TANE kannattaa 6+6+6 mallia

Julkaisuajankohta 11.3.2011 15.29
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Heidi Hautala vaatii vanhempainvapaajärjestelmän kehittämistä määrätietoisesti kohti 6+6+6-mallia. Tänään ministeri Rehulalle muistionsa jättävä vanhempainvapaatyöryhmä ei tehnyt ehdotusta siitä, miten vanhempainvapaita tulisi muuttaa. Se esittelee kolme vaihtoehtoista mallia poliitikkojen päätöksenteon pohjaksi. Yksi niistä on 6+6+6-malli.

TANEssa on edustettuna kuusi suurinta eduskuntapuoluetta ja se kannattaa vanhempainvapaa-järjestelmän uudistamista 6+6+6 -mallin pohjalta. Mallissa toteutuvat vanhempainvapaan uudistamisen keskeisimmät tavoitteet: lasten hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiperheiden toimeentulon parantaminen, miesten vanhemmuuden vahvistaminen sekä naisten syrjinnän vähentäminen työmarkkinoilla.

Vanhempainvapaiden tasaisempi jakaminen edistää sukupuolten tasa-arvoa työ- ja perhe-elämässä. Se vähentää naisten syrjintää työhönotossa, tukee etenemismahdollisuuksia työelämässä ja kaventaa sukupuolten palkkaeroja. Malli myös tasoittaa kustannuksia naisten ja miesten työnantajien välillä nykyistä enemmän.

6+6+6 -malli kannustaa isiä käyttämään vanhempainvapaita. Pohjoismaisen kokemuksen mukaan isät käyttävät nimenomaan heille nimettyjä vapaita. Isät voivat 6+6+6 -mallissa valita niin halutessaan vain lyhyemmän vanhempainvapaakauden tai pelkän isyysvapaan pitämisen. Korvamerkitty isäkiintiö antaisi kuitenkin isälle mahdollisuuden itsenäiseen lapsen hoitamiseen ja pohjan rakentamiseen isän ja lapsen suhteelle.

Lapsiperheiden taloudellinen tilanne kohenee perheissä, joissa vanhemmat voivat hoitaa lasta ansiosidonnaisen vanhempainrahan turvin nykyistä pidempään.

Heidi Hautala korostaa, että yksinhuoltajaperheiden lasten yhdenvertainen kohtelu muiden lasten kanssa tulee turvata. Yksinhuoltajan tulee voida käyttää isälle kiintiöity osuus, mikäli toista vanhempaa ei ole. Vastaavasti etäisien asemaa tulee parantaa välittömästi lisäämällä heidän oikeuksiaan käyttää perhevapaita. Tämä tukee etäisän ja lapsen läheistä suhdetta.

Vanhempainvapaita uudistettaessa on otettava huomioon myös perheiden monimuotoisuus. Oikeudet ja etuudet tulee ulottaa yhtäläisesti koskemaan myös samaa sukupuolta olevien vanhempien perheisiin. Tämä on tärkeää myös lasten yhdenvertaisuuden kannalta.

Myös opiskelijoiden ja asevelvollisuuttaan sekä siviilipalvelustaan suorittavien vanhemmuuden tukemista on vahvistettava. Opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamista tulee tukea palauttamalla opintorahan huoltajakorotus opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän (2009) esityksen mukaisesti. Varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten isyysvapaata tulee pidentää vastaamaan muiden isien isyysvapaata.

Hautala korostaa, että vanhempainvapaiden kustannuslaskelmissa tulisi esittää arvio myös syntyvistä säästöistä. Pelkkien vakuutusperusteisten bruttokulujen esittäminen saa kustannukset näyttämään suuremmilta kuin miksi ne todellisuudessa muodostuvat. Suoria säästöjä syntyy esimerkiksi päivähoitokuluista ja kotihoidon tuesta. Joustava 6+6+6 -malli tarjoaisi myös merkittäviä epäsuoria säästöjä lasten ja perheiden hyvinvoinnin kasvun myötä.

Heidi Hautala jätti lausuman vanhempainvapaatyöryhmän mietintöön.

Lisätietoja puheenjohtaja Heidi Hautala 050 60076

Ajankohtaista