Sukupuoli ja valta -jaoston tehtävät

 • nostaa esiin uusia sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä
 • toimia keskustelun herättäjänä ja aloitteentekijänä sukupuoliin, valtaan ja valtarakenteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • edistää sukupuolitietoista budjetointia sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kaikessa julkisessa päätöksenteossa
 • edistää sukupuolentutkimuksen hyödyntämistä päätöksenteossa sekä tehdä sukupuolentutkimusta tunnetuksi
 • edistää sukupuolitietoisen kasvatuksen ja koulutuksen vakiintumista kiinteäksi osaksi varhaiskasvatusta, opetus- ja nuorisotyötä sekä edistää sukupuolitietoisen opetuksen valtavirtaistamista opettajankoulutukseen
 • vahvistaa sukupuolentutkimuksen asemaa
 • osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön
 • suorittaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan osoittamat muut tehtävät, kuten lausuntojen, kannanottojen, muistioiden, julkaisujen ja seminaarien valmistelu

Jaoston kauden 2012-2015 painopisteet

Jaoston kauden 2012-2015 painopisteet

 • työllisyys- ja talouspolitiikan sukupuolivaikutukset
 • köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden sukupuolivaikutukset
 • kuntauudistuksen sukupuolivaikutukset
 • vanhuspalvelulain sukupuolivaikutukset
 • sukupuolitietoisen vanhempainvapaauudistuksen edistäminen
 • isyyslain uudistaminen sukupuolitietoisesti
 • sukupuolitietoisen kasvatuksen ja koulutuksen edistäminen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja opettajankoulutukseen sekä aikuis- ja työvoimakoulutukseen
 • sukupuolentutkimuksen aseman vahvistaminen ja tutkimustiedon tunnetuksi tekeminen
 • hallitusohjelman sukupuolistuneeseen väkivaltaan liittyvien kirjausten seuranta ja edistäminen

Kaikissa painopisteissä otamme huomioon naisten ja tyttöjen sekä miesten ja poikien moninaisuuden.

Miten toteutamme painopisteitämme?

 • Teemme sukupuolitietoista vaalityötä.
 • Seuraamme TANE:n Kasvatus- ja koulutustyöryhmän työtä.
 • Seuraamme ja osallistumme TANE:n Isyyslakityöryhmän työhön.
 • Järjestämme seminaareja ja muita tapahtumia.
 • Tutustumme yhteiskunnallisesti tärkeiden organisaatioiden tasa-arvotilanteeseen kutsumalla niiden edustajia kokouksiimme tai vierailemalla itse organisaatioissa. Syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana jaosto vierailee SAK:ssa, STTK:ssa ja Akavassa.
 • Seuraamme alan kansainvälistä, erityisesti YK:ssa ja muissa Pohjoismaissa tapahtuvaa kehitystä.
 • Jaosto voi perustaa työnsä tueksi eri teemoihin keskittyviä työryhmiä.
 • Valmistelemme TANE:lle kannanottoja ajankohtaisista sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä aiheista.

Jaoston kauden 2007-2011 painopisteet

 • Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
  Sukupuoli ja valta -jaosto edistää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kaikessa julkisessa päätöksenteossa nostamalla tarvittaessa esiin uusia tai huomiota vaille jääneitä teemoja. Jaosto seuraa ja tarkastelee kriittisesti tasa-arvolain arviointihanketta ja yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista sukupuolinäkökulmasta sekä edistää valtion ja kuntien sukupuolitietoisen budjetoinnin toteuttamista. Jaosto oli aktiivisesti mukana TANEn asettamissa työryhmissä kuntavaaleissa 2008 ja europarlamenttivaaleissa 2009 tasa-arvoteemojen esiin nostamisessa. Jaosto toimii aktiivisesti myös tasa-arvoteemojen esiin nostamiseksi eduskuntavaaleissa 2011.
   
 • Sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ
  Jaosto pohtii, miten sukupuolistuneen väkivallan valtarakenteita on mahdollista purkaa ja mihin toimiin tulee ryhtyä väkivallan katkaisemiseksi. Jaosto seuraa ja osallistuu osittaista seksin oston kriminalisointia koskevan lainsäädännön arviointiprosessiin syksyllä 2009.
   
 • Moniperusteisen syrjinnän vastustaminen
  Jaosto toimii yhteistyössä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä maahanmuuttajanaisten etujärjestöjen kanssa moniperusteista syrjintää vastaan.
   
 • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen työelämässä
  Jaosto edistää miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä osallistumalla samanpalkkaisuuden edistämiseen ja ottamalla kantaa vanhempainvapaalainsäädännön kokonaisuudistukseen.
   
 • Sukupuolentutkimuksen aseman vahvistaminen
  Jaosto seuraa sukupuolentutkimuksen oppiaineen asemaa yliopistouudistuksessa. Sukupuolentutkimuksen tuottama tutkimustieto on keskeistä tasa-arvopoliittiselle päätöksenteolle ja tasa-arvopolitiikan kehittymiselle. Jaosto pyrkii vahvistamaan sukupuolentutkimuksen asemaa ja välittämään tutkimustietoa päätöksentekoon. Jaosto tukee valtakunnallisen tasa-arvon tietopalvelun perustamista.
   
 • Tasa-arvokysymykset mediassa ja mainonnassa
  Medialla on suuri valta muovata käsityksiä sukupuolesta, sukupuolirooleista ja seksuaalisuudesta. Jaosto tutustuu eri media- ja mainosalojen yritysten tasa-arvopolitiikkaan ja edistää tasa-arvotietoisuutta näillä toimialoilla.
   
 • Sukupuolivaikutusten huomioiminen ilmastonmuutoksessa
  Jaosto pohtii kysymyksiä sukupuolen ja ympäristön suhteesta. Jaosto osallistuu sukupuoli ja ilmastonmuutos -seminaarin järjestämiseen syksyllä 2009.