Eduskuntavaalit 2019

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE haastaa #tasaarvovaalit-kampanjallaan vuoden 2019 eduskuntavaaleihin osallistuvat puolueet edistämään sukupuolten tasa-arvoa ehdokasasettelussa ja vaalikampanjoissa. TANEn vaalikampanjan tavoitteena on, että vaaleissa valittavassa eduskunnassa on 100 nais- ja 100 mieskansanedustajaa.

 

Kysely puolueiden ehdokasasettelusta

Aiemmat eduskuntavaalit osoittavat, että tasa-arvoinen ehdokasasettelu vaikuttaa myönteisesti valituksi tulleiden sukupuolijakaumaan. Tasa-arvoasiainneuvottelukunta teetti kyselyn ehdokasasettelun sukupuolijakaumasta kaikille 17 puoluerekisteriin merkityille puolueille. Kysely toteutettiin 6.11.-3.12.2018, ja siihen vastasi 10 puoluetta.

TANEn teettämän puoluekyselyn mukaan puolueet pitävät tärkeänä, että ehdokasasettelu on sukupuolinäkökulmasta tasapuolinen. Kyselyyn vastanneista puolueista seitsemän arvioi sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutuvan ehdokasasettelussaan vastaushetkellä hyvin ja kolme vastasi sen toteutuvan kohtalaisesti. Useat puolueet mainitsivat pyrkivänsä huomioimaan ehdokasasettelussaan ehdokkaiden moninaisuuden sekä asettaneensa tavoitteeksi saada nais- ja miesehdokkaiden suhteellisiksi osuuksiksi tasan 50-50.

Kyselyssä kahdeksan puoluetta vastasi tehneensä erityistoimia, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi ehdokasasettelussa. Erityistoimina mainitaan muun muassa se, että sukupuolta pidetään yhtenä tärkeänä kriteerinä ehdokaslistoja rakennettaessa ja tasapuolinen sukupuolijako on asetettu tavoitteeksi, jota seurataan. Osa puolueista kiinnittää rekrytoinnissa ja ehdokkaiden esittämisessä erityishuomiota siihen, että naisten osuus toteutuu ja heidän asettumista ehdolle tuetaan.

TANEn ehdokasasettelukysely vastauksineen

TANEn hallitusohjelmatavoitteet