TANEn hallitusohjelmatavoitteet 2019 - 2023

 
Katso hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan täältä: TANEn hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 
 
Hallituksen tasa-arvopolitiikan suuret linjat  
 
 • Hallitus sitoutuu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä reformeissa.
 • Seuraavan hallituskauden aikana laaditaan uusi tasa-arvoselonteko.
 • Hallitus laatii tasa-arvo-ohjelman. 
 
Hallitusohjelmatavoitteet 
 
Perhevapaauudistus
 • Perhevapaajärjestelmä uudistetaan 6 + 6 + 6 –mallin pohjalta.
 • Uudistuksessa on lisättävä isälle korvamerkittyä ansiosidonnaista vapaata.
 • Perhevapaaoikeuksien määrittelyssä huomioidaan moninaiset vanhemmuuden muodot.
 
Koulutus ja työurat
 • Ennaltaehkäistään ja puretaan sukupuolen mukaista segregaatiota kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä. 
 • Edistetään varhaista puuttumista sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja häirintään kouluissa.
 • Vakiinnutetaan sukupuolitietoinen opetus varhaiskasvatuksesta alkaen kaikille koulutusasteille keinona purkaa sukupuolistereotypioita. Sisällytetään opettajankoulutukseen pakollisia sukupuolten tasa-arvoa käsitteleviä kursseja.
 • Kavennetaan sukupuolten välisiä oppimiseroja.
 
Sukupuolittunut väkivalta
 • Rikoslaki uudistetaan siten, että raiskaus määritellään Istanbulin sopimuksen mukaisesti suostumuksen puutteen kautta.
 • Budjettikehyksessä varataan resurssit väkivallan uhrien palveluihin, ml. turvakodit ja seksuaalirikosten uhrien tukikeskukset.
 • Budjettikehyksessä varataan korvamerkittyä rahoitusta ihmiskaupan uhrien turvalliseen ja tuettuun majoitukseen.
 • Ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin kytköstä heikennetään siten, että lainsäädäntö ja sen soveltaminen ovat nykyistä paremmin sopusoinnussa Suomea sitovan kansainvälisen ja EU-oikeuden kanssa. 
 
Palkkatasa-arvo
 • Poistetaan sukupuolten välisiä palkkaeroja mm. lisäämällä työntekijöiden ja työpaikan luottamushenkilöiden oikeutta saada palkkatietoja palkkojen vertaamiseksi.
 • Samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan ja tehostetaan. 
 
Lainsäädännön muutostarpeita
 • Seksuaalirikoslainsäädäntö (rikoslain 20 luku) tarkistetaan ja uudistetaan perusteellisesti.
 • Toteutetaan translain kokonaisuudistus siten, että sukupuolen korjaushoidot erotetaan sukupuolen juridisesta vahvistamisesta. Vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja täysi-ikäisyydestä poistetaan.
 • Kielletään intersukupuolisten lasten kiireetön, lääketieteellisesti ei-välttämätön sukupuolta muokkaava hoito.
 • Säädetään erillislaki, joka parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa palveluiden saajina.
 • Asumistukea ja muuta perheiden sosiaaliturvaa uudistettaessa lainsäädännössä huomioidaan eroperheiden asema ja vahvistetaan vuoroasumisen mahdollisuuksia.
 • Sukupuolivaikutukset arvioidaan kaikkien ministeriöiden lainsäädäntövalmistelussa.