TANEs mål för regeringsprogrammet 2015 - 2019

Regeringen bör utarbeta ett konkret program, regeringens jämställdhetsprogram, och se till att tillräckliga resurser finns för att nå jämställdhetsmålen. En uppföljningsgrupp som följer med att målen nås bör också tillsättas.

1. Förhindra våld mot kvinnor

 • Sexköp bör kriminaliseras.
 • Åtgärder mot människohandel bör vidtas på lokal, nationell och internationell nivå.
 • Nätverket av skyddshem bör utvidgas till att motsvara internationella rekommendationer. På skyddshemmen bör man beakta även specialgruppers behov. Man bör se till att övriga lågtröskeltjänster för våldsoffer är à jour.
 • Våld mot invandrarkvinnor bör identifieras effektivare än i dagsläget. Kriminaliseringen av kvinnlig könsstympning bör preciseras.

2. Jämställt föräldraskap

 • Den föräldraledighet som kvoteras för pappor bör ökas, så att föräldraledigheten fördelas jämnare mellan pappor och mammor än vad som sker nu. Målet är att stegvis övergå till en 6+6+6-modell, vilket i praktiken innebär att den andel som reserverats för pappan ska ökas från det nuvarande. Delat föräldraskap bidrar till familjers välmående och enhet.
 • Vid reform av föräldraledigheter och hemvårdsstöd bör olika familjeformer behandlas jämlikt.
 • Arbetsgivarkostnader som orsakas av föräldraskap bör fördelas solidariskt.
 • Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt bör förnyas så att den bättre motsvarar dagens familjesituationer och ger barnet rätt till sina föräldrar.
 • Frånskilda föräldrars rättigheter och skyldigheter bör göras tydligare och medlingsförfarandet utvecklas.

3. Jämställdhet i utbildning och arbetsliv

 • Det bästa sättet att åtgärda fördelningen av den finländska arbetsmarknaden i mans- och kvinnodominerade branscher är att åtgärda segregationen inom utbildningen. Genom att främja genusmedveten fostran och utbildning ser vi till att alla kan välja utbildning och yrke utan de begränsningar som könsstereotypier producerar.
 • Den operativa jämställdhetsplaneringen bör också sträcka sig till fostran före skolåldern.
 • Könskvoter bör tas i bruk i styrelserna i börsbolag.
 • För att minska löneklyftan bör man öka transparensen i lönefrågor.