Vaalien ehdokasasettelu

 

Eduskuntavaalien 2019 ehdokasasettelu

Vuoden 2019 eduskuntavaaliehdokkaista miehiä on 1 432 ja naisia 1 036. Naisten osuus ehdokkaista on nyt siis 42 prosenttia, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime eduskuntavaaleissa. Lue lisää ehdokasasettelusta ja ehdokkaiden tausta-analyysista Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Kysely puolueiden ehdokasasettelusta

Aiemmat eduskuntavaalit osoittavat, että tasa-arvoinen ehdokasasettelu vaikuttaa myönteisesti valituksi tulleiden sukupuolijakaumaan. Tasa-arvoasiainneuvottelukunta teetti kyselyn ehdokasasettelun sukupuolijakaumasta kaikille 17 puoluerekisteriin merkityille puolueille. Kysely toteutettiin 6.11.-3.12.2018, ja siihen vastasi 10 puoluetta.

TANEn teettämän puoluekyselyn mukaan puolueet pitävät tärkeänä, että ehdokasasettelu on sukupuolinäkökulmasta tasapuolinen. Kyselyyn vastanneista puolueista seitsemän arvioi sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutuvan ehdokasasettelussaan vastaushetkellä hyvin ja kolme vastasi sen toteutuvan kohtalaisesti. Useat puolueet mainitsivat pyrkivänsä huomioimaan ehdokasasettelussaan ehdokkaiden moninaisuuden sekä asettaneensa tavoitteeksi saada nais- ja miesehdokkaiden suhteellisiksi osuuksiksi tasan 50-50.

Kyselyssä kahdeksan puoluetta vastasi tehneensä erityistoimia, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi ehdokasasettelussa. Erityistoimina mainitaan muun muassa se, että sukupuolta pidetään yhtenä tärkeänä kriteerinä ehdokaslistoja rakennettaessa ja tasapuolinen sukupuolijako on asetettu tavoitteeksi, jota seurataan. Osa puolueista kiinnittää rekrytoinnissa ja ehdokkaiden esittämisessä erityishuomiota siihen, että naisten osuus toteutuu ja heidän asettumista ehdolle tuetaan.

TANEn ehdokasasettelukysely vastauksineen

TANEn hallitusohjelmatavoitteet