista kuntien palvelurakenneuudistuksessa. Neuvottelukunta esittää kiintiösäännöksen käyttöön ottamista pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Talouspolitiikan sukupuolivaikutuksia tulee arvioida systemaattisesti. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta esittää, että talouspolitiikan tarkastelua sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta vahvistetaan nykyisestä ja konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä kirjataan hallitusohjelmatasoisesti. Talous- ja tasa-arvopolitiikkaa tulee tarkastella myös rinnakkain. Työurien pidentämiseen tähtäävät toimenpiteet on tehtävä sukupuolitietoisesti.

Selonteossa todetaan, että isälle ja äidille tarvitaan oma vanhempainvapaajakso. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta esittää vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista ja selkiyttämistä 6+6+6 -mallin mukaisesti.

Suomen ensimmäisessä tasa-arvoselonteossa on useita kunnianhimoisia tasa-arvolinjauksia, jotka toteutuessaan olisivat suuria edistysaskeleita sukupuolten välisen tasa-arvon tavoittelussa. Tasa-arvo tulee huomioida kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla. Tuloksellinen tasa-arvopolitiikka edellyttää hallitusten vastuunottoa ja aktiivista yhteistyötä eri politiikka-alueilla. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta seuraa linjausten toteutumista.

Ajankohtaista