”Tasa-arvo vaatii jatkuvaa arviointia ja uudistuvia edistämisratkaisuja”, sanoo johtava asiantuntija Reetta Siukola

Julkaisuajankohta 21.10.2021 11.41
Uutinen

Me olemme Tane -sarjassa haastatellaan Tanen toimijoita. Tällä kertaa kysymyksiin vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tasa-arvotiedon keskuksen johtava asiantuntija Reetta Siukola. Tasa-arvotiedon keskuksella / Sukupuolella väliä? -hankkeella on edustus sukupuoli, talous ja valta -jaostossa pysyvänä asiantuntijatahona.

Miten organisaationne edistää tasa-arvoa?

Olen töissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimissä, joka kehittää yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon tietopohjaa ja edistämisratkaisuja. Tiimimme vastuulla on muun muassa Tasa-arvotiedon keskuksen toiminta. Edistämme tasa-arvoa ensisijaisesti yhteistyöllä. Olemme esimerkiksi sparranneet eduskunnan tasa-arvoneuvostoa tasa-arvon edistämisestä eduskuntatyössä sekä kouluttaneet toimittajia sukupuolitietoisesta viestinnästä.

Tiimin tavoitteet läpäisevät myös oman organisaatiomme. THL pyrkii arvojensa mukaisesti toimimaan yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjänä: olemme vahvasti sitoutuneita yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon suunnitelmalliseen edistämiseen esimerkiksi tuottamalla syrjintätietoa, pureutumalla tiedon katvealueisiin sekä sukupuolitietoisella ja yhdenvertaisella viestinnällä. THL on päättänyt luopua sukupuolitetuista ammattinimikkeistä osana nimikeuudistustaan. 

Pyritte vaikuttamaan tiedolla. Millainen rooli sukupuolentutkimuksella on tasa-arvotiedon keskuksessa?

Sukupuolentutkimus luo tietopohjan toiminnallemme ja kaikelle tasa-arvon edistämiselle. Keskeisiä lähtökohtia ovat intersektionaalinen lähestymistapa sekä sukupuolen ja sukupuolen ilmaisun moninaisuus. Seuraamme erityisesti Suomessa tehtävää tutkimusta. Ylläpidämme tietokantaa sukupuolentutkimuksen ja laajemmin sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä väitöskirjoista ja jaamme tietoa uusista tutkimustuloksista. Teemme yhteistyötä yliopistojen ja sukupuolentutkijoiden kanssa. 

Mihin tasa-arvokysymykseen haluatte erityisesti vaikuttaa?

Verkkosivuiltamme löytyy kattava tilannekuva sukupuolten tasa-arvosta yhteiskunnan eri osa-alueilla. Keskitymme siis kokonaiskuvaan sen sijaan, että jokin tietty osa-alue nousisi ylitse muiden. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että tieto saavuttaa tarvitsijat, kuten päätöksentekijät, viranomaiset ja työnantajat. Tilannekuvan lisäksi tarjolla on monipuolisia työkaluja ja tietolähteitä tasa-arvon edistämisen tueksi. Voisi ehkä sanoa, että erityisesti panostamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisratkaisuihin ja osaamiseen. Tällä viitataan muun muassa työhön, jota kutsutaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi.

Reetta Siukola seisoo vaaleanpunaisen seinän edessä, katsoo kameraan ja hymyilee.

Millaisia haasteita tai etuja tässä ajassa on tasa-arvotyön tekemiselle?

Tasa-arvotyölle on paljon kysyntää, mutta myös vastustusta. Etuna on lisääntynyt kiinnostus ihmisoikeuskysymyksiä kohtaan sekä moniäänisempi keskustelu, jossa myös eri vähemmistöjen ja sukupuolten äänet pääsevät aiempaa paremmin kuuluviin. Vastustus näkyy esimerkiksi puheena resurssien niukkuudesta, ei-tekemisenä tai kyseenalaistamisena – jopa vastarintana tai vihana. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pidetään tärkeinä arvoina, mutta ne joutuvat usein väistymään muiden tieltä etenkin kriisitilanteissa, vaikka silloin nämä näkökulmat olisivat juuri tärkeämpiä kuin koskaan. 

Millaisena näette organisaationne ja Tanen yhteistyön?

Tane on tiimimme ja Tasa-arvotiedon keskuksen tärkeä kumppani ja yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. Tanella on suora mahdollisuus pitää tasa-arvokysymyksiä esillä sekä nostaa niitä politiikan agendalle ja vaikuttaa niitä koskevaan päätöksentekoon. 

Millaiselta tasa-arvotilanne näyttää 30 vuoden päästä?

Tasa-arvovajeita on edelleen 30 vuoden päästä, mutta ne voivat olla erilaisia kuin nyt. Toki moni ikuisuusaiheistammekin voi olla vielä kesken: esimerkiksi palkkatasa-arvo saavuttamatta tai lähisuhdeväkivalta torjumatta. Toimintaympäristö, politiikka ja rakenteet muuttuvat ja uudistuvat, ja samoin käy tasa-arvohaasteillemme. Ennakoin sitä, ettei päätöksiä jatkossakaan tehdä yksinomaan tasa-arvoperustein, jolloin myös jatkossa eri sukupuolten tilanteita tulee seurata ja ongelmiin vastata. Tasa-arvo vaatii jatkuvaa arviointia ja uudistuvia edistämisratkaisuja.

Reetta Siukolaa haastatteli Tanen korkeakouluharjoittelija Ella Immonen.
 

#MeOlemmeTane Ajankohtaista