TANEs vision, mission och värderingar 2016 - 2019

Vision

I Finland och i världen inser man könets betydelse i vardagen och i samhälleliga strukturer. Det är också förenat med förståelse för könets variationer. Faktisk jämställdhet blir verklighet.

Mission

Delegationen är en viktig politisk opinionsbildare som främjar jämställdhet inom alla områden i samhället. Den har i uppdrag att lyfta fram strukturer och praxis i samhället som upprätthåller ojämlikheten mellan könen och att aktivt åtgärda sådant. Delegationen arbetar målinriktat för att eliminera könsrelaterad diskriminering och åstadkomma verklig jämställdhet, för att förbättra kvinnans ställning och avskaffa stereotypa könsnormer.

Värderingar

Jämställdhet
Varje individ ska få leva och förverkliga sig själv utan hinder utifrån kön. Målet är ett samhälle som erkänner könets variationer. Rättigheter och skyldigheter, uppdrag och stöd i samhället gäller lika för alla, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck. Större jämställdhet bidrar till en positiv utveckling i hela samhället.

Rättvisa
Jämställdhet hör till de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Ingen får utsättas för diskriminering på grund av kön. Jämställdhet mellan könen är ett av kriterierna för ett rättvist samhälle.

Sakkunskap
Delegationens verksamhet baserar sig på nätverk av sakkunniga, multiprofessionellt samarbete och kritisk jämställdhets- och genusforskning.

Vägvisare
Delegationen är en föregångare inom jämställdhet utan fördomar som gör modiga och smarta öppningsdrag, förutser förändringar i samhället och utnyttjar mångsidiga nätverk.