Eduskuntavaalit 2019

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE käynnistää sosiaalisen median #TASAARVOVAALIT-kampanjan 4.2.2019. Kampanjassa haastetaan eduskuntavaaleihin osallistuvat puolueet aktiiviseen tasa-arvon edistämiseen sekä tarjotaan ehdokkaille ja äänestäjille eduskunnan päätöksentekoon liittyvää sukupuolten tasa-arvoa koskevaa tietoa.

Nyt on #TASAARVOVAALIEN aika!

Naisten osuus ehdokkaista ja valituista on jäänyt kaikissa eduskuntavaaleissa miehiä vähäisemmäksi. Osuus on pysynyt koko 2000-luvun ajan noin 40 prosentissa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan #TASAARVOVAALIT-kampanjan tavoitteena on, että vuoden 2019 vaaleissa valittavassa eduskunnassa on 100 nais- ja 100 mieskansanedustajaa. Tasapuolinen sukupuolijakauma edesauttaa sitä, että kansalaisten tasa-arvoinen edustus toteutuu poliittisessa päätöksenteossa. Vaalitulokseen vaikuttavat puolueiden ehdokasasettelu sekä äänestyskäyttäytyminen.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa naisehdokkaita oli 39 prosenttia ja miesehdokkaita 61 prosenttia. Valituksi tulleista kansanedustajista naisia oli 42 ja miehiä 58 prosenttia. Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan naiset äänestävät melko tasapuolisesti nais- ja miesehdokkaita, kun taas miesten selvä enemmistö äänestää omaa sukupuoltaan olevaa ehdokasta. Naisten osuus valituista kansanedustajista vaihtelee alueellisesti. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa naisia valittiin puolet tai enemmän Lapin, Varsinais-Suomen, Oulun, Satakunnan ja Savo-Karjalan vaalipiireissä. Muualla maassa naisten osuus jäi 30-43 prosentin välille.

TANEn vaalikampanja perustuu hallitusohjelmatavoitteisiin, jotka parlamentaarinen tasa-arvoasiain neuvottelukunta on laatinut hallituskaudelle 2019-2023. TANE pitää tärkeänä, että tulevalla hallituskaudella tehdään vaikuttavaa tasa-arvopolitiikkaa ja edistetään päätöksentekoon, perhe-elämään, koulutukseen, työelämään sekä väkivaltaan ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä tasa-arvokysymyksiä.

Visualisointi: Elina Marttila

 

 

Kysely puolueiden ehdokasasettelusta

Aiemmat eduskuntavaalit osoittavat, että tasa-arvoinen ehdokasasettelu vaikuttaa myönteisesti valituksi tulleiden sukupuolijakaumaan. Tasa-arvoasiainneuvottelukunta teetti kyselyn ehdokasasettelun sukupuolijakaumasta kaikille 17 puoluerekisteriin merkityille puolueille. Kysely toteutettiin 6.11.-3.12.2018, ja siihen vastasi 10 puoluetta.

TANEn teettämän puoluekyselyn mukaan puolueet pitävät tärkeänä, että ehdokasasettelu on sukupuolinäkökulmasta tasapuolinen. Kyselyyn vastanneista puolueista seitsemän arvioi sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutuvan ehdokasasettelussaan vastaushetkellä hyvin ja kolme vastasi sen toteutuvan kohtalaisesti. Useat puolueet mainitsivat pyrkivänsä huomioimaan ehdokasasettelussaan ehdokkaiden moninaisuuden sekä asettaneensa tavoitteeksi saada nais- ja miesehdokkaiden suhteellisiksi osuuksiksi tasan 50-50.

Kyselyssä kahdeksan puoluetta vastasi tehneensä erityistoimia, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi ehdokasasettelussa. Erityistoimina mainitaan muun muassa se, että sukupuolta pidetään yhtenä tärkeänä kriteerinä ehdokaslistoja rakennettaessa ja tasapuolinen sukupuolijako on asetettu tavoitteeksi, jota seurataan. Osa puolueista kiinnittää rekrytoinnissa ja ehdokkaiden esittämisessä erityishuomiota siihen, että naisten osuus toteutuu ja heidän asettumista ehdolle tuetaan.

TANEn ehdokasasettelukysely vastauksineen

TANEn hallitusohjelmatavoitteet