Hyppää sisältöön

05.09.2012 TANElta lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

TANE pitää luonnosta hallituksen esitykseksi laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kannatettavana ja hyvin valmisteltuna.

Lausunnossaan neuvottelukunta nostaa esille mm. sukupuolivähemmistöjen sisällyttämisen tasa-arvolakiin, toiminnallisen tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen ulottamiseen peruskouluihin, oppilaitossyrjinnän sekä tasa-arvon toteutumisen koulutuksessa ja opetuksessa.

TANE toteaa, että tasa-arvovaltuutetun toimiston resursoinnissa on otettava huomioon lainuudistuksen tuomat lisätehtävät. Esitys laajentaisi tasa-arvovaltuutetun valvontatehtäviä ja lisäisi mitä todennäköisimmin tasa-arvovaltuutetulle tulleiden yhteydenottojen määrää. Lain uudistus edellyttää valtuutetulta resursointia laaja-alaiseen tiedottamiseen ja eri tahojen kouluttamiseen. Uudistus lisäisi lähivuosina ohjeistuksen ja valvonnan tarvetta esimerkiksi oppilaitosten laajentuneen tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen osalta.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta pitää valitettavana, että tähän tasa-arvolain uudistukseen ei ole mahtunut mukaan samapalkkaisuutta ja palkkakartoitusta koskevia uudistuksia. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että tasa-arvolakia uudistetaan pikimmiten myös samapalkkaisuuden ja palkkakartoituksen osalta.