TANEs mål för regeringsprogrammet 2019 - 2023

 

Regeringens jämställdhetspolitik i stora drag    

 • Regeringen förbinder sig att främja jämställdhet mellan könen i regeringsprogrammet, budgetprocessen och samtliga centrala reformer.
 • Under nästa regeringsperiod görs en ny jämställdhetsredogörelse.
 • Regeringen gör upp ett jämställdhetsprogram.

 

Mål för regeringsprogrammet

 

Reform av familjeledigheter

 • Förnya systemet med föräldraledighet enligt modellen 6 + 6 + 6.
 • Reformen bör innebära en ökning av den inkomstrelaterade föräldraledighet som är vikt för pappan.
 • Beakta olika former av föräldraskap vid definitionen av rätten till familjeledighet.

 

Utbildning och arbetsliv

 • Förebygg och nedmontera könssegregation inom fostran, utbildning och arbetsliv.
 • Främja tidigt ingripande mot könsrelaterat våld och trakasserier i skolor.
 • Etablera könsmedveten undervisning i alla utbildningsstadier börjande med småbarnsfostran som ett sätt att motarbeta könsstereotypier. Inkludera kurser som tar upp jämställdhet mellan könen som obligatoriska i lärarutbildningen.
 • Minska inlärningsskillnaderna mellan könen.

 

Könsrelaterat våld

 • Förnya strafflagen så att våldtäkt definieras genom brist på samtycke i enlighet med Istanbulkonventionen.
 • I budgetramen reserveras resurser för tjänster för offer för våld, inklusive skyddshem och stödcentraler för offer för sexualbrott.
 • Öronmärkt finansiering i budgetramen för trygg inkvartering av och stöd för offer för människohandel.
 • Luckra upp kopplingen mellan hjälp till offer för människohandel och brottsprocessen så att lagstiftningen och tillämpningen av den bättre än i nuläget harmonierar med internationell och EU-rätt som är bindande för Finland.

 

Jämställda löner

 • Avlägsna löneskillnader mellan könen bland annat genom att öka anställdas och förtroendevaldas rätt till information om löner för att möjliggöra lönejämförelser.
 • Fortsätt och effektivera likalönsprogrammet. 

 

Behov av förändring inom lagstiftningen

 • Se över och förnya sexualbrottslagstiftningen (strafflagens 20 kapitel) i grunden.
 • Förnya translagen helt så att könskorrigerande behandling åtskiljs från definition av juridiskt kön. Sterilitetskrav och krav om myndighetsålder slopas.
 • Förbjud icke-brådskande, medicinskt icke-nödvändig könskorrigering av intersexuella barn.
 • Stifta en skild lag för att förbättra tillgången till tjänster för offer för människohandel.
 • Beakta skilsmässofamiljernas situation och stärk möjligheterna till växelboende vid förnyelsen av lagstiftningen kring bostadsbidrag och övrigt socialskydd för familjer.
 • Inför könskonsekvensbedömning i beredningen av lagstiftning inom samtliga ministerier.