Delegationen för jämställdhetsärenden främjar jämställdhet

Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) är en av tre jämställdhetsmyndigheter i Finland. Den är en permanent parlamentarisk delegation som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. TANE grundades år 1972.

TANE främjar samhällelig jämställdhet mellan könen. Delegationen är i första hand en jämställdhetspolitisk aktör som kommer med initiativ och främjar behandlingen av pågående jämställdhetspolitiska frågor. TANE har en rådgivande roll inom statsförvaltningen.

Uppdraget för delegationen för jämställdhetsärenden är:
  • att följa och främja förverkligandet av jämställdhet i samhället
  • att ta initiativ och göra framställningar till samt avgiva utlåtanden om utvecklande av lagstiftning och andra åtgärder, som återverkar på jämställdheten
  • att sörja för främjandet av samarbetet mellan myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och andra sammanslutningar
  • att främja forskningen i jämställdhetsfrågor och utnyttjandet av forskningsresultaten
  • att följa den internationella utvecklingen på området.

Uppgifterna definieras i statsrådets förordning 389/2001

Utöver det fungerar TANE som ett språkrör för medborgarorganisationer gentemot beslutsfattare och upprätthåller aktivt kontakt med forskare på området. TANE kompletterar genom sin klart särskilda roll planeringen och verkställandet av jämställdhetspolitiken.

TANE som parlamentarisk delegation

TANE är en parlamentarisk delegation - resultatet i riksdagsvalet avspeglas i riksdagspartiernas representation i delegationens medlemmar. Delegationens ställningstaganden har tack vare den breda partipolitiska representationen betydelse då jämställdhetspolitiska riktlinjer dras upp.

TANE som jämställdhetsmyndighet

I delegationen utstakar politiker, tjänstemän, representanter för organisationer och forskare tillsammans nya jämställdhetspolitiska riktlinjer. Tack vare sina mångsidiga och starka nätverk besitter delegationen en omfattande sakkunskap i frågor som gäller jämställdhet mellan könen.

TANE som sakkunnig inom beredning av lagstiftning

TANE har kommit att få en betydande roll som sakkunnig vid lagberedning. TANE ombeds inkomma med utlåtanden bland annat om betänkanden från olika arbetsgrupper tillsatta av ministerierna. Även riksdagens utskott kallar regelbundet delegationens sakkunniga att höras i utskotten. TANE har i sina utlåtanden och då delegationen hörts som sakkunnig lyft fram jämställdhet som ett mångfasetterat fenomen som berör både majoriteter och minoriteter. Inför sina utlåtanden har delegationen även systematiskt granskat perspektiv som berör män och jämställdhet.

TANE som initiativtagare och rådgivare organ inom statsförvaltningen

TANEs jämställdhetspolitiska initiativ och debattinlägg har varit banbrytande. Delegationen har under sin verksamma period krävt många reformer som har förutsatt bred samhällelig debatt om jämställdhet mellan könen. Samtidigt har delegationen även utmanat politikerna att granska sina egna attityder. Många initiativ har även resulterat i en samhällelig utvecklingsprocess. TANE föreslog bl.a. faderskapsledighet redan tio år innan den introducerades.

TANE har en rådgivande roll inom statsförvaltningen. Till exempel TANE har fastslagt egna målsättningar för regeringsprogrammet för 2011-2015 och 2015-2019.

TANE samarbete med medborgarorganisationer

Till delegationen och dess sektioner hör sakkunnigmedlemmar från medborgarorganisationer på området. Delegationen har ordnat seminarier i samarbete med olika medborgarorganisationer. TANE fungerar även som ett språkrör för organisationerna gentemot statsförvaltningen.

TANE förenar jämställdhetspolitik och genusforskning

Samarbetet mellan genusforskare (kvinno-, mans- och queerforskare) och politiker i TANE och i delegationens sektioner är internationellt sett unikt. TANE kan tack vare sin struktur ses som en föregångare i att sammankoppla jämställdhetspolitik och genusforskning.

TANE har haft en central roll i utvecklingen av den finländska jämställdhetspolitiken utifrån genusforskning. Delegationen har fungerat som ett viktigt nationellt forum där genusforskare från olika håll i Finland har kunnat sammankomma för att främja jämställdhet mellan könen tillsammans med tjänstemän och politiker.

TANE som föregångare på området män och jämställdhet

Manssektionen, som delegationen för jämställdhetsärenden grundade år 1988, är veterligen även i internationell jämförelse den sakkunniginstans som längst behandlat temat män och jämställdhet. Manssektionen har gjort det jämställdhetsarbete som riktar sig till män känt och framförallt samhälleligt accepterat. Sektionen har väckt samhällelig debatt om manspolitik och lyft fram mansperspektiv i jämställdhetsdebatten i Finland.

Delegationens sektioner

TANE kan tillsätta sektioner och olika arbetsgruppen. Sektionernas förslag förs till delegationen för jämställdhetsärenden för beslut. Tack vare arbetet i sektionerna kan delegationens beredningsarbete grunda sig på bred spetskompetens inom jämställdhet.

TANE främjar jämställdhet internationellt

TANE arbetar aktivt för jämställdhetsarbete på internationell nivå, speciellt det arbete som görs i FN och inom Norden. Mest kontinuerligt har samarbetet varit med jämställdhetsmyndigheter, organisationer och forskare i Sverige och Estland. TANE deltar även årligen i arbetet inom FN:s Kvinnokomission (CSW).